Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

Ob-2591/21, Stran 1681
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. členom Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 51/15) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Celje 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju projektov.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje

AAA Zlata odličnost