Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o "Postavitvi modularne stavbe za izobraževalne namene – donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019", stran 39.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O "POSTAVITVI MODULARNE STAVBE ZA IZOBRAŽEVALNE NAMENE – DONACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKI ALBANIJI PO POTRESU NOVEMBRA 2019" 
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o "Postavitvi modularne stavbe za izobraževalne namene – donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019", sklenjen v Tirani 31. decembra 2020.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v albanskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM 
O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O "POSTAVITVI MODULARNE STAVBE ZA IZOBRAŽEVALNE NAMENE – DONACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKI ALBANIJI PO POTRESU NOVEMBRA 2019" 
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Republike Albanije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenika) sta se
dogovorila o:
1. ČLEN 
Namen sporazuma 
Cilj sporazuma o sodelovanju je določiti temeljna načela za izvedbo projekta "POSTAVITEV MODULARNE STAVBE ZA IZOBRAŽEVALNE NAMENE – DONACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKI ALBANIJI PO POTRESU NOVEMBRA 2019", ki zajema modularno stavbo, ki jo je Republika Slovenija Republiki Albaniji zagotovila v izobraževalne namene (v nadaljnjem besedilu: projekt), pri čemer bo izvedba potekala na podlagi sodelovanja in v okviru tehničnih pogojev, ki sta jih določila enota za izvedbo in lastnik projekta, in veljavne nacionalne zakonodaje pogodbenikov.
Podpora v višini 300.000 EUR je del slovenske zaveze na donatorski konferenci "Skupaj za Albanijo", ki je potekala 17. februarja 2020. Podpora zajema donacijo v naravi, in sicer v obliki montažne zgradbe v skupni bruto vrednosti 300.000 EUR, ki vključuje 35.100 EUR sredstev za stroške pripravljalnih del (temeljenja). Izpolnjevanje obveznosti lastnika projekta, kot je opredeljeno v 3. členu, je prvi pogoj za izvedbo projekta po tem sporazumu.
V okviru sporazuma o sodelovanju Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) zastopa slovenskega pogodbenika v vlogi enote za izvedbo, pri čemer občina Kruja v vlogi lastnika projekta (v nadaljnjem besedilu: lastnik projekta) sodeluje z enoto za izvedbo.
2. ČLEN 
Zakonski okvir in obseg projekta 
1. Sporazum o sodelovanju je v skladu z zakoni in predpisi obeh pogodbenikov.
2. V okviru projekta Republika Slovenija Republiki Albaniji zagotovi modularno stavbo za izobraževalne namene, da bi izpolnili nujne prostorske potrebe izobraževalnega sektorja v občini Kruja, upravna enota Cudhi, ki jo je 26. novembra 2019 prizadel potres v Albaniji. Predvideno modularno šolo naj bi sestavljale tri učilnice, en prostor za učitelje in stranišča, vendar brez pohištva.
3. ČLEN 
Obveznosti pogodbenikov 
1. V okviru projekta lastnik projekta iz Republike Albanije zagotovi ustrezno zemljišče z zadostno površino, ki ga ima v lasti ali z njim razpolaga, za postavitev modularne stavbe ustrezne kakovosti na območju, ki ga je prizadel potres.
2. V okviru projekta Svet ministrov Republike Albanije v proračunu občine Kruja (lastnik projekta) zagotovi sredstva, potrebna za kritje stroškov za:
a. ustrezno zemljišče za postavitev modularne stavbe;
b. projektiranje na podlagi osnutka projektnega načrta, ki ga je pripravila enota za izvedbo, vključno z vsemi drugimi morebitnimi elementi: krajinska ureditev in ureditev športnega in otroškega igrišča, postavitev ograje, načrtovanje komunalne ureditve itd.;
c. prostorsko načrtovanje vseh ureditev v okviru projekta in pridobitev vseh ustreznih dovoljenj in soglasij;
d. pripravo gradbišča;
e. gradbeni nadzor;
f. vodjo gradbišča;
g. vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo gradbenih del;
h. krajinska dela;
i. druge stroške, ki so povezani s projektom in niso izrecna obveznost enote za izvedbo.
3. Lastnik projekta z enoto za izvedbo sklene sporazum o donaciji, v katerem se opredelijo pravice in obveznosti med pogodbenikoma, in dejavno spodbuja izvedbo projekta.
4. Lastnik projekta mora zagotoviti in financirati:
– ustrezno zemljišče za postavitev modularne stavbe;
– projektiranje na podlagi osnutka projektnega načrta, ki ga je pripravila enota za izvedbo, vključno z vsemi drugimi morebitnimi elementi: krajinska ureditev in ureditev športnega in otroškega igrišča, postavitev ograje, načrtovanje komunalne ureditve itd.;
– prostorsko načrtovanje vseh ureditev v okviru projekta in pridobitev vseh ustreznih dovoljenj in soglasij (gradbeno, okoljevarstveno, pooblastila, licence itd.) in potrebno dokumentacijo v skladu z odobrenim projektnim načrtom, ki ga je pripravila enota za izvedbo;
– izbrati izvajalca za vsa dela, vključno s pripravljalnimi in krajinskimi deli;
– vodjo gradbišča;
– gradbeni nadzor;
– vso potrebno komunalno infrastrukturo (oskrba z električno energijo, oskrba z vodo, kanalizacijski sistem, telekomunikacijske povezave itd.) na zemljišču (tudi med gradnjo in postavitvijo modularne stavbe) v skladu s tehničnimi zahtevami enote za izvedbo in izvajalca projekta, vključno s povezavami, ki so potrebne, da se omogoči pravilno delovanje projekta;
– postopke za uvoz, vključno s pridobitvijo soglasja za uveljavljanje oprostitve plačila DDV in oprostitve drugih dajatev, ki se uporabljajo za ta projekt;
– vsebnik za odpadke za odstranjevanje embalaže in ostankov materiala;
– varnost na gradbišču, zagotavljanje osnovnih pogojev za delavce na kraju samem, zagotavljanje začasnega skladišča za opremo;
– pridobitev vseh potrdil o ustreznosti kakovosti uporabljenih materialov in skladnosti z veljavnimi standardi;
– uporabno dovoljenje;
– nemoteno izvajanje projekta v sodelovanju z lokalnimi deležniki;
– redno vzdrževanje objekta v času njegove življenjske dobe;
– morebitne druge dejavnosti, ki so povezane s projektom in niso vključene v obveznosti enote za izvedbo.
Poleg navedenega mora lastnik projekta zagotoviti tudi:
– najem gradbenega podjetja za pripravo gradbišča, vključno z izvedbo vseh potrebnih pripravljalnih del (rušitvena dela, odstranitev razbitin in njihovo ustrezno deponiranje, temeljenje v skladu s projektnim načrtom in zahtevami izvajalca projekta), ki jih v skladu s 1. členom tega sporazuma sofinancira enota za izvedbo v višini do 35.100 EUR.
Nabavo, dostavo in postavitev modularne stavbe za izobraževalne namene organizira enota za izvedbo v skladu z naslednjo točko. Standardi za projekte in izvedbo so v skladu z albanskimi standardi in standardi EU – pridobljeni certifikati CE. Pogodbenika se strinjata, da se stroški, ki jih krije izvedbena enota, omejijo na dejavnosti in obveznosti iz tega sporazuma.
5. Lastnik projekta dejavno sodeluje z izvajalcem projekta, ki mu je bilo naročilo za postavitev modularne stavbe oddano na podlagi postopka javnega naročanja, ki ga je izvedla enota za izvedbo.
6. Enota za izvedbo projekt izvede na podlagi spodaj navedenih osnovnih parametrov:
– vrsta modularne zgradbe;
– hitra postavitev (kratek postopek izvedbe in gradnje);
– hitra uporabnost izobraževalne ustanove (šole);
– potresna varnost;
– uporaba izobraževalnih in zdravstvenih standardov EU;
– skladnost s standardi kakovosti EU.
7. Izvedbo sporazuma o sodelovanju nadzira delovna skupina, kot je opredeljeno v 5. členu.
8. Zemljišče za gradnjo se izroči v skladu z besedilom sporazuma o sodelovanju. Vse obveznosti tretjih oseb na gradbišču (razlastitev) in vse pravne obveznosti bremenijo pristojne organe v Republiki Albaniji, vključno z lastnikom projekta.
9. Lastnik preda zemljišče, ki je prosto bremen in oseb. Morebitne težave s prostorsko ureditvijo in lastništvom zemljišč rešujejo pristojni organi Republike Albanije, vključno z lastnikom projekta, pri čemer se razrešijo v skladu s tem sporazumom.
10. Za izvedbo projekta lastnik projekta izvajalcu projekta, ki ga izbere enota za izvedbo, zagotovi razpoložljivost gradbišča ter vso potrebno komunalno infrastrukturo in dokumentacijo (dovoljenja, licence, soglasja, pooblastila itd.).
11. Za donacijo po tem sporazumu veljajo vse pravne določbe, ki veljajo za ustrezne davčne oprostitve, predvidene v pravnem okviru za postopek obnove (vsi davki, dajatve, prelevmani, carine ali drugi podobni stroški se ne uporabljajo). Če se kateri koli davek, dajatev, dajatev, carina ali drugi podobni stroški (v nadaljnjem besedilu: davki in dajatve) uporablja ali se začne uporabljati za ta sporazum ali donacijo iz sporazuma o donaciji, sklenjenim med enoto za izvedbo in lastnikom projekta, vse tovrstne davke in dajatve krije Republika Albanija, Svet ministrov Republike Albanije pa si bo razumno prizadeval pridobiti ustrezno izjemo ali oprostitev oziroma bo Svet ministrov tovrstne davke in dajatve plačal ali, če je tovrstne davke in dajatve plačala enota za izvedbo, poskrbel za povračilo stroškov enoti za izvedbo in ji povrnil škodo ter jo branil in ščitil pred kakršnimi koli zahtevki v zvezi s tovrstnimi davki in dajatvami.
12. Predaja modularne stavbe se izvede med donatorjem (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije) in lastnikom projekta kot pristojnim organom, v čigar korist se projekt izvaja. Lastnik projekta zagotovi redno vzdrževanje objekta v času njegove življenjske dobe.
13. V skladu s sporazumom o sodelovanju je donator (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije) upravičen do davčnih olajšav na podlagi zakona št. 97/2019 o sprejetju normativnega akta Sveta ministrov Republike Albanije št. 9 z dne 16. 12. 2019, tj. Akta o odpravljanju škode kot posledice naravnih nesreč, in veljavnih določb davčne zakonodaje Republike Albanije v zvezi s postopkom obnove.
4. ČLEN 
Financiranje projekta 
Po podpisu sporazuma o sodelovanju enota za izvedbo in lastnik projekta podpišeta sporazum o donaciji za projekt postavitve modularne stavbe za izobraževalne namene. Sporazum o donaciji iz 3. člena določa pravice in obveznosti enote za izvedbo in lastnika projekta ter pogoje donacije. V skladu s sporazumom o sodelovanju in sporazumom o donaciji vse stroške v zvezi z nabavo, dostavo in postavitvijo modularne stavbe za izobraževalne namene krije enota za izvedbo. Lastnik projekta krije vse stroške v zvezi s pripravo gradbišča, pripravljalnimi deli (temeljenje, kanalizacijski sistem, oskrba z elektriko in vodo na zemljišču), ustreznimi dovoljenji (gradbeno, okoljevarstveno) in končno krajinsko ureditvijo. Lastnik projekta dejavno sodeluje z izvajalcem projekta, ki mu je bilo naročilo oddano na podlagi postopka javnega naročanja, ki ga je izvedla enota za izvedbo.
5. ČLEN 
Ustanovitev delovne skupine 
1. Za izvajanje sporazuma o sodelovanju se ustanovi delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Republike Albanije in Republike Slovenije. Delovna skupina sodeluje z namenom, da se projekt dokonča v zastavljenem roku in da se morebitne težave rešijo neposredno.
2. Za izvajanje sporazuma o sodelovanju imata pogodbenika možnost, da po potrebi skleneta dodatne protokole, ki lahko vključujejo tehnične specifikacije.
6. ČLEN 
Zaupnost informacij 
Pogodbenika informacije, dokumente in projekte, ki sta si jih izmenjala v okviru izvedbe projekta, uporabljata le za namene, za katere sta se dogovorila, in jih brez pisnega soglasja drugega pogodbenika ne smeta posredovati tretjim osebam.
7. ČLEN 
Reševanje sporov 
1. Spore, ki lahko nastanejo v zvezi z razlago sporazuma o sodelovanju, pogodbenika rešujeta z medsebojnim posvetovanjem in pogajanji.
2. Pogodbenika bosta izvajala ta sporazum o sodelovanju ob pogoju, da bosta izpolnjevala obveznosti v zvezi z intelektualno lastnino v skladu z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenika sta, in v skladu z njuno nacionalno zakonodajo.
8. ČLEN 
Začetek veljavnosti, trajanje in spremembe 
1. Sporazum o sodelovanju začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenika po diplomatski poti obvestita o dokončanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum o sodelovanju se sklene za obdobje dveh let in se začasno uporablja od dneva podpisa. Vsaka pogodbenica lahko sporazum o sodelovanju odpove, tako da drugega pogodbenika po diplomatski poti 3 (tri) mesece vnaprej pisno obvesti o svoji nameri.
3. Sporazum o sodelovanju se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem pogodbenikov. Spremembe začnejo veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka tega člena.
Sestavljeno v Tirani dne 31. 12. 2020 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za 
VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Peter JAPELJ l.r. 
VELEPOSLANIK 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
V REPUBLIKI ALBANIJI
Za 
SVET MINISTROV 
REPUBLIKE ALBANIJE 
Arben AHMETAJ l.r. 
DRŽAVNI MINISTER 
ZA OBNOVO
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-7/2021
Ljubljana, dne 19. maja 2021
EVA 2021-1811-0007
Vlade Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik vlade 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti