Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1648/21, Stran 719
Svet Osnovne šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 5. korespondenčni seji dne 9. 3. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora za delo znati uporabljati računalnik in imeti pedagoške, vodstvene ter organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas (za čas trajanje mandata). Kandidat/-ka se zaposluje za polni delovni čas. Začetek mandata je 2. 7. 2021.
Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev oziroma overovljene fotokopije dokazil o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil-a v roku enega leta od začetka mandata), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju; prav tako potrdila, ki ne smejo biti starejša od 1 meseca, in sicer:
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.
Priložiti je treba tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda.
Prijava mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnove šole Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, s pripisom Za razpis ravnatelja/-ice.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Upoštevane bodo samo pravočasne prijave kandidatov/-tk.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Črni Vrh 

AAA Zlata odličnost