Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, stran 13398.

  
Na podlagi 18.p člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Uradni list RS, št. 19/07 in 196/21 – ZDOsk) se v 2. členu tretji odstavek črta.
2. člen 
V 7. členu se besedilo »Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 118/05)« nadomesti z besedilom »Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13, 6/15, 49/18 in 38/20)«.
3. člen 
V 11. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
V 12. členu se beseda »občine« nadomesti z besedilom »Republike Slovenije« in beseda »občina« nadomesti z besedilom »Republika Slovenija«.
5. člen 
14. člen se spremni tako, da se glasi:
»14. člen
Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se ji v odločbi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je in na kateri nima prijavljenega stalnega bivališča, v korist Republike Slovenije na način iz 100.b člena zakona.«.
6. člen 
V 15. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Invalidna oseba, ki uveljavlja pravico v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 18.a člena zakona, vlogi priloži tudi pisno izjavo, s katero dopušča, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega odstavka 18.i člena zakona, v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje Republiki Sloveniji.«.
7. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku kratica »ZDVDTP« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov«.
8. člen 
V 18. členu v tretjem odstavku se v drugi alineji kratica »ZDVDTP« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov«.
Tretja alineja se črta, dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.
9. člen 
Obrazec A-I, obrazec A-II in obrazec B se nadomestijo z novim obrazcem A-I, obrazcem A-II in obrazcem B, ki so kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0072-16/2021
Ljubljana, dne 27. decembra 2021
EVA 2021-2611-0061
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti