Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021

Kazalo

3091. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7), stran 9291.

  
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem
P O P R A V E K 
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7) 
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 156/21 z dne 30. 9. 2021, se
tretji odstavek 19. člena pravilno glasi:
»(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prejšnjega odstavka, ga odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki lahko poseže v vozilo, da pridobi identifikacijsko številko vozila. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.«
tretji in četrti odstavek 76. člena pravilno glasita:
»(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
ter
83. člen pravilno glasi:
»83. člen 
(udeležba pešcev v cestnem prometu) 
(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.
(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.
(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira na vozišču ipd.).
(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine namenjene hoji pešcev, hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku.
(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.«
Št. 326-07/21-34/5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EPA 2072-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Uršula Zore Tavčar 
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost