Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021

Kazalo

2072. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB9), stran 6079.

  
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem
P O P R A V E K 
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB9) 
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB9), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91/21 z dne 7. 6. 2021, se
tretji odstavek 33. člena pravilno glasi:
»(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije, in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec imeti veljavno potno listino, ne glede na njeno časovno veljavnost. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, za podaljšanje dovoljenja za prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ali za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini.«
ter
četrti, peti in šesti odstavek 112. člena pravilno glasijo:
»(4) Prošnja za izdajo vizuma ter dokumenti, vključno s kopijami dokumentov, ki jih tujec predloži v postopku izdaje vizuma, odločba o zavrnitvi izdaje, sklepi in ostala pisanja v postopku izdaje vizuma, se hranijo dve leti po poteku veljavnosti vizuma, v primeru, da vizum ni bil izdan pa dve leti od pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo vizuma, nato se uničijo.
(5) V evidenci overitev garantnih in povabilnih pisem (evidenca iz šestnajste alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ podatke o številki overitve garantnega in povabilnega pisma in o organu, ki je overitev opravil, o priimku in imenu garanta, datumu rojstva garanta, enotni matični številki garanta, državljanstvu garanta, naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sredstvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter podatke iz kazenske evidence za garanta. Kadar je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v evidenci garantnih in povabilnih pisem obdelujejo podatki o firmi oziroma imenu, sedežu in telefonski številki pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, matični številki pravne osebe, imenih in priimkih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
(6) V evidenci overitev garantnih in povabilnih pisem se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena obdelujejo tudi naslednji podatki o tujcu:
– priimek in ime;
– datum rojstva;
– državljanstvo;
– številka potnega lista;
– namen obiska;
– razmerje do garanta;
– informacija o tem, da je bil pridobljen podatek iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje ter evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi.«
Št. 213-04/21-5/7
Ljubljana, dne 14. junija 2021
EPA 1848-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Uršula Zore Tavčar 
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti