Uradni list

Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

Kazalo

Ob-3722/21, Stran 2967
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti
Na podlagi določb:
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5) s spremembo;
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1) z vsemi spremembami;
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (Uredba (EU, Euratom) 2018/1046);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1) s spremembo;
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65) z vsemi spremembami;
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) z vsemi spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 2. 7. 2021, verzija 6.0, z vsemi spremembami;
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001 verzija 4.1 z dne 20. 4. 2020, z vsemi spremembami;
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 330-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredbe (EU) št. 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe o postopkih, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR);
– Uredbe (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev na odziv in izbruh COVID-19 (naložbena pobuda v odziv na koronavirus) (UL L št. 99 z dne 31. 3. 2020, str. 5) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/460);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), z vsemi spremembami;
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in in 51/21);
– Sheme državne pomoči: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/II, potrjena z dne 20. 1. 2021)«, trajanje do 31. 12. 2023;
– Sheme državne pomoči: »Prestrukturiranje gorskih centrov« (št. priglasitve: BE01-2399245-2021, potrjena z dne 3. 12. 2021), trajanje do 31. 12. 2023;
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18);
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv);
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah – ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1);
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Pojasnil k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Pojasnila_NRP.pdf);
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021;
– Evalvacije Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021;
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013);
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3032-235/2021/13 za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti« z dne 24. 12. 2021.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa.
2. Namen, cilji in predmet javnega razpisa
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
2.2 Cilji javnega razpisa so:
– krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,
– dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
– dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.
S cilji javnega razpisa bodo zasledovani kazalniki učinka operativnega programa »število podjetij, ki prejmejo podporo« in »število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva« in specifični kazalnik učinka »število novih turističnih produktov«.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:
Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.
Sklop B: izgradnja in/ali obnova1 nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:
– hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 152 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*,
– kampov in glampingov3 kategorije vsaj 4*.
1 Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot.
2 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča).
3 Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.
2.4 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.
3. Ciljne skupine/prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko:
– na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31. 12. 2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
– na Sklop A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih4 slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).
4 Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik – Pokljuka, Marela in Španov vrh.
– na Sklop B se med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim5 deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
5 Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis.
– Za Sklop B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:
– SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.
Prijavitelj lahko odda vlogo za Sklop A in/ali Sklop B. V kolikor želi prijavitelj kandidirati na oba sklopa, odda dve ločeni vlogi.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
V primeru, da je prijavitelj lokalna skupnost (občina) se na podlagi vsebine vloge (posameznega projekta) oceni ali zaprošena pomoč vsebuje elemente državnih pomoči. V primeru, da ministrstvo oceni, da vloga ne vsebuje elementov državnih pomoči, se glede tega posvetuje in pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za finance. V kolikor se oceni, da gre za državno pomoč, se uporabi shema: Prestrukturiranje gorskih centrov, v nasprotnem primeru pa ni potrebno upoštevati pravil državnih pomoči.
4. Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu
Vsi spodaj navedeni pogoji (splošni in posebni) veljajo za Sklop A in Sklop B, razen tisti pogoji, pri katerih je navedeno, da veljajo zgolj za enega od sklopov.
Prijavitelj mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge vključno s prilogami. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del vloge – prijavnega obrazca).
Pogoji za kandidiranje in navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru, da se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se bo odpravil oziroma razveljavil.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 Ciljne skupine/upravičenci (glede velikosti, dejavnosti in pravne oblike oziroma vrste podjetja).
2. Prijavitelj mora imeti na dan 31. 12. 2020 sedež/poslovno enoto/podružnico na območju Slovenije, ki mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.
4. Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
7. Pomoč ni dovoljena za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi sklepa Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti – v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
8. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju pravnomočno ugotovljene s sodno odločbo hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa da med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
10. Prijavitelj lahko pridobi tudi druga sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov tega javnega razpisa, vendar v nobenem primeru ne sme preseči dovoljene intenzivnosti pomoči, določene z obema v tem javnem razpisu uporabljenima shemama državne pomoči. Dvojno sofinanciranje istega upravičenega stroška je prepovedano. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
11. Pomoč se ne dodeli za operacije, ki se izvajajo v naslednjih dejavnostih:
1. primarni sektor kmetijske proizvodnje,
2. sektor ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
4. za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
12. Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
13. Prijavitelj nima poravnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ima za operacijo nepremičnino v svoji lasti, v upravljanju ali v koncesiji s strani pristojnega organa, v dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika, upravljalca ali koncesionarja za izvedbo gradbenih del ali pridobljeno stavbno pravico, slednje dvoje za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe, pri čemer pa to obdobje ne sme biti krajše od treh let za mala in srednje velika podjetja ter petih let za velika podjetja od zaključka operacije.
2. Prijavitelji na Sklop B ne smejo biti velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
3. Prijavitelj se zaveže k ohranitvi obstoječih delovnih mest.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacije iz Sklopa A morajo izkazati preoblikovanje gorskega centra, in sicer z razvojem novega turističnega produkta in trajnostnim ravnanjem na območju investicije.
3. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:
a. Za Sklop A: najmanj 2 mio EUR,
b. Za Sklop B: najmanj 500.000 EUR.
4. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (izkazan spodbujevalni učinek subvencije). Začetek izvajanja operacije pomeni začetek gradbenih del v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, v kolikor je zaveza dana pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije.
5. Operacija/investicija se mora zaključiti najkasneje do 10. 11. 2023. Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.
6. Operacija iz Sklopa A se lahko izvaja na območju večjih slovenskih smučišč, katerih evidenco, ki med drugim vsebuje razvrstitev smučišča glede na velikost, na podlagi izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča, skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.
7. Za Sklop A: Večnamenske infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni uporabnik. Uporaba večnamenske infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti.
8. Za Sklop A: Dostop do večnamenske infrastrukture ima več uporabnikov, dostop je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli le prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če so navedeni pogoji javno dostopni.
9. Za Sklop A: Če večnamensko infrastrukturo uporabljajo poklicni klubi, prijavitelj zagotovi, da so cenovni pogoji za njeno uporabo na voljo javnosti.
10. Za Sklop A: V primeru, da je prijavitelj javni subjekt, se vsaka morebitna koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje večnamenske infrastrukture dodeli na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih relevantnih pravil (o javnem naročanju itd.).
11. Nabavljena osnovna sredstva (ali poslovna enota v primeru, ko je to relevantno) morajo biti nova in nabavljena od poslovno ali zasebno nepovezanih oseb (nabava je dovoljena od tretjih oseb, ki niso povezana s kupcem), pri čemer pri nabavi: v primeru da investitor ni zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora pri nabavi izkazati transparentnost, gospodarnost ter tržnost pogojev, pod katerimi so bile opravljene nabave, v primeru, da je investitor zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora v celoti spoštovati pravila in postopke javnega naročanja.
12. Za Sklop B: Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije www.kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati, ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena sistema (z izjemo glampingov).
13. Vloga mora izkazati:
a. za Sklop A: nadgradnjo oziroma prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta,
b. za Sklop B:
– izgradnja in/ali obnova oziroma širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*),
– kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
– za izgradnjo ali obnovo oziroma širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah,6
6 (1) Nastanitveni obrat, ki se označuje kot glamping, je prostorsko in funkcionalno zaokroženo območje, ki ima najmanj 5 bivalnih enot butičnega značaja in enotne zunanje podobe, ki so skladno umeščene v naravno okolje in omogočajo pristen stik z naravo.
(2) Nastanitvene enote glampinga so stalno postavljeni: udobni šotori, lesene hiške na drevesih, brunarice in druge oblike lesenih hišk, igluji in druge vrste butičnih stalno postavljenih nastanitvenih enot. Nastanitvene enote so zgrajene pretežno iz naravnih materialov, s poudarjenimi značilnostmi avtohtonega lokalnega okolja.
(3) Vsaka glamping enota mora imeti vsaj:
– oskrbo s tekočo pitno vodo,
– udobno enojno ležišče ali dvojno ležišče,
– lastne sanitarije, za katere se smiselno uporabljajo določbe 10. člena pravilnika,
– možnost ogrevanja,
– teraso ali prostor pred bivalno enoto z možnostjo sprostitve, ki ima vsaj mizo in toliko vrtnih ali druge oblike udobne možnosti sedenja, kolikor ima število ležišč,
– dovolj velik prostor, ki zagotavlja mir in intimo.
(4) Glamping nudi:
– različne oblike sproščanja v nastanitvenih enotah ali izven njih, na primer: bazene, vodne kopeli, savne, masaže, meditacije, opazovanje narave,
– bližino različnih oblik dejavnosti v naravi, na primer: sprehajale in pohodne poti, kolesarjenje, vodni športi, adrenalinski športi,
– možnost samostojne priprave hrane ali ponudbo pripravljenih jedi,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov.
– pridobitev ekološkega znaka7 za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
7 Upoštevani ekološki znaki: EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, L.E.A.F.
– energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
– nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
– nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oziroma najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.
14. Za operacijo mora biti priloženo dokazilo o skladnosti investicijske namere s prostorskimi akti občine, kjer se bo izvajala investicija.
15. Za operacije je izdelana in priložena projektna in investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: uredba), in sicer:
a. Operacije nad vrednostjo 500.000 eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program (DIIP);
b. Projekti nad vrednostjo 2,5 mio eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).
V primeru, ko gre za operacije zasebnih subjektov, za katere se uporabljajo pravila državnih pomoči, mora vloga vsebovati vse bistvene sestavine investicijskih dokumentov (zgoraj navedeni DIIP, IP, PIZ) iz uredbe.
Zasebni subjekt mora v tem primeru priložiti dokument (npr. poslovni načrt),8 ki bo vseboval bistvene elemente zgoraj navedenih dokumentov, ni pa potrebno prilagati DIIP, IP, PIZ.
8 Vlagatelji morajo za projekte, katerih skupna vrednost stroškov projekta je enaka ali presega 500.000,00 eurov, v poslovni načrt vključiti vsebine, ki jih predpisuje Uredba, za projekte te velikosti. Poslovni načrt s podrobnim terminski planom mora vsebovati planirane bilance stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za 5 let naprej.
16. Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje, da:
– mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku šestih mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
– obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oziroma najkasneje v roku treh mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi.
17. Za Sklop A: Prijavitelj mora za prijavljeno operacijo priložiti izračun finančne vrzeli investicije.9
9 Izračun finančne vrzeli se pripravi v skladu s formulo A-B=X, pri čemer:
– A so upravičeni stroški investicije,
– B poslovni dobiček, ki predstavlja razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški iz poslovanja financiranega projekta v ekonomski življenjski dobi predmetne naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so: stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov administracije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbe,
– X finančna vrzel, ki predstavlja osnovo za dodelitev maksimalne možne državne pomoči skladno s pogoji tega razpisa.
Pri pripravi izračuna finančne vrzeli prijavitelj uporablja 4 % diskontno stopnjo in 15 letno ekonomsko življenjsko dobo.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«.
Finančna vrzel se določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov. V zadnjem letu se v izračunu upošteva tudi ostanek vrednosti investicije. Na podlagi upravičenih stroškov se izračuna finančna vrzel.
18. Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone, vendar ne manj kot 9 mesecev.
19. Prijavitelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da ima na voljo sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki izhajajo iz predmetne operacije. To zajema plačilo obveznosti iz naslova upravičenih stroškov do zaprošene višine sofinanciranja (v primeru odobritve pomoči časovno le do trenutka izplačila državne pomoči), za vse upravičene stroške, ki presežejo zaprošeno višino sofinanciranja in tudi neupravičene stroške, vključno z DDV. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
20. Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
21. Nakup osnovnih sredstev je dovoljen le od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Vsa kupljena sredstva se morajo amortizirati, vključiti v sredstva podjetja, ki prejme pomoč in ostati povezana s projektom še najmanj 3 leta v primeru MSP oziroma 5 let v primeru velikih podjetij.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Sklop A
Merilo
Največje št. točk
1.
1.1.
IZVEDLJIVOST OPERACIJE DO KONCA OBDOBJA UPRAVIČENOSTI
10
2.
 
DVIG KONKURENČNOSTI
32
2.1.
Starost (od začetka obratovanja do oddaje vloge na razpis) obstoječih žičniških naprav
5
2.2.
Dvig površine prog žičniških naprav
10
2.3.
Povečanje kapacitet žičniških naprav
12
2.4.
Pokritost s tehničnim zasneževanjem oziroma visoka nadmorska višina
5
3.
 
VZDRŽNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA
21
3.1.
Število novo ustvarjenih delovnih mest
6
3.2.
Dvig dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje v panogi
15
4.
 
TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV
15
4.1.
Razvoj novih outdoor turističnih produktov za preoblikovanje gorskega centra v celoletnega gorskega središča za aktivni oddih z vplivom na trajnost predvidenih rezultatov
10
4.2.
Zaveza k prijavi 5-zvezdičnega doživetja na poziv STO
5
5.
 
TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE
17
5.1.
Okoljska trajnost
10
5.2.
Družbena trajnost
7
6.
6.1.
DIGITALIZACIJA
5
Skupaj: 
100
Sklop B
Merilo
Največje št. točk
1.
1.1.
IZVEDLJIVOST OPERACIJE DO KONCA OBDOBJA UPRAVIČENOSTI
10
2.
 
DVIG KONKURENČNOSTI
24
2.1.
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela prijavitelja 
Bonitetna ocena prijavitelja – boniteta (finančna) na osnovi podatkov GViN 
podjetja Bisnode d.o.o.
5
2.2.
Število novo ustvarjenih delovnih mest tri leta po izvedbi investicije)
6
2.3.
Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje v panogi SKD dejavnosti
(tri leta po izvedbi investicije) 
13
3.
 
DVIG KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE V TURISTIČNI DESTINACIJI
32
3.1.
Vpliv operacije na dvig ravni turistične ponudbe v destinaciji
10
3.2.
Raven kakovosti
7
3.3.
Pridobljeni znaki kakovosti
5
3.4.
Ohranjanje kulturne dediščine – zaščiteni objekti 
5
3.5.
Trajnost predvidenih rezultatov
5
4.
 
OKOLJSKA TRAJNOST
15
4.1.
Okoljski standardi
10
4.2.
Trajnostna mobilnost
5
5.
 
DRUŽBENA TRAJNOST
10
5.1.
Sodelovanje lokalne skupnosti
5
5.2.
Vlaganja v zaposlene
5
6.
6.1.
DIGITALIZACIJA
5
7.
7.1.
PROBLEMSKA OBMOČJA
4
Skupaj: 
100
Za posamezen Sklop A in Sklop B je največje število točk 100. Način uporabe in pomen določenih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Definicije oziroma pojasnitve pojmov.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloge, ki ne bodo dosegle navedenega praga točk, se bo s sklepom zavrnilo. Vloge, ki dosežejo prag za sofinanciranje, ministrstvo razdeli v dve ločeni tabeli, za vsak posamezni sklop posebej. Razpoložljiva sredstva za posamezni sklop se vlogam, ki so dosegle prag, dodelijo po vrsti od najvišje ocene dalje, na način da se praviloma podpre operacija do polne višine zaprošene državne pomoči, vendar do izčrpanja razpoložljivih sredstev.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato pri merilu št. 2, nato pri merilu št. 3, nato pri merilu št. 4, nato se upošteva čas oddaje vloge. Ministrstvo lahko pozove prijavitelja, katerega vloga je pri posameznem sklopu dosegla najmanj minimalni prag za sofinanciranje in je prva naslednje najboljše ocenjena v tem sklopu, v primeru, ko predvidena sredstva po tem sklopu ne zadostujejo za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga je predvidel prijavitelj v svoji vlogi oziroma v finančni konstrukciji, naj v postavljenem roku prilagodi oziroma zagotovi zaprto finančno konstrukcijo še razpoložljivim sredstvom tega sklopa. V kolikor prijavitelj v postavljenem roku na to ne bo pristal ali se v roku ne bo odzval, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru časovnih zmožnosti, ponudi sredstva prijavitelju, ki je naslednji najbolje ocenjen in je hkrati presegel minimalni prag, vse v okviru posameznega sklopa. Razpoložljiva sredstva se lahko razdelijo tudi vlogam iz drugega sklopa v kolikor sredstev znotraj istega sklopa ni bilo mogoče dodeliti prijaviteljem v skladu z zgoraj navedenim postopkom. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog ministru v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge.
Na enak način se lahko razdelijo naknadna razpoložljiva sredstva, do katerih pride, ko prijavitelj/upravičenec ne podpiše pogodbe o sofinanciranju v postavljenem roku ali do katerih pride zaradi odstopa od pogodb. V tem primeru se sklep o neizboru (izdan prijaviteljem zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev) odpravi oziroma razveljavi.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 48.823.529,41 EUR.
Za sklop A je predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B je predvideno 18.823.529,41 EUR.
Proračunska postavka 
Programsko območje 
Leto 2022
Leto 2023
Skupaj
PN15.1- Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva –
EU – React-EU
Celotna Slovenija
28.500.000,00
13.000.000,00
41.500.000,00
PN 15.1 – 15.1 Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva –
SLO – React-EU
Celotna Slovenija
5.029.411,76
2.294.117,65
7.323.529,41
SKUPAJ
33.529.411,76
15.294.117,65
48.823.529,41
Sredstva EU so namenska sredstva iz virov React-EU.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2022 in 2023.
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 10. 11. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov je do 10. 11. 2023.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov traja do 31. 12. 2023.
V primeru, da ostane del sredstev na enem sklopu nerazdeljen oziroma so na tem sklopu razpoložljiva sredstva, pa se le-ta ne razdelijo za vloge v okviru tega istega sklopa, ministrstvo višino teh sredstev in prerazporeditev na drugega izmed sklopov, objavi na spletni strani ministrstva.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij znaša 85 %:15 %.
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči:
Sklop A: »Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe« – 55. člen uredbe, ki se nanaša na pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo, shema državne pomoči: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/II, potrjena z dne 20. 1. 2021)«, trajanje do 31. 12. 2023 (v nadaljevanju: shema GBER).
Sklop B: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« št. sheme: BE03-2399245-2015/I in BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 20. 1. 2021; trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema državne pomoči).
9. Upravičeni stroški in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičenci iz obeh sklopov lahko na podlagi četrtega, petega in šestega odstavka 131. člena Uredbe 1303/2013/EU v zvezi s 1. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) za predfinanciranje upravičenih stroškov podprte operacije uveljavljajo predplačilo pod naslednjimi pogoji:
– v višini do največ 30 % vrednosti dodeljene državne pomoči,
– uveljavljanje možnosti predplačil in višine predplačil mora biti razvidna iz vloge,
– upravičenec mora zagotoviti ministrstvu brezpogojno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv v višini vrednosti predplačila z veljavnostjo eno leto po zaključku investicije,
– predplačilo se poračuna do celote najkasneje z oddanimi zahtevki za izplačilo v letu 2023,
– pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank v zvezi z izplačilom in poračunom predplačila se uredijo v pogodbi o sofinanciranju oziroma v dodatku k tej pogodbi.
Upravičenci bodo morali dostaviti ministrstvu zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki brezpogojne bančne garancije, vnovčljive na prvi poziv v višini vrednosti dodeljene spodbude z veljavnostjo eno leto po zaključku investicije (Obrazec 12 razpisne dokumentacije).
9.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
Sklop A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, in sicer:
a) Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih:10
10 Druga infrastruktura v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih predstavlja investicije v postavitev ali obnovo infrastrukture za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, in sicer:
– Infrastrukturo za adrenalinske outdoor turistične aktivnosti (zip line, adrenalinske parke, proge za downhill in gorsko kolesarjenje …)
– Infrastrukturo za ostale outdoor turistične aktivnosti (ureditev tematskih pohodniških poti in drugih športov) in doživetja (tematski parki, doživljajski parki …).
– stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih in inštalacijskih del (GOI dela), postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
– investicije v žičniško infrastrukturo (žičniške naprave, kot so sedežnice, gondole itd.), v spremljajočo žičniško infrastrukturo (servisni prostori, sanitarije, osvetlitev, info točke itd.), in drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (glej opombo 10), dobava in montaža, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:
– nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih s preoblikovanjem v celoletno gorsko središče za aktivni oddih.
Upravičeni stroški investicij v drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (iz opombe št. 10) morajo obsegati vsaj 5 % in ne več kot 20 % celotnih upravičenih stroškov operacije Sklopa A.
Sklop B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, in sicer:
a) Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:
– stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
– stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev:
– nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Strošek za pripravo vlog na razpis ter strošek za pripravo zahtevkov za sofinanciranje, ni upravičen strošek.
9.2. Načini financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Dokazovanje upravičenih stroškov mora biti skladu z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (objavljena na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Sklop A:
Intenzivnost pomoči je določena:
– dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer:
– znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;
– ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80 % upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.
Sklop B:
Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena:
– do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in
– do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.
Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za Sklop B znaša 2.000.000,00 EUR.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – naslov javnega razpisa«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Vloge, ki bodo oddane po roku za predložitev vlog, neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 90 dni od dne odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelj lahko sam umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
13. Spremljanje in evidentiranje operacije: v skladu s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU morajo upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij, za katere se povračajo upravičeni in dejansko nastali izdatki, voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo, ne glede na nacionalna računovodska pravila.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU je upravičenec dolžan voditi in spremljati operacijo na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo in ostali nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Skladno s tem velja, da je upravljavec osebnih podatkov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-33-11, spletna stran: http://www.mgrt.gov.si/, ki ga predstavlja minister Zdravko Počivalšek, elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo.mgrt@gov.si.
Več o varstvu osebnih podatkov, namenu njihove obdelave, roku njihove hrambe, o posredovanju podatkov tretjim osebam, o pravicah posameznikov, na katere se informacije nanašajo in o drugih sorodnih informacijah oziroma zavezah ministrstva v zvezi s tem, je navedeno v Obrazcu 11 razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije še tri leta po zaključku operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju. Kazalniki in dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranja operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev nerealiziranih aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih oziroma v primeru MSP v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma po shemi pomoči COVID na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
25. Dodatne informacije
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost