Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

Št. 430-70/2021-2550-1 Ob-3488/21, Stran 2659
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2022
1. Sofinancer:Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2022.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.
Vsebinska področja iz predmeta razpisa so naslednja: urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitektura, trajnostna gradnja, zemljiška in stanovanjska politika v povezavi s prostorskim razvojem in trajnostno gradnjo, izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladih o zgoraj naštetih vsebinah.
Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta: priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice ter druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.
V skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) mora izvajalec na javnih mednarodnih dogodkih zagotoviti rabo slovenščine oziroma ustrezen prevod.
– Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih, projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji rabe posameznih gradbenih materialov ali tehnik in promociji samih institucij, njenih projektov, aktivnosti njenih članov in trženju izdelkov in storitev.
– Investicije, založništvo in znanstvene raziskave niso predmet tega razpisa.
– Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki so plačljive, oziroma za katere so predvidene kotizacije udeležbe. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporabnika brezplačne in dostopne.
– Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
4. Cilj in namen razpisa
Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora in uveljavljanje načel trajnostnega prostorskega razvoja v praksi, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, izobraževanje o prostorski identiteti; ozaveščanje o prostoru in urejanju prostora, izobraževanje za aktivno državljanstvo na področju prostora/urejanja prostora.
Temeljni nameni razpisa so:
– prispevati k uveljavljanju namenov, ciljev in načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; ZAID);
– ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši prostorski kulturi;
– informiranje in izobraževanje strokovne javnosti, izmenjava znanja, dobrih praks, kakovostnih in inovativnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja, urejanja naselij razvoja mest, arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
– spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja in arhitekture ter trajnostne graditve.
Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni:
– širša javnost;
– otroci in mladi;
– strokovna javnost.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in ustanove, ki niso posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti in zbornice (ne pa ostale GIZ), ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.
Prejemniki sredstev so tisti vlagatelji, ki izkažejo najmanj 5 sorodnih, že izvedenih referenčnih projektov s področij iz točke 3. in 4. tega razpisa, in sicer iz obdobja zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa. Vlagatelji, ki podajajo vlogo za projekt izobraževanja in ozaveščanje otrok in mladih, morajo predložiti 5 sorodnih že izvedenih projektov s področij iz 3. in 4. točke tega razpisa, kjer so bili ciljna javnost otroci in mladi. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1 razpisne dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko prejemniki sredstev porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v točki 3. in 4. tega razpisa ter v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev namenjen sofinanciranju projekta je določen v točki 8. tega razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem projektov so na tem javnem razpisu upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu)
– stroški dela zaposlenih 
– stroški dela zunanjih izvajalcev 
– potni stroški
– materialni stroški, vezani na izvedbo projekta.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni v II. poglavju 4. točke razpisne dokumentacije »Navodila za pripravo finančnega načrta projekta«.
Projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
5.3. Rok za porabo sredstev
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do 2. 11. 2022. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški, ki so nastali v tem časovnem okvirju.
5.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5. in 7. točko tega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih javnosti projekta; (3) Kakovost načrta promocije projekta; (4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v II. poglavju 3. točke razpisne dokumentacije.
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge ter jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za razpisane vsebine je 40.000,00 EUR.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 4. 1. 2022 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če fizično prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 5. 1. 2022 na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, I. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev (e-račun) je en mesec po izvedbi projekta. Projekt mora biti izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in realiziran najkasneje do 2. 11. 2022.
Za projekte, ki bodo realizirani po 15. 10. 2022, velja rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev (e-račun) do 15. 11. 2022.
8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegle praga 75 točk (oziroma 75 % možnega števila točk) ter vsaj 30 točk pri merilu za ocenjevanje »Kakovost načrta projekta« in vsaj 10 točk pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta«, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si. Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti