Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2021 z dne 22. 1. 2021

Kazalo

Št. 4300-4/2020/8 Ob-1127/21, Stran 67
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami;
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 174/20);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: ZZDej) in
– sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za izbor operacije Mobilni timi za rehabilitacijo št. 4300-4/2020/2 z dne 25. 11. 2020 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-161/2020/7, z dne 13. 1. 2021,
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«
Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo« (v nadaljnjem besedilu: JR) sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS). JR se bo izvajal v okviru spremenjenega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020, prednostne osi: 9. "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", prednostne naložbe: 9.1. "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti". JR se bo izvajal kot instrument za izbor operacij. Operacijo v okviru tega JR predstavljajo projekti izbranih prijaviteljev.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje vzpostavitev treh mobilnih timov za rehabilitacijo ranljive skupine ljudi, ki zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži in so starejši od 65 let ter živijo doma.
Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju. Projektne aktivnosti so namenjene populaciji starejših, ki so slabše pomični oziroma kognitivno oškodovani, kar pomeni, da zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži.
Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z vidika varovanja zdravja in preprečitve širjenja nalezljivih bolezni na starejšo populacijo, ki se v tem oziru šteje za ranljivo skupino. S premišljenim omejevanjem ne nujnih stikov med ljudmi, kar se je v epidemiji nalezljive bolezni COVID-19 izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja virusa, pa v ospredje stopa tudi nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo.
Vzpostavljeni in delujoči mobilni timi za rehabilitacijo bodo pripomogli k dvigu dostopnosti do storitev rehabilitacije ljudem, ki so slabše pomični, in so zato še bolj vezani na domače okolje. S tem bodo lahko pripomogli tudi k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja, zmanjšanju obsega odvisnosti od drugih ter izboljšani kakovosti življenja teh ljudi in tudi njihovih neformalnih oskrbovalcev.
Prijavitelji1 na JR so zdravstveni domovi s pripadajočimi zdravstvenimi postajami iz 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; ZZDej), ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni (v nadaljnjem besedilu: Prijavitelj).
1 Zdravstveni domovi, ki so vključeni v operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ali »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« ne morejo biti prijavitelji na ta JR.
Uporabniki2 storitev mobilnih timov za rehabilitacijo so ljudje, starejši od 65 let, ki so slabše pomični, in imajo stalno ali začasno prebivališče na območju, ki ga pokriva Prijavitelj ter pri katerih izbrani osebni zdravnik (v nadaljevanju IOZ) ugotovi potrebo po rehabilitaciji na domu. Za potencialnega uporabnika IOZ izda nalog za rehabilitacijo, na podlagi katerega se uporabnika lahko vključi v projekt. Nalog za rehabilitacijo kot del dokumentacije pripravi ministrstvo.
2 Uporabniki storitev, ki so vključeni v operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ali »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« ali so vključeni v storitve medicinske rehabilitacije v okviru izvajalcev, ki skladno s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti izvajajo medicinsko rehabilitacijo v javni mreži, ne morejo biti uporabniki v tem JR.
Uporabnike lahko na podlagi naloga za rehabilitacijo napotujejo IOZ, ki so del mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni in delujejo na območju, ki ga pokriva Prijavitelj.3
3 Prijavitelj lahko za te namene z izbranimi osebnimi zdravniki, ki svojo dejavnost opravljajo na podlagi koncesij, sklene Dogovor o sodelovanju. S tem se omogoči, da lahko v storitve rehabilitacije na domu, svoje bolnike napotujejo tudi IOZ koncesionarji, ki delujejo na območju, ki ga pokriva prijavitelj.
Vse storitve rehabilitacije, ki jih uporabnik v okviru tega JR prejme, sodijo med upravičene stroške tega JR.
Vsak uporabnik lahko na domu prejme do 20 ur storitev rehabilitacije. Če strokovni delavci mobilnega rehabilitacijskega tima ocenijo, da bi uporabnik potreboval večji obseg ur, lahko IOZ naknadno izda nov nalog za rehabilitacijo, na podlagi katerega uporabnik prejme še dodatnih 20 ur storitev rehabilitacije4.
4 Ponovni nalog za rehabilitacijo se lahko izda samo enkrat za posameznega uporabnika. Kar pomeni, da lahko uporabnik prejme skupaj največ 40 ur storitev.
Vsaj četrtina uporabnikov v okviru JR se vključi v storitve rehabilitacije na daljavo, ki omogoča prenos rehabilitacijskih storitev na oddaljeno lokacijo z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, pri čemer pa morata biti najmanj začetna in končna ocena narejeni v neposrednem stiku z uporabnikom.
Mobilni tim za rehabilitacijo za vsakega uporabnika pripravi Načrt rehabilitacije, iz katerega so razvidni najmanj:
– namen rehabilitacije,
– cilji rehabilitacije,
– storitve rehabilitacije,
– časovni obseg in termin posamezne storitve rehabilitacije in
– izvajalec posamezne storitve rehabilitacije.
Po končani rehabilitaciji mobilni tim za rehabilitacijo za vsakega uporabnika pripravi Poročilo o rehabilitaciji, ki zajema vsaj začetno oceno stanja, načrt rehabilitacije, končno oceno stanja in morebitna priporočila za nadaljnjo obravnavo. Poročilo o rehabilitaciji prejme tudi IOZ.
Ključni cilji JR:
– vzpostavitev dveh mobilnih timov za rehabilitacijo v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS),
– vzpostavitev enega mobilnega tima za rehabilitacijo v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS),
– testirati model rehabilitacije na domu s ciljem ohranjanja ali doseganja najvišje stopnje zdravja, dobrega počutja ter povečanja samostojnosti ljudi, starejših od 65 let, ki so slabše pomični in pripraviti predloge sistemskih rešitev,
– dvigniti dostopnost do storitev rehabilitacije ljudem, starejšim od 65 let, ki so slabše pomični in zato vezani na domače okolje.
Ciljne skupine JR:
Različne skupine oseb, ki potrebujejo dolgotrajno pomoč, izvajalci storitev in programov ter osebe, ki potrebujejo integrirane skupnostne storitve in programe.
Tabela 1: Kadri, ki sestavljajo posamezen tim za rehabilitacijo na domu:
Kadri
Število
Diplomirani fizioterapevt
1–2
Diplomirani delovni terapevt
0–1
Mag. kineziologije
0–1
Skupaj
3
Posamezni mobilni tim za rehabilitacijo sestavljajo 3 kadri iz Tabele 1, zaposleni za polni delovni čas. Kadrovsko sestavo mobilnega tima oblikuje prijavitelj v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi možnostmi, in sicer na naslednji način:
– 1 diplomirani fizioterapevt, 1 diplomirani delovni terapevt, 1 mag. kineziologije ali
– 2 diplomirana fizioterapevta in 1 diplomirani delovni terapevt ali
– 2 diplomirana fizioterapevta in 1 mag. kineziologije.
Vsi zgoraj navedeni kadri morajo izpolnjevati pogoje za samostojno opravljanje del in nalog s področja zaposlitve in imeti vsaj 1 leto delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju. Če posameznega kadra ni mogoče zaposliti, se lahko izjemoma, s privoljenjem ministrstva, posamezni kader zamenja z drugim. Če nadalje ni mogoča sklenitev delovnega razmerja, se lahko s posameznim kadrom izjemoma, s privoljenjem ministrstva, sklene podjemno pogodbo oziroma drugo ustrezno pravno podlago.
Delo in naloge mobilnega tima za rehabilitacijo vključujejo zlasti:
– sprejem nalogov za rehabilitacijo;
– izdelavo začetne in končne ocene stanja uporabnika;
– pripravo Načrta rehabilitacije;
– izvajanje storitev rehabilitacije v skladu z Načrtom rehabilitacije;
– pripravo Poročila o rehabilitaciji za IOZ uporabnika;
– mesečno poročanje ministrstvu.
3. Določitev lokacije izvajanja aktivnosti (regije izvajanja)
Aktivnosti JR se bodo izvajale v KRVS in KRZS in bodo sofinancirane v razmerju 60 % iz KRVS in 40 % iz KRZS. Predvideni ukrepi pa imajo vpliv na celotno državo, saj uporabniki vstopajo iz vseh območij Republike Slovenije. Pri JR gre za uporabo načela PRO RATA, kjer se na podlagi kohezijske razdelitve vzhodne in zahodne kohezijske regije razmerje utemeljuje na 60-odstotno sofinanciranje iz KRVS in 40-odstotno iz KRZS. Dodelitev je definirana na podlagi OP 2014–2020, ki zaradi slabše razvitosti KRVS predvideva porabo 60 % finančnih sredstev v tej regiji in 40 % finančnih sredstev v KRZS. Po istem ključu se obravnava tudi kazalnik »število vzpostavljenih rehabilitacijskih timov«.
4. Pričakovani rezultati
Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka:
– število vzpostavljenih mobilnih timov za rehabilitacijo v KRVS in KRZS.
Spremljali se bodo naslednji kazalniki rezultata:
– 200 vključenih uporabnikov v storitve rehabilitacije na posamezen mobilni tim za rehabilitacijo v času izvajanja projekta. Od teh mora biti vsaj ¼ uporabnikov vključenih tudi v storitve rehabilitacije na daljavo.
Tabela 2: Kazalniki učinka JR:
Kazalnik učinka
Kategorija regije
Ciljna vrednost
Število vzpostavljenih mobilnih timov za rehabilitacijo 
KRVS in KRZS
3
Skupaj
3
Tabela 3: Kazalniki rezultata JR:
Kazalnik rezultata
Kategorija regije
Ciljna vrednost 
(skupaj za vse time)
Vključeni uporabniki v okviru 3 mobilnih timov 
za rehabilitacijo
KRVS in KRZS
600 
(delitev V 60 % in Z 40 %)
Skupaj
600
Tabela 4: Specifični kazalniki izložkov programa ESS:
Kazalnik
Enota (SUBJEKTI)
CV33 – Število subjektov, ki so podprti pri boju proti učinkom pandemije COVID-19
3
Skupaj
3
5. Obveznosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelj, izbran na JR:
– mora v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, pogodbo podpisati in jo vrniti ministrstvu. V kolikor prijavitelj tega v navedenem roku ne stori, se šteje, da je prijavo umaknil;
– bo izvedel aktivnosti skladno z oddano in potrjeno prijavo oziroma bo ministrstvo takoj obvestil o odstopanjih od potrjenega projekta;
– mora podati resnične podatke in izjave, v nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico kadarkoli pogodbo prekiniti, v kolikor bi se izkazalo, da sredstev v primeru dejanskih podatkov ne bi prejel zaradi neizpolnjevanja pogojev in nedoseganja števila točk po splošnem merilu oziroma dodatnih merilih;
– bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili ministrstva in veljavnimi predpisi;
– bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje projekta v skladu z oddano prijavo in s podpisano pogodbo o sofinanciranju;
– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal ministrstvo;
– bo v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta;
– bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, in sicer najmanj deset let po zadnjem prejetem izplačilu;
– bo zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obveščal ministrstvo.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem JR, bodo natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj, ki kandidira na JR, mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Tabeli 5.
Tabela 5: Pogoji za prijavitelja
Št.
Pogoji
Dokazila, obrazci, priloge
1
Ima na dan objave tega JR status zdravstvenega doma v Republiki Sloveniji iz 9. člena ZZDej.
Odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma;
2
Ni vključen v operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, 
in »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«.
izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev; 
3
Ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna za isti namen.
izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev;
4
Ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega JR.
izjava glede dvojnega financiranja;
5
Ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev) poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.
potrdilo FURS; 
6
V kolikor ima upravičenec pravico do odbitka davka na dodano vrednost, mora navesti stopnjo odbitnega deleža DDV.
izjava odgovorne osebe glede morebitne odbitne stopnje davka na dodano vrednost;
7
Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja).
potrdilo Ministrstva 
za pravosodje;
8
Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
izjava;
9
Izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta.
pogoji se bodo preverili 
v prijavnici za projekt.
Izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, morajo podpisati zakoniti zastopniki prijavitelja.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 8 iz zgornje tabele) prijavitelj podpiše Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem JR.
Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazca 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja in Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj, navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Za dokazovanje točke 9 je treba priložiti Obrazec 1: Prijavnica.
Vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi ponudbi je kaznivo, ob morebitni sklenjeni pogodbi o sofinanciranju pa je tudi osnova za prekinitev le-te. Ministrstvo lahko zahteva tudi vračilo vseh ali dela že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost.
Ob morebitnem dvomu glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7. Merila za izbor
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami JR, bo ocenila komisija za vodenje postopka JR za izbor operacije Mobilni timi za rehabilitacijo.
7.1 Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za vodenje postopka JR prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.
Tabela št. 6: Izločitvena merila
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji JR. 
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem JR in razpisno dokumentacijo. 
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta vsebuje vse pričakovane aktivnosti, ki so predvidene v JR. 
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica
DA NE 
(izločitveno merilo)
Tabela št. 7: Merila za ocenjevanje prijav »Mobilni timi za rehabilitacijo«
VSEBINSKA USTREZNOST
Št. točk
Max. št. točk
Skladnost programa
Program je skladen z namenom JR iz točke 2 tega JR.
0–10
30
Program je predstavljen jasno in jedrnato.
0–10
Program je predstavljen v skladu z zahtevami prijavnega obrazca.
0–10
Konkretnost programa
Aktivnosti, metode in pristopi dela so jasno 
in konkretno opredeljeni.
0–5
10
Časovnica je ustrezna in izvedljiva.
0–5
Ciljne skupine
Prednostne ciljne skupine so jasno opredeljene.
0–5
10
Način doseganja in naslavljanja ciljnih skupin 
je jasno določen.
0–5
KAKOVOST PROGRAMA
Krepitev kapacitet organizacije
Program predvideva nove zaposlitve.
0–5
10
Program predvideva dodatna izobraževanja 
in usposabljanja.
0–5
Kazalniki rezultatov
Kazalniki rezultatov so primerni.
0–5
10
Kazalniki rezultatov so količinsko opredeljeni.
0–5
Trajnost predvidenih rezultatov
Rezultati operacije so trajni.
0–10
10
Usposobljenost upravičencev 
za izvedbo operacije
Upravičenci so usposobljeni za izvedbo operacije.
0–10
10
FINANCIRANJE PROGRAMA
Ustreznost
Utemeljenost in racionalnost predlaganih stroškov 
in človeških virov glede na predmet izbornega postopka.
0–10
10
Skupaj najvišje možno število točk
100
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 100. Izbrana bosta 2 prijavitelja, ki bosta dosegla najvišje število točk med prijavitelji iz KRVS in 1 prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk med prijavitelji iz KRZS.
Če bo število točk pri posameznih prijaviteljih po izvedbi zgornjih ocenjevalnih postopkih enako, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto. V kolikor bo tudi čas oddaje enak, bo prijavitelja določil žreb.
8. Obdobje upravičenosti stroškov
8.1 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od pravnomočnega sklepa o izboru do 30. 6. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov je od pravnomočnega sklepa o izboru do 31. 8. 2023 (datum plačila opravljenih storitev/dobavljenega blaga). Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od pravnomočnega sklepa o izboru do 31. 10. 2023 (datum izplačila iz državnega proračuna).
9. Financiranje
JR financira Evropska unija, in sicer iz ESS.
Upravičeni izdatki izbranih projektov so v celoti, 100 %, upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
9.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ do 1.000.000,00 EUR.
Tabela št. 8: Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev
LETO
2021
2022
2023
SKUPAJ
266.666,70
266.666,70
133.333,30
666.666,70
SKUPAJ KRVS
266.666,70
266.666,70
133.333,30
666.666,70
133.333,30
133.333,30
66.666,70
333.333,30
SKUPAJ KRZS
133.333,30
133.333,30
66.666,70
333.333,30
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 
400.000,00
400.000,00
200.000,00
1.000.000,00
EU DEL 100 %
400.000,00
400.000,00
200.000,00
1.000.000,00
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, bo to objavljeno v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v primeru, da ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila zadnja upravičena do sofinanciranja. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta, vendar največ do 333.333,30 EUR.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz finančnega načrta prijavljenega projekta.
V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril iz lastnih virov.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih in vrstah stroškov izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
Izvedba postopka JR je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
10. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
10.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega JR so upravičene aktivnosti projektov, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega JR in
– v skladu z namenom in cilji JR.
10.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega JR so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji prijavljenega projekta,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru prijavljenega projekta,
– prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posameznega prijavljenega projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi pravili.
V primeru, da so dejanski upravičeni stroški nižji od odobrenih oziroma prijavljenih, je izbrani prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
10.3 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu z aktualnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, bo ministrstvo 3 projektom, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za:
– stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore);
– stroške za službena potovanja;
– stroške informiranja in komuniciranja;
– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– investicije (oprema in druga opredmetena osnovna sredstva in investicije v neopredmetena sredstva);
– pavšalni zneski;
– davek na dodano vrednost (DDV).
A. Standardni strošek na enoto – Standardne lestvice stroškov na enoto A)
Pogoji upravičenosti za standardni strošek na enoto (v nadaljevanju: SSE):
V skladu z Opisom metode izračuna poenostavljenih oblik stroškov dela za operacijo »Mobilni timi za rehabilitacijo« (št. 303-26/2020-4, z dne 15. 12. 2020) bo za izračun upravičenih stroškov zaposlenih (kot zaposlene se razume osebe, ki so z izbranim prijaviteljem sklenile pogodbo o zaposlitvi) izbrani prijavitelj uporabljal poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, in sicer bodo v okviru operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo« stroški zaposlenih povrnjeni v obliki SSE. Enota SSE predstavlja mesečni strošek dela zaposlenega na projektu.
Posamezni kader je lahko zaposlen za polni ali polovični delovni čas (1 ali 0,5), posledično je lahko SSE polni ali polovični.
Višina SSE A (velja za diplomiranega fizioterapevta, diplomiranega delovnega terapevta, magistra kineziologije) znaša 2.421,77 EUR mesečno (povprečna osnovna bruto bruto plača z dodatki). V primeru zaposlitve za polovični delovni čas znaša višina SSE A 1.210,89 EUR.
Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost izbranega prijavitelja.
11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina financiranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev eu za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike: sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 100 %.
13. Postopek izbora prijaviteljev
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji JR in z merili za ocenjevanje.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 2. 2021 do 23.59 ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacije mobilni timi za rehabilitacijo«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do roka navedenega v objavi javnega razpisa ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo. Če prijavitelj odda več prijav, bodo vse, razen prve oddane, zavržene, razen v primeru, če prvo uradno/pisno umakne.
14. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/) pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 4. 2. 2021.
14.1 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje postopka JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov komisije v prostorih ministrstva in zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 12. 2. 2021 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 17. točki te razpisne dokumentacije.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati skupne višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 13. točki tega JR,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo tega JR in ne bodo dopolnjene v skladu in rokom iz poziva za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz točke 6 in 7 tega JR,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebinskem področju podanih več prijav, po številu točk uvrščene na nižje mesto kot ga bodo zasedle ostale prijave.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 7. točki tega JR.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko JR kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu JR obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od prejema zadnje popolne vloge.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz JR in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
16. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
17. Vsebina in priprava vloge na razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, prijavne obrazce in priloge.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati ali natisniti tako, da bi ti lahko bili nepregledni ter delovali, kot da bi bili spremenjeni. Prijavni obrazec s prilogami in dokazili, finančni načrt ter parafirano vzorčno pogodbo je potrebno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Word oziroma Excel ter v obliki pdf. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
I. Besedilo javnega razpisa za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«
II. Prijavni obrazci
– Obrazec 1: Prijavnica
– Obrazec 2: Finančni načrt projekta
– Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev
– Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/ogovornih oseb prijavitelja in Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb
III. Parafirani vzorec pogodbe o sofinanciranju (Priloga 1)
IV. Dokazila (iz 6. točke razpisne dokumentacije)
Prijavitelj mora poleg pravilno izpolnjenih prijavnih obrazcev, finančnega načrta in parafiranega vzorca pogodbe o sofinanciranju, k vlogi priložiti še dokazila iz 6. točke razpisne dokumentacije.
Ovojnica mora biti ob prijavi na razpis pravilno izpolnjena in je v Prilogi 2 te razpisne dokumentacije – Označba prijave.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila.
Ministrstvo prilaga v vednost prijaviteljem veljavna Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020 in Tabelo 1: Kohezijski regiji Republike Slovenije.
18. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
18.1 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Izbrani prijavitelji morajo izvesti projekt skladno z določili pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temeljnimi načeli zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:
– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelom transparentnosti javnega naročanja,
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi dodeljenih sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
18.2 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje sofinanciranja s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
18.3 Skupna podpora iz skladov
Skupna podpora iz skladov, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvidena.
18.4 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj po končanem projektu obveščen pisno s strani ministrstva.
Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
18.5 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega JR. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje financiranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18.6 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega JR, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18.7 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino JR in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18.8 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projekt
Projekt ne ustvarja prihodkov.
18.9 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenje operacije, so natančneje opredeljeni pod točko 4 JR v tabelah 2, 3 in 4.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem JR dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem JR na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje izvedeno namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali se ugotovi, da je višina projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost