Uradni list

Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

Kazalo

Ob-3705/21, Stran 3021
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 91FS-sNESPO21
Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki se bo začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv.
A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe
Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. Višina razpisanih kreditov znaša 3.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene:
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Do spodbude Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepa seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.
Spodbude ni mogoče dodeliti za gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.
Investitorstvo in klasifikacija stavbe bosta preverjena z vpogledom v gradbeno dovoljenje, lastništvo nepremičnine pa z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,1 izračuna po metodologiji PHPP2 za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.) in usklajena s PHPP izračunom ter ostalimi dokazili, navedenimi javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: GZ).
1 sNES – skoraj nič energijska stavba
2 PHPP – Passive House Planning Package, verzija PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič energijskih stavb
Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za stanovanjske stavbe,
– QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za ostale stavbe.
Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo, ob upoštevanju razumnih stroškov.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
– U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.).
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:
– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, urejanje cest, dovozov ipd., so lahko upravičeni stroški le za dodelitev kredita. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.
6. Višina nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev je opredeljena v EUR na m2neto ogrevane in prezračevane površine, ki je izračunana na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
Novogradnja sNES
I. skupina 
– lesena gradnja 
– naravna izolacija 
– lesena okna
II. skupina 
– mineralna izolacija
III. skupina 
– sintetična izolacija
Nepovratna sredstva v EUR na m2
150
110
85
I. skupina:
– stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva.
Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do 30 % upravičenih stroškov naložbe.
Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
7. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000,00 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 2.000.000,00 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000,00 EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe.
Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma bi omejitev presegel, se višina nepovratnih sredstev in obrestne mere zviša tako, da se s kreditom Eko sklada ne preseže dovoljena višina pomoči po tem pravilu.
c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premoženja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.
8. Pogoji za črpanje kredita
a) sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita,
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta vlagatelja ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe kredita. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument zavarovanja.
b) poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente in izpolniti morebitne druge pogodbene pogoje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko Eko sklad zadrži nakazilo sredstev oziroma odpove sklenjeno kreditno pogodbo. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del idr.) in dokazil o plačilu lastne udeležbe.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
9. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
b) obvezne priloge k vlogi
Obvezne priloge vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov, in sicer:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana, ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.ekosklad.si;
– tabela s povzetkom vseh neto površin (v m2) in neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava), izdelan na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen če je stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-11 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve;
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.); 
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še:
– izpolnjen obrazec Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja;
– izpolnjen obrazec z navedenimi viri financiranja in pridobljenimi ali predvidenimi drugimi viri javnih sredstev;
– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila kredita z vsemi zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti z vsemi zahtevanimi prilogami;
– izpolnjen obrazec Upravičeni stroški za pridobitev kredita (MS Excel datoteka) z navedenimi predračuni in pogodbami za izvedbo naložbe, iz katerih so razvidni upravičeni stroški za gradnjo stavbe, kot npr. stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje energijske učinkovitosti stavbe in vsi ostali upravičeni stroški, določeni v javnem pozivu, s priloženimi kopijami dokumentov.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za eno ali več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb na tem javnem pozivu.
g) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Če je za naložbo, ki je predmet spodbude, že bila dodeljena oziroma izplačana spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice spodbude po tem javnem pozivu.
j) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za vlagatelje oziroma lastnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, predstavlja po tem javnem pozivu dodeljena nepovratna finančna spodbuda pomoč po pravilu »de minimis«.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju oziroma lastniku, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture,
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem oziroma lastnikom v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– vlagateljem oziroma lastnikom, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja oziroma lastnika pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z vlagateljem oziroma lastnikom tvorijo enotno podjetje.3
3 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli navedenem razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet spodbude
Stavbe in vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena spodbuda, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu spodbude.
Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo s sklepom zavržene.
12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
13. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli vlagatelju nepovratna sredstva z odločbo. Na podlagi odločbe se z vlagateljem sklene pogodba o izplačilu nepovratnih sredstev.
Nepovratna sredstva so izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude in sklenjene pogodbe o izplačilu spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih konstrukcij skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, mora biti pravočasno najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njgovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovratnih sredstev
Vlagatelj mora najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe predložiti izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
Dokumentacija za izplačilo nepovratnih sredstev:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– izpolnjena tabela Seznam zaključne dokumentacije in upravičeni stroški (MS Excel datoteka) z navedenimi računi in pogodbami za izvedbo naložbe, iz katerih so razvidni vsi upravičeni stroški, kot npr. stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje energijske učinkovitosti stavbe, ki so določeni v javnem pozivu;
– pogodba o izplačilu nepovratne spodbude, podpisana s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje);
– novelirani elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano dokumentacijo ob vlogi;
– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na celotno gradnjo stavbe (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (oken in vhodnih vrat), posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL;
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava, elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem postopka ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.
e) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
14. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 4 let po izplačilu spodbude oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost