Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1661/21, Stran 720
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 − ZJZP) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 4. redne seje Sveta Vrtca Zarja z dne 11. 3. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice – m/ž
Kandidat – m/ž (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja – m/ž (v nadaljevanju: ravnatelj) izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let), potrdilo iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni)) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Zarja 

AAA Zlata odličnost