Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 13230.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19 in 58/21) se v 8. členu v prvem odstavku za besedilom »prevzemnik podjetja ali dela podjetja« dodata vejica in besedilo »identificiran za namene DDV,«.
2. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen 
(Sklicevanje na kombinirano nomenklaturo) 
Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so navedene v kombinirani nomenklaturi Evropske unije, objavljene kot Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 385 z dne 29. 10. 2021, str. 1).«.
3. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku v 7. točki tarifna oznaka »0410 00 00« nadomesti s tarifno oznako »0410 90 00«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. kakavov prah, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil (tarifna oznaka: 1805 00 00) ter čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav (tarifna oznaka: 1806);«.
V 20. točki se besedilo »izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki« nadomesti z besedilom »proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski proizvodi«.
V 25. točki se beseda »izdelki« nadomesti z besedo »pripravki«.
V 28. točki se tarifna oznaka »3001 20 90« nadomesti s tarifno oznako »0410 90 00«.
4. člen 
V 49. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– diagnostični reagenti iz tarifne oznake 3822 11 00 (malarija), 3822 12 00 (zika in druge bolezni, ki jih prenašajo komarji rodu Aedes), 3822 19 00 (SARS-CoV in drugi) in 3822 13 00 (reagenti za določanje krvnih skupin).«.
V drugem odstavku se v prvi alineji tarifna oznaka »3006 60« nadomesti s tarifno oznako »3006 60 00«.
5. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »ortopedske priprave« nadomesti z besedilom »ortopedski pripomočki«, besedilo »druge priprave« pa se nadomesti z besedilom »drugi pripomočki«.
V 7. točki se tarifna oznaka »9019 20 00« nadomesti s tarifno oznako »9019 20«, za tarifno oznako »9018 90 84« pa se vejica in besedilo »ventilator (tarifni oznaki: 8414 51 00 in 8414 59)« črtata.
V 10. točki se besedilo »senzorji za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9027 90 00)« nadomesti z besedilom »senzorji za neprekinjeno merjenje glukoze (tarifna oznaka: 9018 19)«, tarifna oznaka »3822 00 00« se obakrat nadomesti s tarifno oznako »3822 19 00«, tarifna oznaka »90 18 39 00« pa se nadomesti s tarifno oznako »9018 39 00«.
V petem odstavku se besedilo »bicikli, opremljeni« nadomesti z besedilom »dvokolesa, opremljena«.
6. člen 
V 55. členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo »tarifnimi oznakami: 0306, 0307 in 0308« nadomesti z besedilom »tarifnima oznakama: 0306 in 0307«.
7. člen 
V 107. členu se v četrtem odstavku besedilo »2. in 4. točko« nadomesti z besedilom »2., 4. in 5. točko«.
8. člen 
V 141. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi za davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV le na podlagi petega in/ali šestega odstavka 129. člena tega pravilnika, in sicer v delu njegovih transakcij, za katere ni identificiran za namene DDV.«.
9. člen 
V Prilogi XII, se v poglavju I. Kmetijski in gozdarski pridelki, v oddelku Skupina 2 – kmetijski pridelki čebelarstva, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. matični mleček in propolis pod tarifno oznako 0410 90 00, cvetni prah pod tarifno oznako 1212 99 95, čebelji vosek pod tarifno oznako 1521 90.«.
V oddelku Skupina 3 – poljščine, krmne rastline in drugi pridelki ter vrtnine, jagode in druge posebne kulture, se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. užitne vrtnine, koreni in gomolji pod tarifnimi oznakami od 0701 do 0709 razen 0709 51 00, 0709 56 00, 0709 54 00, 0709 55 00, 0709 59 00; 0713 in 0714;«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 007-1285/2021/21
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
EVA 2021-1611-0107
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost