Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 13441.

  
V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP in 80/20 – ZIUOOPE), so Občinski svet Občine Jesenice na redni 22. seji dne 9. 12. 2021, Občinski svet Občine Gorje na redni 17. seji dne 15. 12. 2021, Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 19. seji dne 15. 12. 2021 in Občinski svet Občine Žirovnica na redni 16. seji dne 23. 12. 2021 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
1. člen 
Spremenita se tretji in četrti odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: Odlok) tako, da se glasita:
»S tem odlokom ustanavljajo občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) organ skupne občinske uprave, v okviru katerega se bodo opravljale naloge;
– medobčinskega inšpektorata,
– medobčinskega redarstva,
– skupne pravne službe,
– civilne zaščite in
– požarnega varstva.
Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, skupne pravne službe, nalog civilne zaščite in požarnega varstva na območju občin ustanoviteljic.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena Odloka, tako da se glasi:
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, civilne zaščite in požarnega varstva na podlagi pooblastil državnih predpisov ter predpisov posameznih občin ustanoviteljic.«
3. člen
Spremeni se celotni 12. člen Odloka tako, da se glasi:
»12. člen
V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (MIR) so poleg vodje zaposleni še;
– občinski inšpektorji,
– občinski redarji,
– pravnik,
– koordinator za naloge civilne zaščite (ZiR),
– koordinator za naloge požarnega varstva.
Pri svojem delovanju so samostojni in neodvisni, v skladu s pooblastili, ki jih imajo na podlagi področne zakonodaje, tega odloka ter predpisov občin ustanoviteljic.
Vsi zaposleni v skupni občinski upravi (MIR) sklenejo delovno razmerje v Občini Jesenice. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Jesenice.
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Občine Jesenice v soglasju z župani občin ustanoviteljic.«
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2022.
Za objavo poskrbi Občina Jesenice.
Št. 032-11/2021-17
Gorje, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Gorje 
Peter Torkar 
 
Št. 032-0003/2007-122
Breznica, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
Št. 900-7/2021
Jesenice, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 19/20
Kranjska Gora, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost