Uradni list

Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

Kazalo

Ob-3703/21, Stran 3009
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-24/2021/3 z dne 2. 12. 2021 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 89SUB-sNESOB21
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije.
Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, kakovostne gradnje, in nadzora ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovite skoraj ničenergijske prenove starejših stanovanjskih stavb.
Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).
Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega v nadaljevanju navedenega ukrepa A, B ali C, ki:
– se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv, ali
– se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.
A – gradnja1 ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
1 Gradnja pomeni gradnjo celotne stavbe ali pa nakup stavbe v določeni gradbeni fazi (tj. gradnja ni dokončana), ki jo bo vlagatelj dokončal tako, da bo ustrezala pogojem javnega poziva.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj ničenergijske eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom. V primeru nakupa skoraj nič energijske stavbe mora biti prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2021.
B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito skoraj ničenergijsko prenovo vsaj minimalno komunalno opremljene in dokončane starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v stanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ), za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Prenova stanovanjske stavbe mora biti načrtovana in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna spodbuda za ukrep B ne more biti dodeljena. Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi investitorji, ki morajo zaradi prenove stanovanjske stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja v novi skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi ali celovito prenovljeni starejši skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2021.
V primeru nakupa stanovanja v prenovljeni stavbi se spodbuda lahko dodeli le v primeru, da gre za celovito prenovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše tri- in večstanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti v večstanovanjsko stavbo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji večstanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred oddajo vloge na ta javni poziv.
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi kupci stanovanj v prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora prenovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje, ki veljajo za prenovo, nova prizidava pa pogoje za novogradnjo.
2. Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023.
Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Do spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika;
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Do spodbude za nakup stavbe ali stanovanja v okviru ukrepov A in C javnega poziva je upravičen le vlagatelj, ki je:
– prvi kupec nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali prenovljeni tri- in večstanovanjski stavbi;
– družinski član prvega kupca nepremičnine.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu spodbude v izključni lasti fizične/ih oseb/e. Lastništvo se preveri z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki in solastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni tisti, ki:
– imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom;
– nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije;
– so v postopku osebnega stečaja;
– imajo blokiran transakcijski račun.
4. Kriteriji za skoraj ničenergijsko gradnjo ali prenovo
Ustreznost stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz elaborata energijske učinkovitosti sNES,2 izračuna po metodologiji PHPP3 za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje), izdelano v merilu 1:50. Izvedena naložba se preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in ostale zaključne dokumentacije, navedene v javnem pozivu. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in nasl.) in usklajena s PHPP izračunom ter ostalimi dokazili, navedenimi javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor in pridobljeno uporabno dovoljenje, kot to določa GZ.
2 sNES –skoraj ničenergijska stavba
3 PHPP – Passive House Planning Package, verzija PHPP 9 ali 10, Passive House Institute Darmstadt, orodje za izračun energijske bilance in načrtovanje učinkovite novogradnje ali prenove na nivo visoko učinkovitih skoraj nič energijskih stavb
Računska raba energije za ogrevanje QH in pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati:
– QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri novogradnji,
– QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri prenovi eno- ali dvostanovanjske stavbe,
– QH ≤ 20,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) pri prenovi tri- in večstanovanjske stavbe.
Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. Če gre za prenovo stavbe, se z izračunom PHPP vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje stavbe pred celovito prenovo.
Zunanje stavbno pohištvo (okna in vrata) v toplotnem ovoju stavbe mora imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajeno mora biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
– če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.):
– U ≤ 0,15 W/(m2K) pri novogradnji,
– U ≤ 0,17 W/(m2K) pri prenovi,
– če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.):
– U ≤ 0,17 W/(m2K) pri novogradnji,
– U ≤ 0,20 W/(m2K) pri prenovi.
Toplotne prehodnosti U in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti λ izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti energijsko učinkovit centralni sistem prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovi toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
V sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja ter priprave tople sanitarne vode morajo biti vgrajeni sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora biti v primeru, ko gre za ukrep C, izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada. Izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 mora znašati:
– n50 ≤ 0,60 h-1 pri novogradnji,
– n50 ≤ 1,20 h-1 pri prenovi.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrepa A ali B so stroški gradnje ali prenove stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.:
– nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedba meritve zrakotesnosti stavbe;
in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje nove stavbe. V primeru nakupa stavbe lahko upravičeni stroški dosegajo največ 50 % stroškov nakupa stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe pa tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje stavbe.
Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, zunanje ureditve ipd. niso upravičeni stroški.
Upravičen strošek za ukrep C je vrednost nakupa stanovanja, navedena na prodajni pogodbi.
6. Višina spodbude
A – gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, ki se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
Novogradnja sNES
Nepovratna spodbuda v EUR na m2
Energija za ogrevanje 
QH kWh/(m2a)
Energija za pohlajevanje 
QK kWh/(m2a)
I. skupina 
– naravna izolacija 
– lesena okna
II. skupina 
– mineralna izolacija
III. skupina 
– sintetična izolacija
≤ 10,0
≤ 15,0
150
110
85
≤ 15,0
130
90
75
I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) in z vgrajenimi lesenimi okni v deležu najmanj 70 % skupne površine oken (v m2);
II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na vrsto zunanjega stavbnega pohištva;
III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na vrsto zunanjega stavbnega pohištva.
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 120 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, izpolnjevati vse pogoje ukrepa A javnega poziva.
B – skoraj ničenergijska prenova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude je opredeljena v EUR na m2neto ogrevane površine pred prenovo oziroma neto ogrevane in prezračevane površine stavbe po prenovi, če je ta manjša. Odvisna je od rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe. Površina se izračuna na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).
Prenova sNES
Nepovratna spodbuda v EUR na m2
Energija za ogrevanje 
QH kWh/(m2a)
Energija za pohlajevanje 
QK kWh/(m2a)
I. skupina 
– naravna in mineralna izolacija
II. skupina 
– sintetična izolacija
≤ 25,0
≤ 15,0
220
190
I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) in mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) v toplotnem ovoju;
II. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 40 % upravičenih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 200 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 150 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora stavba, v kateri se nahaja stanovanje, kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B javnega poziva.
C – nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja, opredeljene v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) oziroma v prodajni pogodbi, in znaša:
– 100 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v novi tri- in večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanski stavbi;
– 150 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stanovanja v celovito prenovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi.
Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je oddana pravočasno, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge.
b) obvezne priloge vlogi
Obvezne priloge vlogi so naslednje:
– kopija gradbenega dovoljenja s potrdilom o pravnomočnosti;
– če gradbeno dovoljenje za prenovo stavbe ni potrebno, vlagatelj predloži izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu in kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja za starejšo stavbo ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga;
– projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD); 
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;
– elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana, ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.ekosklad.si;
– če gre za prenovo, je potrebno predložiti izračun PHPP še za referenčno obstoječe stanje;
– povzetek vseh neto površin (v m2) prostorov v novi ali prenovljeni sNES stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in prezračevani preko naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred prenovo, če gre za prenovo stavbe;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu, če gre za eno- ali dvostanovanjsko stavbo;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih (%) v primeru, da gre za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe in stavba spada v I. skupino;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem v okviru tega javnega poziva na spletni strani www.ekosklad.si;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– fotografije v primeru prenove stavbe ali nakupa nedokončane nove stavbe:
– fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe; 
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema ipd.; 
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi prenove ohranila obstoječa toplotna izolacija; 
– prodajna pogodba z notarsko overjenim zemljiško knjižnim dovolilom, če gre za nakup stavbe ali stanovanja.
Če se je gradnja ali prenova pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave javnega poziva, so obvezne priloge k vlogi tudi računi, fotografije in ostala dokumentacija, ki se nanaša na že izvedena dela do dneva oddaje vloge na ta javni poziv.
V primeru, da vlogi ne bodo priložene vse obvezne priloge, vključno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, bo vloga zavržena.
Če za enak ukrep v isti ali enaki stavbi kandidira več vlagateljev, zadošča predložitev enega izvoda skupne projektne in ostale dokumentacije.
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) pričetek del
Dela za izvedbo naložbe se praviloma pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv.
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.
Vlagatelj je upravičen do nepovratne finančne spodbude tudi v primeru, če so se dela za izvedbo ukrepov pričela izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Če gre pri ukrepih A in C za prvi nakup v celoti zgrajene stavbe ali stanovanja, je lahko gradnja ali prenova stavbe pričeta že pred 1. 1. 2021. V tem primeru vlagatelj (tj. kupec) vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če gre pri ukrepu A za nakup nedokončane eno- ali dvostanovanjske stavbe, mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja del za dokončanje naložbe.
d) datum izvedene naložbe
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba pri prenovi kulturnovarstveno zaščitene stanovanjske stavbe odstopa od posameznih pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Pri načrtovanju in izvedbi morajo biti upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za en ukrep, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih ukrepov tega javnega poziva. V primeru, da vlagatelj kandidira na tem javnem pozivu, ne more za to stanovanjsko stavbo kandidirati še za izvedbo posamičnih ukrepov na drugem javnem pozivu Eko sklada, razen za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema in naprave za samooskrbo z električno energijo.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo nakup in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
h) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
Za nakup posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov od oseb, ki niso registrirane za prodajo navedenega blaga, spodbude ni mogoče dodeliti.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE in nasl.).
Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
j) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
k) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi ter vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
8. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
9. Brezplačno energetsko svetovanje: v skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, ki so razporejene po vsej Sloveniji, delujejo neodvisni energetski strokovnjaki. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalec z brezplačnimi nasveti pomaga pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni telefonski številki 080 16 69.
10. Rok in način prijave
Vlagatelji lahko oddajo vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vloga je oddana, ko jo prejme Eko sklad. Če je vloga poslana priporočeno na pošti, se za datum prejema šteje datum oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.
Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Vloge, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo s sklepom zavržene.
11. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in nasl.), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in nasl.) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
12. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) izdaja odločbe in sklenitev pogodbe
Eko sklad dodeli vlagatelju nepovratno finančno spodbudo z odločbo. Na podlagi odločbe se z vlagateljem sklene pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
b) meritev zrakotesnosti stavbe
Zaključna meritev za ugotavljanje tesnosti obodnih konstrukcij skoraj ničenergijske tri- in več stanovanjske stavbe, ki je predmet ukrepa C tega javnega poziva, mora biti pravočasno najavljena predstavniku Eko sklada in izvedena ob njegovi prisotnosti.
Eko sklad lahko preveri ustreznost zrakotesnosti stavbe tudi, ko gre za izvedbo ukrepa A ali B.
c) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
d) predložitev dokumentacije za izplačilo nepovratne finančne spodbude
Vlagatelj mora najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe predložiti dokumentacijo za izplačilo nepovratne finančne spodbude.
Dokumentacija za izplačilo nepovratne finančne spodbude:
– izpolnjen obrazec Zahtevek za izplačilo, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva;
– pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisana s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
– v primeru izvedbe prenove eno ali dvo- stanovanjske stavbe (ukrep B), za katero ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je namesto uporabnega dovoljenja potrebno priložiti izpolnjeno Vodilno mapo Dokazila o zanesljivosti objekta (DOZ), ki je del Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, priloga 5;
– v primeru, da gre za nakup nove dokončane stavbe ali stanovanja ali če so med gradnjo nastale bistvene spremembe v primerjavi z dokumentacijo, oddano ob vlogi:
– projektna dokumentacija izvedenih del (PID) (0. Vodilna mapa, 1. Načrt s področja arhitekture, 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje);
– novelirani elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili.
– računi in ostala dokumentacija, ki se nanaša na gradnjo ali prenovo stavbe (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), med drugim tudi za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe in potrdilo o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd.), posnete med vgradnjo z merilnim trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva (oken in vhodnih vrat), posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL;
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava, elementi za vpih in zajem zraka);
– vgrajenega sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu (razvodi, naprave, regulacija);
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse strani stavbe; 
– meritve zrakotesnosti stavbe ter fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med izvajanjem postopka; 
– v primeru nakupa stanovanja (ukrep C) dodatno še: fotografija stanovanja, naprave za prezračevanje in ogrevanja, če naprave niso skupne);
– v primeru nakupa nove eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi mora dokumentacija o zaključku naložbe vsebovati še dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Če je bila za enak ukrep v isti ali enaki stavbi dodeljena spodbuda več vlagateljem, zadošča predložitev enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane zaključne dokumentacije.
e) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude.
Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost