Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Št. 430-6/2021/8 Ob-1671/21, Stran 654
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja na podlagi drugega odstavka 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane 
1) Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
2) Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: drugi odstavek 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.
Sofinancira se lahko nakup:
– termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo,
– gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
– termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
– rf termo posod s pokrovom,
– štedilnikov,
– mešalniki in rezalniki hrane,
– pečic,
– GN posod,
– naprav s toplovodno kopeljo,
– hladilnih torb za transport,
– vozičkov za prevoz materiala,
– delovnih miz,
– pomivalnih korit,
– košar (zložljive),
– strojev za čiščenje košar,
– pomivalnih strojev,
– omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane,
– pribora za prijemanje hrane oziroma živil.
4) Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena ZKme-1.
Vloga mora vsebovati naslednja dokazila in dokumente:
– izjavo vlagatelja o seznanjenosti z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, o popolnosti in verodostojnosti podatkov, o seznanitvi z obvezo hranjenja celotne dokumentacije o sofinanciranju tehnične opreme določene v 4. členu Pogodbe o dodelitvi sredstev za ukrep sofinanciranja nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane;
– izjavo o vpisu vlagatelja kot nosilca živilske dejavnosti v Register obratov v skladu s 152.a členom ZKme-1;
– podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis programa doniranja hrane z navedbo statistične regije delovanja, razširjenosti mreže, organiziranosti, količine razdeljene hrane, sistemom razdeljevanja in števila donatorjev (največ 2 strani);
– odločbo (kopijo), da ima status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ali javnega zavoda s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano;
– izjavo o številu upravičencev za prejem donirane hrane kot mesečno povprečje za leto 2020;
– predračune, vključno z DDV, za tehnično opremo, ki se morajo glasiti na vlagatelja;
– dokumente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Merila za dodelitev sredstev:
– delež lastnega sofinanciranja,
– število upravičencev za prejem donirane hrane,
– stopnja brezposelnosti v statistični regiji delovanja posrednika pri razdeljevanju donirane hrane, na podlagi statističnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, za zadnji objavljen podatek o povprečni stopnji registrirane brezposelnosti po statističnih regijah, na dan objave tega javnega razpisa.
Vlagatelji vlog bodo ocenjeni v skladu z merili za dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka. Sofinancirani bodo glede na doseženo število točk. V primeru istega števila točk ima prednost vlagatelj, ki je vlogo vložil prvi oziroma prej. V primeru, da za zadnjega upravičenega vlagatelja ni dovolj razpoložljivih sredstev iz vloge, se mu izplača le razpoložljivi del.
5) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Skupna višina sredstev, namenjena za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 50.000 eurov z DDV.
Sredstva so zagotovljena v proračunskem letu 2021 na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja doniranja hrane posrednikom 2020–2023.
Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme znaša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa.
Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravičencev donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 2020. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme znaša za posrednika z:
– do vključno 50 upravičencev: 4.000 eurov z DDV,
– od 51 upravičencev dalje: 8.000 eurov z DDV.
Če bi bila z rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2021, nujno odločitvijo Vlade Republike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sredstev ali drugim predpisom zmanjšana sredstva na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja doniranja hrane posrednikom 2020–2023, se k pogodbi sklene aneks glede na razpoložljivo višino sredstev, upoštevaje prioritete ministrstva.
6) Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: rok za nakup opreme s strani vlagatelja, ki se sofinancira, je do vključno 6. avgusta 2021.
7) Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: rok za vložitev vlog iz tega javnega razpisa je do vključno 22. aprila 2021 do 14. ure.
8) Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo 23. aprila 2021 ob 9. uri, v sobi 211 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22 v Ljubljani.
9) Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo s sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma osebe, ki jo je minister pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s sklepom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v osmih dneh od prejema sklepa (in pogodbe) ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu vlagatelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
V skladu z 231. členom Pravilnika lahko vlagatelj vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo o pritožbi odloči v roku 15 dni s sklepom. Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji.
10) Razpisna dokumentacija in kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka do četrtka od 9.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14. ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.
11) Drugi podatki
Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 22. aprila 2021 do 14. ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost