Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4157. Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti, stran 13077.

  
Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa metodologijo financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oprema) izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Na področju vzgoje in izobraževanja so do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni zavodi, ki izvajajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen socialno-varstvenih zavodov, osnovno glasbeno izobraževanje, nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in tehniško izobraževanje, srednje splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje, vzgojo in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih,
2. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe iz prejšnje točke na podlagi koncesije,
3. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe iz 1. točke tega odstavka brez koncesije in se sofinancirajo iz državnega ali občinskih proračunov,
4. zasebni izvajalci, ki izvajajo javno veljavne programe izrednega nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, izrednega srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, izrednega srednjega splošnega izobraževanja,
5. zasebne višje strokovne šole, ki izvajajo javno veljavne študijske programe brez koncesije,
6. javni visokošolski zavodi,
7. zasebni visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe s koncesijo,
8. zasebni visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe brez koncesije,
9. Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
10. Študentski dom Ljubljana in
11. zasebni izvajalci dejavnosti študentskih domov, ki na podlagi javnega razpisa prejemajo subvencije za bivanje študentov.
(2) Na področju znanosti so do financiranja zaščitne opreme iz sredstev proračuna Republike Slovenije upravičeni:
1. javni raziskovalni zavodi,
2. Institut informacijskih znanosti, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Inženirska akademija Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) ter
3. izvajalci raziskovalne dejavnosti, ki so za preteklo leto od ARRS prejeli sredstva v višini najmanj treh ekvivalentov polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: FTE), razen subjektov, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja ustanovitev in poslovanje gospodarskih družb, ter visokošolskih zavodov, navedenih v 6., 7. in 8. točki prejšnjega odstavka.
(3) Do financiranja zaščitne opreme iz proračuna Republike Slovenije so upravičeni tudi Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Slovenski šolski muzej, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
3. člen 
(merila za financiranje) 
Sredstva proračuna Republike Slovenije za financiranje zaščitne opreme upravičencem iz prejšnjega člena zagotavlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu z merilom število zaposlenih in merilom število otrok, učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) ter ob upoštevanju standardnih stroškov na zaposlenega in na udeleženca.
4. člen 
(merilo število zaposlenih in merilo število udeležencev) 
(1) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so posredni uporabniki državnega proračuna, in pri upravičencih iz 6., 9., in 10. točke prvega odstavka ter tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih, kot izhaja iz potrjenih kadrovskih načrtov po stanju na dan 1. januarja preteklega leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije kadrovsko-plačnega informacijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: aplikacija KPIS), ki ga vodi ministrstvo, po stanju na dan 1. novembra preteklega leta. Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, se ne upoštevajo pri določitvi števila zaposlenih.
(3) Pri upravičencih iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so posredni uporabniki občinskih proračunov, se upošteva število zaposlenih v deležu delovnega časa, kot izhaja iz aplikacije KPIS po stanju na dan 1. novembra preteklega leta.
(4) Pri upravičencih iz 2., 3., 7. in 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih na dan 1. novembra preteklega leta. Pri zasebnih izvajalcih, za katere ministrstvo nima podatkov o številu zaposlenih, se število zaposlenih določi na podlagi razmerja med številom zaposlenih in številom udeležencev v istovrstnih javnih zavodih.
(5) Pri upravičencih iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se število zaposlenih določi tako, da se upošteva količnik 0,05 zaposlenega na enega udeleženca.
(6) Pri upravičencih iz 1. in 2. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se upošteva število zaposlenih po stanju na dan 1. januarja preteklega leta.
(7) Pri upravičencih iz 3. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je merilo število zaposlenih, izraženo kot število FTE, ki so bili financirani s strani ARRS za preteklo leto.
(8) Po merilu število udeležencev se določi število udeležencev v posameznem šolskem ali študijskem letu. Merilo število udeležencev se upošteva po stanju na dan 1. novembra preteklega leta v centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja ali v evidenci prijavljenih in vpisanih v dijaške domove ali v informacijskem sistemu eVŠ ali po podatkih študentskih domov.
(9) Pri upravičencih iz 9. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se sredstva po merilu število udeležencev ne dodelijo.
5. člen
(vrednost standardnega stroška na enoto) 
Standardni stroški na zaposlenega pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika znašajo 9 eurov mesečno, na udeleženca pa 2 eura mesečno.
6. člen 
(upravičeni stroški) 
Sredstva, ki jih izvajalci iz 2. člena tega pravilnika prejmejo za financiranje zaščitne opreme, so namenjena za nakup:
– osebne zaščitne opreme za zaposlene (npr. obrazne maske, zaščitna očala, vezirji, zaščitne rokavice in druga osebna zaščitna oprema);
– opreme za samotestiranje zaposlenih (testi HAG, ki imajo pridobljen certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji);
– zaščitne opreme za prostore (npr. talne označbe in druge označbe, ki opozarjajo na spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, zaščitne pregrade iz pleksi stekel in druge podobne zaščitne pregrade, merilniki temperature, razpršilniki za razkužila, naprave za dezinfekcijo zraka) ter
– sredstev in storitev za dezinfekcijo prostorov (npr. razkužila za roke, razkužila za površine, čistila za roke in površine, papirne brisače ter krpe za razkuževanje površin).
