Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

210003/2021/2 Ob-1651/21, Stran 684
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 z dne 10. 2. 2021, ki ga je sprejela ministrica, pristojna za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18. 12. 2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22.
Cilj javnega razpisa povečati število aktivnih udeležencev v programu Šolska športna tekmovanja in prireditve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim športom.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez),
– subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze (ki izpolnjuje pogoje iz prve alineje tega odstavka), skupaj z njo strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in športu invalidov vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o športu.
Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel za strokovno pripravo in koordinacijo prijavljenega šolskega športnega tekmovanja v športni panogi prijavitelja, v šolskem letu 2021/22.
5. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo:
– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22;
– Razpisni obrazci 1., 2., 3. za oddajo prijave na javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 2021/22 iz skupine A, B, C priloga I;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo 2021/22 iz skupina D priloga II;
– Šport v številkah, Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2014 do 2019.
Naloge prijaviteljev/nacionalnih panožnih športnih zvez in koordinatorjev športnih panog glede strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22 ter sama izhodišča za pripravo vloge in predloga razpisa šolskega športnega tekmovanja v športni panogi, bodo podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji. Slednja bo objavljena na spletni strani naročnika, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V kolikor bi, zaradi izrednih in nepredvidljivih okoliščin (npr.: razglašene epidemije COVID-19) in v povezavi z njimi sprejetih ukrepov pristojnih institucij, prišlo do prekinitve izvajanja programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev bo, v šolskem letu 2021/22, potekalo razmeram prilagojeno šolsko športno tekmovanje v obliki športnega izziva. V takšnem primeru bo potrebno, s strani koordinatorja pripraviti dodatno vsebino za izvedbo prilagojenih tekmovanj na daljavo.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena podpisana in žigosana razpisna obrazca 1., 2.,
– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna zveza je obvezna priloga – izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 3 (pooblastilo NPZ),
– predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica z razpisno dokumentacijo) v Wordovi obliki, poslan na elektronski naslov bostjan.vintar@sport.si. (Za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja, ki je lahko ločen za fante in dekleta.)
6. Merila za višino sofinanciranja šolskega športnega tekmovanja prijavitelja
Predlagano šolsko športno tekmovanje, za osnovno šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene v skupino A, B, C, se v postopku vrednotenja ovrednoti ločeno, na podlagi meril iz te točke. Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko ovrednoti posamezno predlagano šolsko športno tekmovanje, je 100.
V vlogi predlagana šolska športna tekmovanja za osnovno šolo s prilagojenim programom in za šport invalidov so vsa uvrščena v skupino B in se jih obravnava kot eno samo tekmovanje v osnovni šoli.
Razpisana sredstva iz 7. točke javnega razpisa se, med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene v skupine A, B in C, razdeli skladno s 6. točko javnega razpisa.
Predlagano šolsko športno tekmovanje za osnovno šolo in/ali srednjo šolo, za športne panoge uvrščene v skupino D, se v postopku vrednotenja ne ovrednoti, pač pa se izda sklep o vključitvi v program Šolska športna tekmovanja. Razpisana sredstva iz 7. točke javnega razpisa se, med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene v skupino D, ne razdelijo.
6.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo potekalo šolsko športno tekmovanje
Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 15 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka na mivki, ples, smučanje (alpsko smučanje, deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
Osnovna šola s prilagojenim programom, šport invalidov: vse športne panoge.
Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo (vožnja na čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek, streljanje z zračno puško, šah in športno plezanje, plavanje, akvatlon, veslanje, Cheerleading.
Srednja šola: atletika (kros, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orientacijski tek, ples, smučanje (alpsko smučanje, deskanje), šah, streljanje z zračno puško, športno plezanje, plavanje, akvatlon.
Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C.
V šolskem letu 2022/2023 se lahko na podan predlog športna panoga umesti v skupino C, pod pogojem, da je bilo tekmovanje v preteklih šolskih letih že uspešno izvedeno in je umestitev potrdil Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za šport RS Planica.
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 6.1 ovrednoti glede na to, v katero skupino A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.
6.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega tekmovanja
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vstopa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.
4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja – 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmovanja – 8 točk
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 6.2 ovrednoti glede na prijavljeno število nivojev tekmovanja na državnem nivoju.
6.3 Število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih v šolskem letu 2018/19. (Podatke o številu udeležencev je pridobil Zavod za šport RS Planica na podlagi oddanih zaključnih poročil za šolsko leto 2018/19 in so javno objavljeni v publikaciji: Šport v številkah, Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2014 do 2019.) V vlogi predlagano šolsko športno tekmovanje se ovrednoti glede na število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju, in sicer:
1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad 1000 udeležencev – 25 točk.
Predlagano šolsko športno tekmovanje v vlogi prijavitelja se pri merilu 6.3 ovrednoti glede na število udeležencev šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 2018/19.
V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem letu 2018/19 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvedeno in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se vlogo prijavitelja pri merilu 6.3 ovrednoti z 0 točkami.
7. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22:
Vrednost posamezne točke se izračuna na način, da se število 34.500 (vrednost razpisanih sredstev) deli z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh predlaganih šolskih športnih tekmovanj, ki jih je strokovna komisija uvrstila v postopek vrednotenja.
Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22 posameznega prijavitelja je zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseženih točk vloge prijavitelja.
8. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 34.500 EUR (predvidoma 10.350,00 EUR v obdobju avgust–oktober 2021 in drugi del sredstev predvidoma 24.150,00 EUR v obdobju april–junij 2022). Izbrani izvajalci (s koordinatorji), katerih športne panoge so razvrščene v skupine A, B in C, bodo prejeli znesek v dveh delih. Prvi trideset odstotni del sredstev bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec in koordinator) ob pogoju predložitve razpisa šolskega športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo objavili v Informatorju za šolsko leto 2021/22. Drugi sedemdeset odstotni del sredstev pa na podlagi končnega poročila o poteku tekmovanja, ki ga morajo koordinatorji športne panoge (z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma najkasneje do 10. 6. 2022.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa (za športne panoge iz skupin A, B in C):
– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 2021/22,
– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in izpeljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu 2021/22.
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za športne panoge iz skupin A, B in C) so:
– pri prvem delu izplačila, razpis športne panoge, ki se objavi v Informatorju za šolsko leto 2021/22,
– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo o poteku šolskega športnega tekmovanja za šolsko leto 2021/22.
10. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge iz skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz skupine D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinanciranju strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22, skladno s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
11. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do 9. 4. 2021. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT 2021/22«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
12. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
13. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo začela odpirati vloge 12. 4. 2021. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je formalno nepopolna, bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala k dopolnitvi vloge roku 8 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
Vlogo, ki je oddana pravočasno je formalno popolna ter prijavitelj in koordinator izpolnjujeta pogoje iz 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja, kjer se predlagano šolsko športno tekmovanje ovrednoti skladno s 5. točko »Merila za izbor«.
14. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini, lahko v roku 5 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – ŠŠT Pritožba 2021/22«. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost