Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1665/21, Stran 676
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021«
Na podlagi naslednjih določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II), velja do 31. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: de minimis),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela za leti 2020 in 2021, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 17. redni seji dne 20. 10. 2019, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 14. 1. 2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 15. dopisni seji dne 11. 5. 2020, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 1. 6. 2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 18. redni seji dne 9. 7. 2020, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 7. 2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 1. redni seji dne 1. 10. 2020, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 2. 10. 2020, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 1. dopisni seji dne 13. 11. 2020, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 11. 2020 ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 2. redni seji dne 19. 1. 2021, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 4. 2. 2021.
I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021« izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021« so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia in krepitev zaupanja v znamko z implementacijo odgovornih potovalnih standardov v turizmu.
2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
4. Krepitev ponudbe produktov z višjo dodano vrednostjo in povečanje potrošnje turistov.
5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti promocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).
Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma,
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih produktov turističnih vodilnih destinacij,
– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih destinacij za posamezne primarne turistične produkte, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia,
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov in prednostne trge, vključno z domačim trgom,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih:
– nadgradnja digitalnih orodij in medijev za upravljanje vodilnih destinacij in upravljanje le-teh,
– pripravljalne in izvedbene aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,
– stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
– stroški lastnih promocijskih tiskovin.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. Prijavitelj ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge).
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ((Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU in 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti v sledečih izključenih sektorjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24).
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
11. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, zato se lahko na razpis prijavi le eno od njih.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti izraženo podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno občino, podporo te občine (velja izjava v Obrazcu št. 1),
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju vodilne destinacije. Občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju Strategija)1. Prijavitelj obvezno priloži soglasja v obliki izjav (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma drugih pristojnih (lokalnih) organizacij, ki izvajajo funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma na območju za katerega se izdaja soglasje, da želi in bo sodeloval kot aktiven partner v vodilni destinaciji, kot prilogo k Obrazcu št. 1.
1 https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
2. Prijavitelj se zavezuje, da se bo za aktivnosti, ki jih bo izvajal v okviru prijavljenega projekta, povezal s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi združenji, kot prikazano v točki II.2.2 Primarni produkti te razpisne dokumentacije.
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.
4. Vsaka destinacija, ki samostojno ne tvori vodilne destinacije ampak je le del vodilne destinacije, se lahko opredeli le do ene vodilne destinacije. V primeru, da se le-ta opredeli do dveh ali več vodilnih destinacij, bodo vse naslednje vloge od zadnje potrjene vloge vodilne destinacije zavržene.
5. V okviru projekta, ki ga izvaja destinacija in je predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se morajo izvajati aktivnosti, skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja z namenom načrtovanja, organiziranja in spodbujanja promocije turizma vodilne destinacije na domačem in tujih trgih, na način, da se poleg ustvarjanja nove vrednosti, ki generirajo pozitivne poslovne učinke na vodilni destinaciji, uresničuje tudi javni interes.
6. Iz predložene finančne konstrukcije projekta s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
7. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 1. 1. 2021 dalje, do najpozneje 10. 12. 2021. Če so se izvedbene aktivnosti začele izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
8. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči kot skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ki ne sme presegati 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije. Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči kot določa shema državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).
9. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja in izvedbeni projekti upravičenca po tem javnem razpisu, morajo biti skladni z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–20212, in morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje:
2 www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 Cerkno, ni zajeta v aktualni Strategiji in zajema območje Občine Cerkno.
1. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnosti na ciljnih trgih kot opredeljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213 ter skladno z izsledki raziskav identifikacije tržnega potenciala4 in oceno potenciala domačega gosta5 ter poglobljene analize Ankete o tujih turistih6.
2. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. High Value Traveller segment7.
3 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ kljucni-dokumenti-sto
4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
5 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/ocenapotencialadomacegagosta
6 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/Anketa%20o%20tujih%20turistih
7 Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni plačati ustrezno višjo ceno.
3. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije promocijskih sporočil sofinanciranih preko tega javnega razpisa obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in/ali navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
4. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznih upravičencev je določena v Prilogi 4 te razpisne dokumentacije, za vsako vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka zavržena.
5. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija turistične ponudbe, v kolikor jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO.
6. Prijavitelj se zavezuje, da bo vlagal napore pri izbiri vrste oglaševanja na način, da bo prednostno vključeval tiste oblike oglaševanja, ki z doseganjem namena in ciljev oglaševanja, hkrati zmanjšujejo ogljični odtis ter druge negativne okoljske in socialne vplive ali, zmanjšujejo te vplive v katerikoli fazi procesa izvedbe aktivnosti oglaševanja povezane z oblikovanjem, proizvodnjo in distribucijo oglaševalskih materialov. Prijavitelj te dosežke tudi komunicira v javnosti s ciljem ozaveščanja o pomenu trajnostnega oglaševanja in promocije.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov iz leta 2019, izračunala delež tujih prenočitev posameznih vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno s cilji in namenom tega javnega razpisa, razdelila razpoložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu, tako kot je predstavljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2021 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
I. 7 Zahtevki za izplačilo
Rokov za oddajo Zahtevkov za izplačilo je šest, in sicer: 9. 6. 2021, 9. 7. 2021, 9. 8. 2021, 9. 9. 2021, 11. 10. 2021 in 14. 12. 2021.
Prijavitelj mora obvezno oddati obdobna vsebinska in finančna poročila (kot v Prilogah 3, 3.1.1 in 3.2 javnega razpisa), glede na to, na katerem roku oddaje vloge je uspel, vsaj kot sledi iz spodnje tabele v zeleno označenih poljih:
Rok
Upravičenci 1. rok oddaje vlog
Upravičenci 2. rok oddaje vlog
Upravičenci 3. rok oddaje vlog
1.
9. 6. 2021
9. 6. 2021
/
2.
9. 7. 2021
9. 7. 2021
9. 7. 2021
3.
9. 8. 2021
9. 8. 2021
9. 8. 2021
4.
9. 9. 2021
9. 9. 2021
9. 9. 2021
5.
11. 10. 2021
11. 10. 2021
11. 10. 2021
6.
14. 12. 2021
14. 12. 2021
14. 12. 2021
Vsi roki za oddajo Zahtevkov za izplačilo se zaključijo na datum oddaje, do 24. ure.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov tudi v vmesnih rokih (belo označena polja), ni pa obvezno. Zadnje obdobno poročilo mora obvezno vsebovati tudi Zaključno poročilo (kot v Prilogi 3.3 javnega razpisa), to je dodatno poročilo, poleg obdobnega, kjer sumarno povzame vse izvedene rezultate projekta.
Upravičenec pošlje v zaprti kuverti Zahtevek z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim poročilom pisno po pošti na sedež STO, skladno s poglavjem V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja tega javnega razpisa in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega naslova in naslova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – Zahtevek za izplačilo – JR Vodilne destinacije 2021«.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala direktorica STO.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.
I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.
Merilo
Maksimalno št. točk
1.
Učinkovita promocija turistične ponudbe vodilne destinacije
40
2.
Promocija turistične ponudbe na več trgih
25
3.
Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe
25
4.
Povezovanje z nosilci turistične ponudbe primarnih produktov slovenskega turizma
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge, v okviru prejetih vlog za vsakokratni rok oddaje tega javnega razpisa.
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev razveljavi.
I. 10 Shema financiranja in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska »de minimis« pomoči, kot določa shema pomoči »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 evrov v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 evrov za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč, prejeta po pravilu »de minimis«, se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč »de minimis«, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek dodeljenih pomoči »de minimis« v vseh povezanih podjetjih.
I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II) in Programom dela STO za leti 2020 in 2021.
Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, ki so nastali od 1. 1. 2021 do vključno 10. 12. 2021. Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost izvedena v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost izvajala pred 1. 1. 2021 in se nemoteno nadaljuje po 1. 1. 2021, mora upravičenec jasno razmejiti te stroške na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba) za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem obdobju.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot neposredne stroške.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali digitalnega eksperta, npr. za pripravo medijskega načrta, promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,
– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,
– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tehnično serviranje oglasov, kot npr. zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd., tisk gradiv, postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).
STO bo v okviru neposrednih stroškov pod točko 1. priznal do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev (pod točko 1.), od vrednosti medijskega zakupa na posameznem mediju (pod točko 2.). To določilo velja zgolj v primeru izvajanja aktivnosti promocije z oglaševanjem v medijih.
Ti stroški morajo biti eksplicitno navedeni na računu na način, da so prikazani v ločeni postavki specifikacije računa ter morajo imeti navedbo medija na katerega se nanašajo, npr. Oblikovanje oglasov za oglaševanje na Instagramu – poletna akcija. V kolikor je upravičenec izvedel več aktivnosti pri različnih izvajalcih je dolžen pri finančnem poročilu prikazati v ločeni specifikaciji (format ni predviden in ga sam oblikuje). Tu navede vse št. računov po posameznih dobaviteljih zunanjih izvajalcev in račun dobavitelja medijskega zakupa z vrednostmi računov, ter izračunanim deležem razmejitve stroškov medijskega zakupa in stroškov zunanjih izvajalcev za vsakokratni medijski zakup.
2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje.
Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški za izvedbo medijskega zakupa, so vsi on-line (spletni portali in družbena omrežja, direktni e-mail marketing ipd.) in off-line (zunanje oglaševanje, tiskani mediji, radio in televizija) slovenski in tuji mediji. Stroški morebitnega serviranja oglasov so neupravičeni stroški po tej točki in so upravičeni po točki 1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja, v kolikor jih upravičenec uveljavlja.
3. Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov oziroma medijev vodilnih destinacij ter njihovo upravljanje:
– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja kanalov družbenih omrežij/medijev vodilnih destinacij (npr. programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi digitalnimi orodji ipd.);
– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih kanalih vodilnih destinacij: splet, mobilne aplikacije, družabna omrežja, podcasti, blogi in drugih komunikacijskih kanalih (kot so grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja, avdio produkcija, produkcija promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale, reprodukcija foto/video gradiva, priprava besedil ipd.);
– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije za namen prodaje storitev vodilne destinacije in ponudnikov turističnih storitev v tej vodilni destinaciji;
– stroški analiz in raziskav, povezanih z definiranjem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person, identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marketinška strategija ipd.);
– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij. kanalov družbenih omrežij, podcastov, blogov in drugih lastnih kanalov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in njena interpretacija.
4. Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev:
– informacijski sistemi za upravljanje destinacij,
– sistemi za upravljanje s spletnimi stranmi,
– spletni zemljevidi,
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila licenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on- line booking ipd.) in
– druga analitična orodja ipd.
5. Stroški organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za privabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja turizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih) medija ali turistične agencije/organizatorja potovanj;
– stroški namestitev, prehrane in prevoza za posamezne udeležence študijskih potovanj;
– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti;
– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. zipline, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin (npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali najema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivnosti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov) tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, povezanih z izvedbo študijskega potovanja.
6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži:
– stroški identifikacije vplivnežev in/ali stroški agencije za privabljanje vplivnežev, ki aktivno deluje na ciljnem(ih), ki ga pokriva vplivnež;
– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški prehrane, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme za vplivneža in stroški vodenja zaželeno usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;
– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti vplivneža;
– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obliki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na ciljnih trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te točke. V tem primeru mora prijavitelj obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki je predmet te pogodbe;
– stroški odkupa foto ali video gradiva posnetega na območju vodilne destinacije s strani vplivneža.
7. Stroški priprave, oblikovanja in distribucije lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev, za namen promocije vodilne destinacije.
8. Stroški priprave, oblikovanja in tiska lastne promocijske tiskovine.
9. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je predmet tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja projekta, za katerega se uveljavljajo stroški plače in ki opravlja dela in naloge, povezane z neposrednim izvajanjem aktivnosti, ki so del vsebine prijavljenega projekta v Obrazcu št. 3: Podatki o projektu. Za uveljavljanje stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. STO prizna vrednost enote bruto bruto (t. i. II bruto, z vključenimi prispevki delodajalca) urne postavke 12,00 evrov. Na letni ravni se prizna največ 1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.
Upravičenec mora v primeru pridobivanja novih fotografij na vodilni destinaciji ali preko drugih partnerskih projektov (npr. projekti z vplivneži) zagotoviti prenos izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno destinacijo, ta pa na STO neizključne pravice. Predlog dogovora je v Prilogi 2: Dogovor o prenosu materialnih avtorskih pravic. Upravičenec je dolžen zagotoviti predlog nabora fotografij za v Mediateko na STO ob oddaji Zahtevka za izplačilo, v sklopu katerega se uveljavlja plačilo teh stroškov. STO po potrditvi stroška izbere nabor fotografij, za katere bo strokovno presodil, da so ustrezne za vnos v Mediateko in predlagal dogovor o prenosu materialnih avtorskih pravic na podlagi vzorca vključno z vsemi prilogami.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:
– davek na dodano vrednost;
– stroški analiz, študij, raziskav, svetovalne storitve in drugih s tem povezanih storitev, ki niso povezane s predmetom javnega naročila;
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, workshopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na dogodkih ipd.);
– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje promocijskih izdelkov (npr. spominki) ter deljenja le-teh različnim javnostim ali drugim posameznikom (npr. drugi brandirani promocijski artikli), samostoječa stojala (t. i. pingvin ipd.) in drugi promocijski izdelki;
– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic za sejemske nastope ali druge dogodke;
– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih ali drugih dogodkov v fizični obliki v vodilni destinaciji ali izven nje;
– stroški najema zunanje delovne sile (npr. študentov);
– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentance, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenosnimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje rednih aktivnosti;
– stroški oglaševanja v produktnih katalogih in spletnih strani produktnih Združenj oziroma nosilcev primarnih produktov slovenskega turizma;
– stroški članarin;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis s strani zunanjih izvajalcev;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski nastopi, študijska potovanja, publikacije …) in kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji;
– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani z vlogo prijavitelja.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno 90 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije je predvidena v maksimalnem znesku, kot opredeljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, tega javnega razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, opredeljenih v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog, prejme največje možno število točk.
Vrednost točke po merilih iz točke I. 9 Merila za ocenjevanje vlog je pri končnem izračunu upravičenih sredstev sofinanciranja upravičenca, enakovredna odstotni točki, in sicer 100 točk = 100 % vrednosti upravičenih sredstev sofinanciranja.
V primeru, da prijavitelj ne prejme največjega možnega števila točk, se mu znesek sofinanciranja za vsako manjkajočo točko do vseh točk zmanjša proporcionalno, v vrednosti odstotne točke, glede na vrednost predvidene maksimalne višine vrednosti sofinanciranja oziroma vrednosti prijavljenega projekta, v kolikor je le-ta manjša od predvidene, pri čemer delež intenzivnosti pomoči ostane enak.
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili (vzorci teh poročil so v Prilogi 3 javnega razpisa):
– obdobno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– zaključno poročilo o izvedbi aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in v poglavju V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo in način financiranja.
I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta. Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so: 9. 4. 2021 do 24. ure, 7. 5. 2021 do 24. ure in 7. 6. 2021 do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem ali drugem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in ukinil preostali(a) rok(a) oddaje vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljubljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti (zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Turistična promocija Slovenije – Vodilne destinacije 2021« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 8: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. Dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku štirideset dni od dneva odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 5: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije 2021«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 1. 4. 2021 do 12. ure,
– za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 3. 5. 2021 do 12. ure,
– za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 5. 2021 do 12. ure.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 6. 4. 2021 do 16. ure,
– za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 4. 5. 2021 do 16. ure,
– za tretji rok oddaje vlog, najkasneje do 2. 6. 2021 do 16. ure.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost