Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

Ob-2592/21, Stran 1668
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 97/21, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://www.brezovica.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Občina Brezovica
Naslov: Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Zakoniti zastopnik: Metod Ropret, župan
Kontaktna oseba: Ana Miklič
Telefon: +386 1 360 17 70
Elektronski naslov: info@brezovica.si
Spletna stran: https://www.brezovica.si/
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica«
Številka javnega razpisa: 360-1/2021-3
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 97/21)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Občine Brezovica, in ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:
– Sklop 1: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brezovica,
– Sklop 2: Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brezovica.
Gospodarski subjekti lahko podajo prijavo samo za oba sklopa skupaj.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
Sklop 1:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Objekt PŠ Rakitna
Rakitna 54, 1352 Preserje
Parc. št. 126/1, ko 1652
ID stavbe 1652-334
Objekt Vrtec Vnanje Gorice
Nova pot 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Parc. št. 537/9, ko 1724
ID stavbe 1724-810
Objekt Dom krajanov Vnanje Gorice
Nova pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Parc. št. 531/5, ko 1724
ID stavbe 1724-808
Zdravstveni dom Podpeč
Jezero 1, 1352 Preserje
Parc. št. 362/29, ko 1703
ID stavbe 1703-469
Sklop 2:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Podpeč
Jezero 1, 1352 Preserje
Parc. št. 362/29, ko 1703
ID stavbe 1703-469
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz predhodnih odstavkov, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.
Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka lahko koncedent v fazi izvedbe javnega razpisa s sklepom župana lahko razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor objektov iz prvega ali drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjedajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 9. 9. 2021 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, dne 9. 9. 2021 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2022.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@brezovica.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 23. 8. 2021 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Občina Brezovica 

AAA Zlata odličnost