Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1676/21, Stran 722
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, na podlagi sklepa 2. seje sveta zavoda z dne 2. 3. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, Kranjska cesta 27a, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica 

AAA Zlata odličnost