7. člen 
(določitev mesečnega obsega sredstev) 
(1) Mesečni obseg sredstev, ki ga prejme posamezni upravičenec v času izvajanja celotne dejavnosti v prostorih upravičenca, se določi ob upoštevanju meril in njihovih vrednosti iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Če je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi pri upravičencih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ali če se vsi udeleženci pri teh upravičencih izobražujejo na daljavo iz drugih razlogov ter v času počitnic med šolskim oziroma študijskim letom, so upravičenci iz 1. do 8., 10. ter 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih. V tem primeru se po merilu število udeležencev sredstva ne dodelijo. Delež sredstev se lahko sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo izkaže, da delež opravljenih ur zaposlenih v prostorih upravičenca v posameznem mesecu presega 30 %. Delež sorazmernega povečanja se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur v prostorih upravičenca deli s številom ur mesečne delovne obveznosti. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za upravičence iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) V času, ko se vzgojno-izobraževalno delo z učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih izvaja na daljavo in v prostorih upravičenca, so upravičenci iz 1. do 8., 10. ter 11. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upravičeni do 50 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev. Če v tem času upravičenec iz tega odstavka v svojih prostorih izvaja dejavnost za več kot 50 % udeležencev, je na podlagi vloge upravičen do 100 % obsega sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za upravičence iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Upravičenci iz 9. točke prvega odstavka in drugega ter tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika so upravičeni do 30 % sredstev po merilu število zaposlenih iz 4. člena tega pravilnika. Delež sredstev se sorazmerno poveča, če upravičenec s pisno vlogo izkaže, da obseg dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca, v posameznem mesecu presega 30 %. Obseg dejavnosti, opravljene v prostorih upravičenca v posameznem mesecu, se izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur v prostorih upravičenca za posamezni mesec deli s številom ur mesečne delovne obveznosti, pri čemer upravičenec iz 3. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pri izračunu upošteva le delovne ure, ki so financirane iz sredstev ARRS. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za upravičence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika je vloga priloga zahtevka iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena so v času, ko je s predpisi prepovedano izvajanje dejavnosti ali zbiranje ljudi v zavodih, ki izvajajo predšolsko vzgojo, ti zavodi upravičeni do 20 % sredstev po merilu število zaposlenih in merilu število udeležencev, če izvajajo dejavnost zaradi nujnih primerov zagotavljanja varstva otrok. Delež sredstev se lahko sorazmerno poveča, če zavod s pisno vlogo izkaže, da delež vključenih otrok v vrtec presega 20 %. Vlogo mora upravičenec predložiti ministrstvu do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(6) Obseg sredstev, izračunan na podlagi mesečnih stroškov po merilih število zaposlenih in število udeležencev, se zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poveča s faktorjem 2, osnovnim šolam s prilagojenim programom pa s faktorjem 1,5.
8. člen 
(vračilo sredstev) 
(1) Upravičenec do sredstev po tem pravilniku mora ministrstvu omogočiti vpogled v evidence, listine in drugo dokumentacijo, povezano z višino dodeljenih sredstev in njihovo porabo.
(2) Če se pri preverjanju upravičenosti do prejema sredstev ugotovi, da jih je upravičenec pridobil v neupravičeni višini, da upravičenec sredstev ni uporabil za namene iz 6. člena tega pravilnika ali da je za iste izdatke, ki so financirani po tem pravilniku, pridobil sredstva tudi iz drugih virov (dvojno financiranje), jih mora upravičenec vrniti v 30 dneh od poziva ministrstva. Če upravičenec, ki je prejel sredstva po tem pravilniku, pozneje ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev po tem pravilniku ali da je prejel sredstva v neupravičeni višini ali da je za izdatke, ki so financirani po tem pravilniku, pridobil sredstva tudi iz drugih virov ali da sredstev ni namensko porabil, o tem obvesti ministrstvo.
9. člen 
(izplačilo sredstev) 
(1) Upravičencem iz 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se sredstva dodelijo na podlagi sklepa ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport.
(2) Upravičencem iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se sredstva po tem pravilniku izplačajo na podlagi elektronskega zahtevka za pridobitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: e-zahtevek). E-zahtevek se pošlje ministrstvu prek spletnega programa UJP do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. E-zahtevku mora biti priložen dokument, ki vsebuje naslednje podatke:
– število zaposlenih in število udeležencev, določenih v skladu s 4. členom tega pravilnika,
– standardni strošek na zaposlenega in na udeleženca, določeni v 5. členu tega pravilnika in
– delež opravljenih ur zaposlenih v prostorih upravičenca ali delež udeležencev, za katere se opravlja dejavnost v prostorih upravičenca, ali mesečni obseg dejavnosti, opravljene v prostorih delodajalca, v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(3) Vzorec priloge iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. O izplačilu sredstev na podlagi e-zahtevka iz prejšnjega odstavka odloči minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport, s sklepom.
10. člen 
(trajanje financiranja zaščitne opreme) 
Obdobje financiranja upravičenih stroškov zaščitne opreme v skladu s tem pravilnikom traja do prenehanja izvajanja ukrepov obvezna uporaba osebne zaščitne opreme ter dezinfekcija prostorov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajalcih iz 2. člena tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21, 51/21 – popr. in 163/21).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 0070-188/2021/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2021
EVA 2021-3330-0142
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti