Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1640/21, Stran 693
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1001, 3/13, 81/16 in 164/20), Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021 (Uradni vestnik MOV, št. 22/20) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis 
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju MOV).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2021. Sredstva predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o skladnosti shemi de minimis pomoči »Spodbujanje podjetnitšva v Mestni občini Velenje« Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015/I, datum potrditve: 3. 3. 2021).
Sredstva se dodelijo za:
A. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,
B. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,
C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
D. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).
III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, mikro in mala enotna podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali projekt na območju MOV.
V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 10 milj. EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milj. EUR. Pri definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja (povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).
Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi ti pogoji smiselno uporabljajo. Kot zaposlena oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njuni družbeni pogodbi ali statutu,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
1. iz sektorjev: ribištva in akvakulture,
2. ki sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
3. ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
4. ki bi pomoč namenila izvozu oziroma, ki poslujejo v sektorju z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
5. ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi domačih proizvodov pred uvoženimi,
6. ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, niso upravičena do pomoči za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih,
7. ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
8. ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe,
9. ki prejemajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
10. ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
11. ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOV iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
12. ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
13. ki so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije,
14. ki so že prejela pomoč de minimis po Odloku o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
15. ki so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov,
16. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev,
17. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV in SAŠA inkubatorja, d.o.o.,
18. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
19. ki so bila v preteklih letih upravičena do sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV in niso oddala poročila ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh proračunskih let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela podjetja pred združitvijo ali delitvijo podjetja, skladno z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe Komisije (EU št 1407/2013 z dne 18. 12. 2013).
Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati pisno izjavo:
1. o že prejetih vseh »de minimis« pomočeh v predhodnih treh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
2. o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
3. zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
4. seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
Mestna občina Velenje bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. Pomoč je dodeljena z dnem podpisa pogodbe.
2. Posebni pogoji in določila:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje za posamezni namen:
Namen A:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za naložbe v objekte, stroje, opremo in naprave),
– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– naložba mora biti zaključena najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Namen B:
– udeležba in zaključek intenzivnega programa za razvoj podjetniške ideje Trampolin 2021, ki se bo odvijal v okviru SAŠA inkubatorja d.o.o. v mesecih april, maj, junij 2021 (v ta program se prijavitelj vključi preko SAŠA inkubatorja, d.o.o.),
– vključenost v SAŠA inkubator, d.o.o.,
– starost podjetja do treh let (do dneva vložitve vloge),
– finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta,
– projekt (oziroma prijavljena faza projekta) mora biti zaključen najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Namen C:
– promocija lastnih izdelkov in storitev,
– promocijske aktivnosti morajo biti zaključene najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.
Namen D:
– prijavljeni projekt na razpis na državni ali mednarodni ravni mora ustrezati razpisnim pogojem, kar se dokazuje s potrdilom, da je bila prijava oddana,
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu,
– rezultati projekta ostanejo v lasti podjetja, ki prijavlja projekt.
Skupne določbe:
Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandidira samo za en namen.
Upravičen strošek je nakup opreme in/ali strošek storitev od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s podjetjem – upravičencem.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške prijavljenega projekta, nastale od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021. V tem obdobju mora biti za upravičene stroške izdan račun, ki mora biti tudi plačan. Tveganje glede izvajanja naložbe pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 100.000,00 EUR, od tega za:
– Namen A: 40.000,00 EUR,
– Namen B: 30.000,00 EUR,
– Namen C: 15.000,00 EUR,
– Namen D: 15.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi nameni glede na število upravičencev in višino zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto 2021 na proračunski postavki 41014002 Spodbujanje podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Za namen A so upravičeni stroški:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov,
– strošek nakupa strojev in opreme, ki je namenjeno za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več računi, v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna vrednost te opreme presega 1.000,00 EUR, pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR,
– strošek celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Najvišji znesek sofinanciranja naložbe je 5.000,00 EUR, najnižji znesek sofinanciranja naložbe je 2.500,00 EUR.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
Neupravičeni stroški naložbe so:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR, razen, če gre za neločljivo povezano celoto,
– nabava vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– drobni inventar in drobni material,
– programska oprema, razen tiste programske opreme, ki je potrebna za delovanje podjetja in razvoj novih lastnih produktov,
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je registriran prijavitelj sam.
Za namen B so upravičeni stroški:
– stroški ustanovitve podjetja,
– stroški dela do največ 50 % vseh upravičenih stroškov,
– stroški izdelave poslovnega načrta za nov poslovni program,
– stroški promocije: stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih materialov ipd.,
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa,
– materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (strošek nakupa strojev in opreme, ki je namenjeno za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem se strošek nakupa opreme lahko izkazuje z več računi, v kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna vrednost te opreme mora presegati 500,00 EUR,
– nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij).
Višina sofinanciranja: do 90 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Znesek sofinanciranja je 10.000,00 EUR.
Vsakemu podjetju, ki bo prejelo sredstva za odobren projekt, bo dodeljen stalni mentor s strani SAŠA inkubatorja d.o.o., ki bo spremljal izvedbo prijavljenega projekta. Predvideno je 1 x mesečno poročanje mentorju o izvedbi načrtovanih aktivnosti ter finančnem načrtu. O samem poteku poročanj se dogovorita mentor in podjetnik individualno.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.
Neupravičeni stroški so:
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je registriran prijavitelj sam,
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR, razen, če gre za neločljivo povezano celoto.
Za namen C so upravičeni stroški:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– stroški izdelave promocijskih materialov in oglaševanja (stroški priprave in tiska promocijskega gradiva, stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih medijskih objav).
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Najvišji znesek sofinanciranja je 2.000,00 EUR, najnižji znesek sofinanciranja je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Neupravičeni stroški promocije so:
– potni stroški, stroški dnevnic, stroški nočitev in prehrane,
– stroški lastnega dela, stroški administracije, rednega vzdrževanja in posodabljanja spletne strani,
– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je registriran prijavitelj sam.
Za namen D so upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev v zvezi s prijavo na razpise. Izključno direktni stroški, nujni in vezani na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez DDV).
Najvišji znesek sofinanciranja je 3.000,00 EUR, najnižji znesek sofinanciranja je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Neupravičeni stroški so:
– potni stroški, ki so nastali pri delu za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz države ali iz tujine (potni stroški, stroški dnevnic, stroški nočitev in prehrane).
Skupne določbe:
– Prijavitelji na razpis ter prejemniki subvencij odgovarjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi na razpis. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja pogodbe o dodelitvi subvencije je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
– Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa na posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
– Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe oziroma projekta, ki je predmet sofinanciranja, ne sme pridobiti drugih javnih sredstev.
– V primeru, da upravičenec v roku iz VII. točke tega razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Za namen A:
– pomen projekta za podjetje (največ 30 točk),
– nove zaposlitve (največ 10 točk),
– izvozna naravnanost (največ 10 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 20 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva v MOV (največ 30 točk).
Za namen B:
– osebna predstavitev – dosežene točke na Demu dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Trampolin 2021 (največ 30),
– ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (največ 20 točk),
– razumevanje problema (največ 10 točk),
– rešitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost (največ 10 točk),
– segment kupcev in kanali (največ 10 točk),
– toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki (največ 10 točk),
– stopnja razvoja (največ 10 točk).
Za namen C:
– nivo doseganja promocijskih aktivnosti (največ 30 točk),
– vpliv in doseganje ciljne publike (največ 20 točk),
– inovativnost (največ 10 točk),
– predstavitev na prireditvi (največ 20 točk),
– že prejeta sredstva za spodbujanje podjetništva v MOV (največ 20 točk).
Za namen D:
– vrednost prijavljenega projekta (največ 40 točk),
– prijava na mednarodne razpise ali razpis na državni ravni (največ 30 točk),
– vključenost razvojno-raziskovalnih institucij (največ 15 točk),
– samostojna prijava na projekt ali konzorcij (največ 15 točk).
Skupne določbe:
Najvišje možno število točk je 100. Podrobna merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge se ocenijo in glede na zbrano skupno število točk razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge z najnižjim številom točk. Sredstva se dodelijo po razvrstitvi točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da več vlog prejme isto število točk, imajo pri vseh namenih prednost do sofinanciranja tisti vlagatelji, ki so dosegli višje število točk pri prvem merilu. V kolikor bo ob upoštevanju kriterija iz prejšnjega stavka še vedno več vlog z istim številom točk, imajo prednost vloge, ki bodo vložene prej.
Doseganje meril se bo po zaključku projekta oziroma pogodbe o sofinanciranju ponovno preverjalo.
VII. Obdobje za porabo sredstev in poročanje
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, je proračunsko leto 2021.
Upravičeni stroški morajo nastati in biti plačani v času od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021.
Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 20. 11. 2021. Zahtevku je potrebno priložiti:
– poročilo o projektu,
– stroškovnik projekta s prilogami,
– kopije računov za celotno vrednost projekta, ki se glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim sklicem pri nakazilu,
– dokazilo, da je prejemnik vidno označil, da projekt sofinancira MOV,
– dokazila o realiziranih zaposlitvah za namen A,
– dokazila o realiziranih aktivnostih za namen B,
– dokazilo o izvedenih promocijskih aktivnostih za namen C,
– dokazilo o realiziranih aktivnostih za namen D.
Pred izplačilom sredstev ima komisija pravico ogleda na terenu ter preveriti verodostojnost računov in ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev.
Vzorec poročila in zahtevka za sofinanciranje je v prilogi razpisne dokumentacije.
VIII. Razpisni rok in način prijave
Vloge morajo biti prejete do 19. 4. 2021 do 9. ure, razen za namen B je rok do 6. 7. 2021 do 9. ure, na naslov: Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za podjetništvo v letu 2021« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na sprednji strani.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji).
Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije oziroma na obrazcih, ki po vsebini ne smejo odstopati od objavljenega in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MOV lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, s katero dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Vloge, ki ne bodo izpolnjene skladno z razpisno dokumentacijo, bodo s sklepom zavržene.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog bo javno in ga bo izvedla komisija 19. 4. 2021 ob 12. uri, razen za namen B bo odpiranje vlog 6. 7. 2021 ob 12. uri, na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je prejeta vloga v vložišče Mestne občine Velenje do 19. 4. 2021 do 9. ure, za namen B do 6. 7. 2021 do 9. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se kot prepozne zavržejo.
Nepravilno izpolnjena in označena kuverta bo neodprta vrnjena pošiljatelju. Če bo prijavitelj oddal več kot eno vlogo, bo upoštevana prva prejeta vloga, ostale vloge bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno preko elektronske pošte pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo 8 dni. Formalno nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, se zavrže s sklepom. Morebitne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge ne bodo upoštevane. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge. Župan bo o njih s sklepom odločil najkasneje v 30 dneh od roka za predložitev vlog. Prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.
Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati na naslednjem razpisu.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in se lahko objavljajo.
Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno in se jim bodo dodelila sredstva, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom najmanj 10 let od datuma prejetja sredstev,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Obdelava osebnih podatkov je skladna z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna pred sklenitvijo pogodbe za izvajanje Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021 in za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je vlagatelj.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje besedilo javnega razpisa in razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti /razpisi).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo v času uradnih ur na Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje na tel. 03/89-61-682 (Metka Špindler) ali po elektronski pošti: metka.spindler@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost