Uradni list

Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021

Kazalo

4395. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, stran 13579.

  
Na podlagi enajstega odstavka 62. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma (v nadaljnjem besedilu: bon) prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), povračilo sredstev prek informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.
2. člen 
(unovčitev bona) 
(1) Upravičenec mora na dan prihoda ob prijavi za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev) seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.
(2) Ponudnik storitev mora v informacijski sistem FURS vnesti naslednje podatke o upravičencu, ki je unovčil bon:
– ime in priimek,
– EMŠO,
– datum prihoda in predvidenega odhoda,
– predvideni znesek, za katerega se unovči bon.
(3) Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev ob predhodnem vnosu številke izdanega računa za opravljeno storitev.
(4) Upravičenec lahko bon unovči v več manjših zneskih pri različnih ponudnikih storitev.
3. člen 
(unovčitev bona z izplačilom ponudniku storitev) 
Ob unovčitvi bona z izplačilom ponudniku storitev upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista na obrazcu iz priloge 1 »Potrditev unovčitve bona«, ki je sestavni del te uredbe. Upravičenec lahko stanje svojega bona spremlja v informacijskem sistemu eDavki.
4. člen 
(unovčitev bona upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika, po tretji osebi) 
Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz priloge 2 »Izjava zakonitega zastopnika ali skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«, ki je sestavni del te uredbe. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika ali skrbnika upravičenca,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za upravičenca,
– datum in podpis zakonitega zastopnika ali skrbnika upravičenca.
5. člen 
(unovčitev prenesenih bonov) 
(1) Če bon upravičenca unovči oseba, na katero je upravičenec prenesel bon (med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši), mora ta oseba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu iz priloge 3 »Izjava upravičenca o prenosu bona«, ki je sestavni del te uredbe in ki jo podpiše upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: prenosnik),
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika ali skrbnika prenosnika, če ga ta ima,
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– sorodstveno ali pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,
– datum.
Izjava mora vsebovati tudi podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika ali skrbnika.
(2) Ob unovčitvi bona ponudnik storitev v informacijski sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu iz drugega odstavka 2. člena te uredbe vnese tudi podatke o prenosniku:
– ime in priimek ter EMŠO prenosnika,
– znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.
(3) Bon je mogoče v skladu s šestim odstavkom 62. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) le enkrat prenesti, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon se lahko unovči le v enkratnem znesku za opravljeno storitev pri enem ponudniku.
6. člen 
(povračilo sredstev) 
(1) FURS izplača ponudniku storitev sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.
7. člen 
(način vodenja in upravljanja evidence bonov) 
(1) FURS o upravičencu do bona, o ponudniku storitev in nastanitvenem obratu, kjer je upravičenec unovčil bon, ter o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov iz 62. člena zakona.
(2) O izplačilu bona se vodijo podatki iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Pisne izjave (obrazce) iz 3., 4. in 5. člena te uredbe ter dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi z unovčenjem bonov mora ponudnik storitev hraniti dve leti od dneva unovčitve bona.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2022 in preneha veljati 30. julija 2022.
Št. 00726-48/2021
Ljubljana, dne 31. decembra 2021
EVA 2021-2130-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost