Uradni list

Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

Kazalo

Ob-3704/21, Stran 3016
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 90SUB-sNESLS21
Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z javnimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščajo med:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12650 Stavbe za šport,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,
– 12201 Stavbe javne uprave.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba v izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki:
– se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv ali
– se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela.
A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe v lasti občine, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Višina razpisanih sredstev znaša 14.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: nepovratna spodbuda) po tem javnem pozivu je upravičena vsaka občina, ki je lastnica nepremičnine in investitorka ter financira naložbo v gradnjo skoraj ničenergijske stavbe.
Do nepovratne spodbude Eko sklada niso upravičene občine:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Občina mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepa seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, pridobila vsa potrebna soglasja.
Nepovratne spodbude ni mogoče dodeliti za gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.
Investitorstvo in klasifikacija stavbe bosta preverjena z vpogledom v gradbeno dovoljenje, lastništvo nepremičnine pa z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko stavbo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,1 izračuna po metodologiji PHPP2 za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.) in usklajena s PHPP izračunom ter ostalimi dokazili, navedenimi v javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem besedilu: GZ).
1 sNES - skoraj nič energijska stavba
2 PHPP - Passive House Planning Package, verzija PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič energijskih stavb
Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe se QK preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za stanovanjske stavbe,
– QH ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za ostale stavbe.
Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko pri posameznih elementih odstopajo zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo, ob upoštevanju razumnih stroškov.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
– U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.).
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora biti izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:
– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški.
6. Višina nepovratne spodbude
Višina nepovratne spodbude je opredeljena v EUR na m2neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje, vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
Novogradnja sNES
I. skupina 
– lesena gradnja 
– naravna izolacija 
– lesena okna
II. skupina 
– mineralna izolacija
III. skupina 
– sintetična izolacija
Nepovratna spodbuda v EUR na m2
400
310
240
I. skupina:
– stavba, grajena pretežno z lesom (delež stavbe, ki je grajen z lesom, mora biti večji od ostalih), z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) v toplotnem ovoju in z vgrajenim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom v deležu najmanj 70 % skupne površine vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na način gradnje stavbe in material zunanjega stavbnega pohištva.
Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Če je vlagatelj občina na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) ter tudi nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na tem območju, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
b) obvezne priloge k vlogi
Obvezne priloge k vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kjer so navedeni cilji, namen in časovni okvir izvedbe investicije ter sklep o potrditvi investicijske dokumentacije;
– finančna konstrukcija, kjer so zavedeni vsi viri (občinski, proračunski, drugi viri) in navedena celotna vrednost naložbe v ukrep A;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov, in sicer:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana, ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.ekosklad.si;
– tabela s povzetkom vseh neto površin (v m2) in neto prostornin prostorov (v m3) v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava), izdelan na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen če je stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izračun, ki izkazuje, da je delež stavbe, ki je grajen z lesom, večji od ostalih, v primeru, da stavba spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-11 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve;
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.); 
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Če se je gradnja pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave javnega poziva, so obvezne priloge k vlogi tudi računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki se nanaša na že izvedena dela do dneva oddaje vloge na ta javni poziv.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da občina za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se praviloma pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela.
Občina je upravičena do nepovratne spodbude tudi v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepa pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za eno ali več naložb
Občina lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne spodbude za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb na tem javnem pozivu.
g) prepoved dodelitve nepovratne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Nepovratna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav ali gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
i) prepoved dodelitve nepovratne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, za katero je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Če je za naložbo, ki je predmet nepovratne spodbude, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne spodbude po tem javnem pozivu.
j) možnost pridobitve kredita in nepovratne spodbude
Občina je poleg nepovratne spodbude upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada. Za pridobitev kredita mora izpolniti obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada in ostale zahtevane priloge za odobritev kredita. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati upravičenih stroškov kreditirane naložbe.
V primeru dodelitve nepovratne spodbude in kredita za isto naložbo občina predloži en izvod zahtevanih prilog pri vlogi za dodelitev nepovratne spodbude.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet nepovratne spodbude
Stavbe in vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena spodbuda, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu spodbude.
8. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine lahko natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
9. Rok in način prijave
Občine lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občine oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo s sklepom zavržene.
10. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude občini se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Občina pridobi pravico do nepovratne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
11. Pogoji za izplačilo finančne spodbude
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli občini nepovratno spodbudo za gradnjo skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo in pogodbo o dodelitvi nepovratne spodbude.
Nepovratna spodbuda je izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila občini dodeljena pravica do spodbude, in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih konstrukcij skoraj ničenergijske stavbe, ki je predmet ukrepa A tega javnega poziva, mora biti pravočasno najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 3 leta od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovratne spodbude
Občina mora najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe predložiti dokumentacijo za izplačilo nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacija za izplačilo nepovratne spodbude:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– izpolnjena tabela Seznam prilog k zahtevku za izplačilo in upravičeni stroški (MS Excel datoteka) z navedenimi računi in pogodbami za izvedbo naložbe, iz katerih so razvidni vsi upravičeni stroški, kot npr. stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij ter ostali stroški za doseganje energijske učinkovitosti stavbe, ki so določeni v javnem pozivu;
– pogodba o izplačilu nepovratne spodbude, podpisana s strani občine;
– uporabno dovoljenje;
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje);
– novelirani elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano dokumentacijo ob vlogi;
– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na celotno gradnjo stavbe (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (oken in vhodnih vrat), posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL;
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava, elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem postopka ob prisotnosti predstavnika Eko sklada.
e) izplačilo nepovratne spodbude
Nepovratna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima občina neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratno spodbudo poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun občine.
12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov občina ni upravičena do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa občina onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, občina pa je dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov občina v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga občine zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost