Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4155. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A), stran 13063.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-325
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv-A) 
1. člen
V Zakonu o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spodbude iz prejšnjega odstavka imajo značaj regionalnih državnih pomoči ali pomoči za naložbe za mala in srednja podjetja ter se dodeljujejo v skladu s tem zakonom na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije EU št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in uredbo, ki ureja regionalno karto.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. da je vrednost investicije:
– od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
– od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
– od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
2. da gospodarska družba ohrani najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge v obdobju ohranjanja investicije,
3. da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi dve leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če investicija poleg pogojev iz 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. da je najnižja vrednost investicije:
– 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
– 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, pri čemer investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
– 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti ter pri kateri investicija v stroje in opremo pomeni najmanj 50 % vrednosti investicije,
2. da najpozneje v treh letih po zaključku investicije ustvari in zapolni najmanj naslednje število novih delovnih mest:
– 25 v predelovalni dejavnosti, od tega najmanj 5 visokokvalificiranih,
– 20 v storitveni dejavnosti, od tega najmanj 5 visokokvalificiranih,
– 10 v razvojno-raziskovalni dejavnosti, od tega najmanj 5 visokokvalificiranih, in
3. da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi dve leti po zaključku investicije višja od povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katero se gospodarska družba uvršča, in višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge,
se šteje, da bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Uredbe o karti regionalne pomoči« nadomesti z besedilom »uredbe, ki ureja regionalno karto«.
V šestem odstavku:
– se 2. točka črta,
– dosedanji 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka,
– dosedanja 5. točka postane 4. točka in se spremeni tako, da se glasi:
»4. je investitor ali prejemnik spodbude gospodarska družba v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU; navedeno ne velja za gospodarske družbe, ki 31. decembra 2019 niso bile v težavah, vendar so v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021 postale gospodarske družbe v težavah.«,
– se 6. in 7. točka črtata.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za dodelitev spodbude iz sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost mora investitor ali prejemnik spodbude izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– da je za investicijo izkazana določena raven energetske učinkovitosti proizvodnje,
– da ima investitor ali prejemnik spodbude izkazano okoljsko odgovorno ravnanje,
– da se investicija začne izvajati v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije,
– da je za investicijo v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe izkazana snovna učinkovitost proizvodnje,
– da investicija doseže najmanj 40 % ocenjenih točk iz naslova meril, ki prispevajo k zelenemu prehodu in so navedene v 5. členu tega zakona,
– da bo investicija izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno in ne škoduje ciljem, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13).«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
3. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za dodelitev spodbud so usmerjena na ekonomske, okoljske, prostorske in socialne vidike za podporo visoko produktivnim, dolgoročno vzdržnim, konkurenčnim, družbeno odgovornim in trajnostnim poslovnim modelom, povečanju dodane vrednosti na zaposlenega, odgovornem ravnanju z viri, vključno s prispevkom k zelenemu prehodu in krožnemu gospodarstvu, ter upoštevajo prednostna področja, kot jih določa načrt za okrevanje in odpornost.«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku v 2. točki v prvi alineji število »400« nadomesti s številom »200«, v drugi alineji pa se število »200« nadomesti s številom »100«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogoje iz prvega« doda besedilo »in od tretjega do sedmega«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogojev iz prvega« doda besedilo »in od tretjega do sedmega«.
7. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku za besedo »drugega« doda besedilo »do šestega«.
8. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »drugega« doda besedilo »do šestega«.
9. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogoje iz prvega« doda besedilo »ali drugega«.
10. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogojev iz prvega« doda besedilo »ali drugega«.
11. člen 
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Javna agencija za izvajanje svojih aktivnosti iz prvega odstavka tega člena iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi elektronskega zaprosila največ enkrat mesečno brezplačno pridobiva naslednje podatke o davčnih zavezancih, ki opravljajo dobave blaga ali storitev v druge države:
1. identifikacijsko številko za namene DDV (v primeru opravljenih dobav v druge države članice);
2. kodo države članice, v katero so bile opravljene dobave blaga;
3. kodo države članice, v kateri se šteje, da so bile opravljene storitve;
4. vrednost dobav blaga po posamezni državi članici;
5. vrednost opravljenih storitev, obdavčenih v posamezni državi članici;
6. številko EORI gospodarskega subjekta;
7. namembno državo (pri izvozu iz Slovenije) in državo odpreme (pri uvozu v Slovenijo);
8. tarifno oznako in
9. statistično vrednost blaga.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se dokončajo na podlagi Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/20 in 36/21).
13. člen 
(rok za uskladitev podzakonskega predpisa) 
Vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18, 191/20 in 36/21) s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami zakona.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/21-5/14
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2284-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti