Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

110-88/2021 Ob-1650/21, Stran 720
Svet Vrtca Šentvid na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svojim sklepom, sprejetim na seji dne 4. 3. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je september 2021.
Kandidati/-ke naj pisno prijavo z dokazili pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«, v roku 8 dni od dneva objave tega oglasa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati/-ke morajo k pisni prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi
– potrdilo o nazivu
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata)
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– program vodenja zavoda.
Kandidati/-ke naj priložijo tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentvid 

AAA Zlata odličnost