Uradni list

Številka 205
Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021

Kazalo

4215. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Teran, stran 13186.

  
Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 in 27/17 – ZKme-1D) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Teran 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik ureja pridelavo grozdja ter mošta, namenjenega pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Teran, ter pridelavo in označevanje vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Teran (v nadaljnjem besedilu: vino PTP Teran) za izvajanje:
− Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne 11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33 glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju (UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/33/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 z dne 17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/34/EU).
(2) Pridelava vina PTP Teran po tem pravilniku obsega pridelavo grozdja, mošta, vina in stekleničenje vina.
2. člen 
(opis vina) 
(1) Vino PTP Teran je rdeče, suho, mirno vino z zmerno vsebnostjo alkohola ter vonjem in okusom po gozdnih sadežih. Barva vina PTP Teran je intenzivna, rubinasto rdeča, lahko z vijoličnimi odtenki, vino ima značilno višjo vsebnost mlečne in ostalih organskih kislin ter polifenolnih snovi.
(2) Vino PTP Teran je vino z geografsko označbo Teran, ki je vpisana v register geografskih označb Evropske unije eAmbrosia kot zaščitena označba porekla.
3. člen 
(področje pridelave) 
Vino PTP Teran se prideluje le na območju podokoliša Kraška planota, znotraj vinorodnega okoliša Kras.
4. člen 
(pridelava grozdja) 
Grozdje za vino PTP Teran se prideluje le iz grozdja sorte Refošk. Vinogradi za pridelavo grozdja za vino PTP Teran ne smejo ležati v depresijah vrtač, temveč na zračnih legah, katerih tla so nastala s preperevanjem krednih in deloma eocenskih apnenčastih kamenin ter so po tipu tal rdečerjava sprana tla, ki se imenujejo jerina ali terra rossa.
5. člen 
(gojitvena oblika in dela v vinogradu) 
(1) Za pridelavo grozdja za pridelavo vina PTP Teran se uporablja gojitvena oblika kraški latnik ali šparonske gojitvene oblike.
(2) Za pridelavo grozdja za vino PTP Teran je treba na trsih sorte vinske trte Refošk poleg spomladanske rezi vinograda opraviti tudi vsa zelena dela, in sicer zlasti: pletev, odstranjevanje slabo razvitih grozdičev, prikrajševanje in privezovanje mladic, odstranjevanje odvečnih zalistnikov, vršičkanje in čiščenje listja.
6. člen 
(število trsov na hektar) 
Za pridelavo grozdja za vino PTP Teran mora biti število trsov na enoto neto površine vinograda, izračunano iz sadilnih razdalj, določenih v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina:
− pri gojitveni obliki kraški latnik: večje od 2800 trsov na hektar,
− pri šparonski gojitveni obliki: večje od 3500 trsov na hektar.
7. člen 
(pridelek grozdja na hektar) 
(1) Pridelek grozdja za vino PTP Teran ne sme preseči 9000 kg na hektar.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko v posameznem letu pridelek grozdja večji od 9000 kg na hektar, vendar največ za 20 %, in sicer največ dvakrat v obdobju petih let.
8. člen 
(vsebnosti snovi v grozdju in vinu) 
(1) Minimalna sladkorna stopnja ob trgatvi grozdja za vino PTP Teran oziroma minimalna vsebnost pričakovanega naravnega alkohola za vino PTP Teran je 9,5 vol. % naravnega alkohola.
(2) Grozdje za vino PTP Teran mora biti ob trgatvi zdravo in nepoškodovano. Dovoljeni delež poškodovanega grozdja znaša do 10 %.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in prvi odstavek 12. člena tega pravilnika lahko minister, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 18. člena Delegirane uredbe 2019/33/EU predpiše začasno spremembo zahtevanih vsebnosti snovi v grozdju ob trgatvi in v pridelanem vinu oziroma začasno spremembo dovoljenega deleža poškodovanega grozdja ob trgatvi, ki lahko znaša do največ 20 %. Začasna sprememba se nanaša na posamezen letnik vina PTP Teran.
(4) Predlagatelj začasne spremembe iz prejšnjega odstavka so pridelovalci, ki so pripravili elaborat, ki določa naziv vina PTP Teran. Predlogu mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja, imenovane v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljevanju: pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja). Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, o začasni spremembi obvesti Evropsko komisijo.
(5) Pooblaščena organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja objavi mnenje iz prejšnjega odstavka na krajevno običajen način. Hkrati ga po elektronski pošti pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ter inšpekciji, pristojni za vinarstvo.
9. člen 
(vino PTP izbrani Teran) 
Vino PTP Teran, ki je pridelano iz grozdja, ki ob trgatvi dosega najmanj 11,0 vol. % naravnega alkohola in je ob trgatvi pregledano kot grozdje za vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom v skladu s pravilnikom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, se lahko označi kot vino PTP izbrani Teran.
10. člen 
(obogatitev mošta) 
(1) V letnikih, ko so vremenske razmere za dozorevanje grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se lahko mošt za pridelavo vina PTP Teran obogati za največ 1,5 vol. % alkohola. Če je bil izveden postopek obogatitve, dejanski alkohol ne sme preseči 11,0 vol. %.
(2) Za obogatitev mošta je dovoljena uporaba koncentriranega grozdnega mošta sorte Refošk, pridelanega na Kraški planoti, ali saharoze.
(3) Za vino PTP izbrani Teran postopek obogatitve mošta ni dovoljen.
11. člen 
(tehnologija pridelave vina) 
(1) Vino PTP Teran se prideluje po tehnologiji, ki se uporablja za rdeče vino. Grozdje se peclja pred drozganjem, razen pri postopku maceracije v atmosferi CO2.
(2) Maceracija za pridelavo vina PTP Teran poteka v skladu s postopki s Seznama in opisa spisov Kodeksa enoloških postopkov OIV iz člena 3(2) Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/934 (UL C št. 409 z dne 5. 12. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Seznam spisov), in sicer po klasični metodi ali v atmosferi CO2 (karbonska maceracija) (spis 1.7. s Seznama spisov).
(3) Pri fermentaciji mošta za pridelavo vina PTP Teran je treba zagotoviti popolno fermentacijo mošta.
(4) Jabolčno-mlečnokislinska fermentacija za pridelavo vina PTP Teran se izvede v skladu s postopki spisa 3.1.2.3. s Seznama spisov.
(5) Pri tehnologiji pridelave vina PTP Teran niso dovoljeni naslednji enološki postopki:
− kemijsko razkisanje vina ali mošta (spis 2.1.3.2.2. s Seznama spisov);
− stabilizacija vina na tartrate z elektrodializo;
− stabilizacija vina na tartrate z obdelavo s kationskimi izmenjevalci (spis 3.3.3. s Seznama spisov);
− toplo polnjenje (spis 3.5.4. s Seznama spisov).
(6) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka je dovoljeno kemijsko razkisanje vina do vrednosti pH 3,2, vendar ne več kot za 1 g/l skupnih kislin, izraženih kot vinska kislina.
(7) Vino PTP Teran se stabilizira s hlajenjem (spis 3.3.4. s Seznama spisov).
(8) Dovoljena je dodatna uporaba arabskega gumija (spis 3.3.6. s Seznama spisov) do največ 200 mg/l.
(9) Vino PTP Teran se stekleniči z ali brez filtracije.
12. člen 
(kemijska analiza vina) 
(1) Vsebnost različnih snovi in kemijska analiza, s katero se merijo značilne lastnosti vina PTP Teran, so:
− dejanski alkohol: najmanj 10,0 vol. %;
− dejanski alkohol za vino PTP Teran, ki je obogateno v okviru dovoljenih količin: najmanj 10,0 vol. % do največ 11,0 vol. %;
− naravni alkohol: za vino PTP Teran najmanj 9,5 vol. %, za vino PTP izbrani Teran pa najmanj 11,0 vol. %;
– vsebnost skupnih sladkorjev, izraženih kot fruktoza in glukoza: do 4,0 g/l;
– skupne kisline (izražene kot vinska kislina): 5,5 do 11,0 g/l;
– hlapne kisline (izražene kot ocetna kislina): do 1,0 g/l;
– skupni žveplov dioksid: do 120 mg/l;
– ekstrakt brez sladkorja: najmanj 25 g/l;
– pepel: najmanj 2,0 g/l;
– mlečna kislina: najmanj 1g/l.
(2) Vino PTP Teran ima lahko usedlino beljakovinskega izvora ter izločenih barvnih snovi in soli organskih kislin.
(3) Delež skupnega alkohola se izračuna kot vsota dejanskega in potencialnega deleža alkohola.
13. člen 
(vino v prometu) 
(1) Vino PTP Teran je lahko v prometu le originalno polnjeno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko znotraj območja vinorodnega podokoliša Kraška planota ponuja vino PTP Teran, ki ni originalno polnjeno, v skladu z zakonom, ki ureja vino.
14. člen 
(polnjenje vina) 
(1) Polnjenje vina PTP Teran poteka le na območju pridelave grozdja za vino PTP Teran.
(2) Vino PTP Teran se originalno polni v posode z nazivno prostornino do vključno 10 litrov ali v posode iz nerjavečega jekla (inox posode), ki omogočajo točenje vina pod tlakom s točilno napravo, z nazivno prostornino od 10 do vključno 60 litrov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se vino PTP izbrani Teran polni izključno v steklenice.
15. člen 
(ocena vina) 
(1) Preden gre vino PTP Teran v promet, mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za oceno vina).
(2) Sestavni del ocene vina PTP Teran je vzorčenje vina, ki ga opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.
(3) Pri organoleptični oceni, izvedeni v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora vino PTP Teran doseči najmanj 16,5 točke, vino PTP izbrani Teran pa 18,1 točke.
(4) Ne glede na zahtevano analizo parametrov za kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom iz pravilnika, ki ureja postopek in način ocenjevanja mosta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, se pri vinu PTP Teran z analizo določijo parametri iz 12. člena tega pravilnika.
16. člen 
(dajanje vina v promet) 
Vino PTP Teran ne sme biti dano v promet pred 8. novembrom v letu pridelave grozdja. Če se vino PTP Teran nudi končnemu potrošniku neustekleničeno, sme biti v prometu največ 18 mesecev po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano vino.
17. člen 
(označbe vina) 
(1) V prometu vina PTP Teran je obvezna ena od naslednjih označb:
– Teran vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Kras;
– Teran vino PTP Kras;
– Teran vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Kras, Kraška planota; ali
– Teran vino PTP Kras, Kraška planota.
(2) V prometu je za vino PTP izbrani Teran obvezna ena od naslednjih označb:
– izbrani Teran vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Kras;
– izbrani Teran vino PTP Kras;
– izbrani Teran vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Kras, Kraška planota; ali
– izbrani Teran vino PTP Kras, Kraška planota.
(3) Za vino PTP izbrani Teran je dovoljena dodatna navedba vinorodnega kraja v skladu s predpisom, ki ureja seznam geografskih označb za vina, če je grozdje pridelano na območju označenega vinorodnega kraja.
18. člen 
(drugi postopki pridelave) 
Za postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za označevanje vina PTP Teran in vina PTP izbrani Teran, ki niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo pridelavo, predelavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom.
19. člen 
(aromatizirano vino) 
(1) Ne glede na določbe 17. člena tega pravilnika se lahko označba Teranov liker PTP, Kras uporablja pri pridelavi aromatiziranega vina iz vina PTP Teran.
(2) Aromatizirano vino z označbo Teranov liker PTP, Kras je aromatiziran vinski proizvod z volumenskim deležem alkohola najmanj 14,5 vol. % in največ 22 vol. %, ki ga je dovoljeno pridelovati in polniti le na območju pridelave vina PTP Teran iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Pri pridelavi aromatiziranega vina je kot dodaten vir alkohola dovoljeno uporabljati destilat iz vina ali grozdnih tropin z volumenskim deležem alkohola najmanj 65 % in etilni alkohol kmetijskega izvora z volumenskim deležem alkohola najmanj 95 %.
(4) Za aromatiziranje se uporabljajo naravne arome vanilje, pomaranče, citrone in druge naravne arome, pri čemer nobena od uporabljenih arom ne sme izstopati.
(5) Za slajenje se tradicionalno uporablja saharoza. Dovoljena je uporaba fruktoze, zgoščenega grozdnega mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(6) Vsebnost sladkorja, izraženega kot glukoza in fruktoza, je najmanj 100 g/l.
(7) Vsebnost vina PTP Teran v aromatiziranemu vinu mora biti najmanj 75 %.
20. člen 
(ocena aromatiziranega vina) 
(1) Vino, iz katerega se pridela aromatizirano vino z označbo Teranov liker PTP, Kras, mora biti predhodno ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina kot vino PTP Teran v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(2) Aromatizirano vino iz prejšnjega člena lahko v prometu uporablja označbo Teranov liker PTP, Kras, če je s strani pooblaščene organizacije za oceno vina organoleptično ocenjeno kot aromatizirano vino.
21. člen 
(oznake aromatiziranega vina) 
(1) Za aromatizirano vino se kot obvezna oznaka za vrsto proizvoda poleg označbe Teranov liker PTP, Kras navaja prodajno poimenovanje aromatizirano vino.
(2) Če se označuje letnik aromatiziranega vina z označbo Teranov liker PTP, Kras, se za označevanje upošteva letnik pridelave vina PTP Teran.
KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran (Uradni list RS, št. 16/08).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-448/2020
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
EVA 2020-2330-0128
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti