Uradni list

Številka 207
Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 207/2021 z dne 30. 12. 2021

Kazalo

4286. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1D), stran 13396.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-332
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1D)
1. člen
V Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO) se v 15.a členu v drugem odstavku pomen kratice KFI spremeni tako, da se glasi:
»KFI – 20 % sredstev iz prvega odstavka tega člena – kvota »solidarnostna in finančna izravnava«;«.
Pomen kratice RP se spremeni tako, da se glasi:
»RP – vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: vsota √(Po : ŠPo) x Po.«.
2. člen 
20.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»20.a člen 
(sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji) 
(1) Občinam z evidentiranimi romskimi naselji se iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine.
(2) Za občine v statistični regiji, kjer indeks razvojne ogroženosti NUTS3, kot je določen na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, znaša več kot 125, se znesek iz prejšnjega odstavka vsako leto v programskem obdobju poviša za 100 %.
(3) Seznam občin in njihove deleže iz prvega in drugega odstavka tega člena za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporoči državni organ, pristojen za narodnosti, občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega proračuna.
(4) Sredstva za sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji se občini nakaže v dveh obrokih, in sicer do 20. marca in do 20. septembra tekočega leta.«.
3. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem, na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.
Št. 411-01/21-100/16
Ljubljana, dne 22. decembra 2021
EPA 2333-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost