Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1643/21, Stran 718
Svet zavoda OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, na podlagi sklepa 2. seje z dne 3. 3. 2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 53. člena ZOFVI (oziroma imeti):
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja
– najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz 107.a člena ZOFVI in predložiti potrdila:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost
– da zoper njega ni bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Predvideni začetek dela je dne 28. 7. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v desetih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Blanca, Blanca 13, 8283 Blanca, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda. Zaželen je tudi življenjepis.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o imenovanju najkasneje v roku štirih mesecev od objave razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Blanca 

AAA Zlata odličnost