Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

107. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), stran 335.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. januarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3C) 
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21) se v 2. členu v prvem odstavku za 27. točko dodata novi 27.a in 27.b točka, ki se glasita:
»27.a »referenčna cena« na področju javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, ki sledi predmetu, določenim v Uredbi (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16. 12. 2002, str. 1) pomeni ceno, ki jo določi urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme (v nadaljevanju centralna cenovna evidenca);
27.b »centralna cenovna evidenca« na področju javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme pomeni enotni informacijski sistem glede cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v primerljivih državah članicah Evropske unije in glede podatkov o izvedenih nabavah medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v Republiki Sloveniji, ki ga zagotavlja urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco;«.
2. člen 
V 24. členu se za trinajstim odstavkom doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Za javna naročila medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s predmetom po Uredbi (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16. 12. 2002, str. 1) se ocenjena vrednost javnega naročila izračuna tako, da se upošteva cene medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v državah članicah Evropske unije, ki so primerljive s slovenskim tržiščem, kot izhajajo iz centralne cenovne evidence in jih odraža referenčna cena iz 27.a točke prvega odstavka 2. člena tega zakona. Metodologijo izračuna cene za posamezne kategorije nabave določi vlada z uredbo.«.
3. člen 
V 32. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vlada lahko po pridobitvi mnenja urada vlade Republike Slovenije, pristojnega za centralno cenovno evidenco odloči, da se za predmete javnega naročanja s področja zdravstva izvede skupno javno naročanje.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
4. člen 
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen 
(izjeme pri postopkih javnega naročanja na področju javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme) 
(1) Naročnik v postopkih javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila objavi referenčno ceno za nabavo medicinskih pripomočkov in medicinske opreme in o tem obvesti urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco. Naročnik v postopkih javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme v dokumentaciji iz prejšnjega stavka objavi tudi, da bodo ponudbe, v katerih bo cena medicinskih pripomočkov in medicinske opreme presegala referenčno ceno za več kot deset odstotkov, neustrezne.
(2) Če cena ponudnika presega referenčno ceno za več kot deset odstotkov, naročnik medicinske pripomočke in medicinsko opremo nabavi po postopku s pogajanji brez predhodne objave na enotnem trgu Evropske unije.
(3) O nesorazmerju med ponujeno ceno in referenčno ceno mora naročnik seznaniti urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco, ki o tem obvesti Evropsko komisijo. Naročnik o tem seznani tudi proizvajalca.
(4) V kolikor naročnik ugotovi, da je na trgu enako blago po nižji ceni, kot pri do tedaj izbranem ponudniku, mora o tem obvestiti ponudnika. V kolikor ponudnik v 30 dneh od prejema obvestila naročnika ne zniža cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, medicinske pripomočke in medicinske opreme nabavi na prostem trgu. Naročnik je dolžan nakup utemeljiti in dokumentirati ter dokumente hraniti pet let. O nakupu na prostem trgu mora naročnik nemudoma obvestiti urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco.
(5) Naročnik v postopkih javnega naročanja medicinskih pripomočkov in medicinske opreme je dolžan o vsaki izvedeni nabavi v sedmih delovnih dneh obvestiti urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco, pri čemer morajo podatki o nabavi vsebovati vrsto in količino blaga, proizvajalca, dobavitelja, ter datum in ceno nabave, na način, da je razvidna cena posamezne enote nabavljenih izdelkov.«.
5. člen 
V 50. členu se v sedmem odstavku beseda »sedmim« nadomesti z besedo »osmim«.
6. člen 
V 64. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco na podlagi podatkov centralne cenovne evidence sproti objavlja referenčno ceno za medicinske pripomočke in medicinsko opremo, najmanj pa vsakih šest mesecev.«.
7. člen 
V 84. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za oddajo javnega naročila medicinskih pripomočkov in medicinske opreme naročnik uporabi referenčno ceno kot merilo za oddajo javnega naročila. Če je cena ponudnika, ki se je prijavil na razpis, presegla referenčno ceno za več kot deset odstotkov, naročnik medicinske pripomočke in medicinsko opremo po postopku s pogajanji brez predhodne objave nabavi na enotnem trgu Evropske unije. O nesorazmerju med ponujeno ceno in referenčno ceno mora naročnik seznani urad vlade Republike Slovenije pristojen za centralno cenovno evidenco, ki o tem obvesti Evropsko komisijo. Naročnik o tem seznani tudi proizvajalca.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
8. člen 
V 93. členu se v prvem odstavku beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(1) Vlada v enem mesecu od uveljavitve tega zakona ustanovi urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco.
(2) Urad vlade Republike Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco vzpostavi centralno cenovno evidenco v šestih mesecih od svoje ustanovitve.
(3) Vlada sprejme metodologijo iz štirinajstega odstavka 24. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Postopki oddaje javnih naročil, začeti pred uporabo tega zakona, se končajo po določbah Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21).
10. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe novega 47.a člena, spremenjenega 50. člena, novega tretjega odstavka 84. člena in spremenjenega 93. člena zakona se začnejo uporabljati sedem mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Št. 411-08/21-11/22
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EPA 1937-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti