Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1649/21, Stran 720
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi sklepa sprejetega na 3. seji Sveta šole z dne 16. 2. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
– Predvideni začetek dela bo od dne 1. 9. 2021.
– Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
– Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi*, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno**, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Opomba:
* Izpolnjevanje izobrazbenih pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ZOFVI, 99. člen)
**kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata (ZOFVI, 53. člen).
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma 

AAA Zlata odličnost