Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4152. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), stran 13052.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-327
Ljubljana, dne 24. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-1D) 
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) se v 1. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog, v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, v postopku o zahtevi za razglasitev izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, v postopku o zahtevi za začasni odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju, v postopku o zahtevi za izdajo potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti in v postopku o zahtevi za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo za izvajanje:
1. Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1),
2. Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1),
3. Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107) in
4. Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 15).«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(zavezanec za plačilo) 
(1) S tem zakonom predpisane takse plača tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, če ta zakon ne določa drugače.
(2) V postopku o individualnih delovnih sporih pred sodiščem prve stopnje in v postopku o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje plača takso tisti, ki ga kot zavezanca za plačilo takse s smiselno uporabo določb o povrnitvi stroškov zakona, ki ureja pravdni postopek, določi sodišče v odločbi o stroških postopka.
(3) Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za dolg stečajne mase. To takso plača stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).
(4) Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v čigar korist je potrjena prisilna poravnava.
(5) Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti plača dolžnik, takso za postopek o predlogu za vpis v zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, plača zastavitelj, takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v čigar korist se opravi vpis.
(6) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, plača takso za postopek na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek plača takso ob vstopu v postopek oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, doplača takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa doplača takso oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.
(7) V postopku o prekrških plača takso za postopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.
(8) V postopku za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, ki se začne po uradni dolžnosti, plača takso za postopek na prvi stopnji udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki ga kot zavezanca za plačilo takse po prostem preudarku določi sodišče v odločbi o stroških postopka.
(9) V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji plača takso udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
(10) Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku dediči plačajo takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(zavezanec za plačilo v postopkih na prvi stopnji po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča) 
(1) Če sodišče ugodi predlogu za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, plača takso za postopek na prvi stopnji tisti, o čigar vpisu lastninske pravice na posameznem delu ali solastninske pravice na skupnem delu stavbe je sodišče z odločbo o vzpostavitvi etažne lastnine prvič odločilo, če je predlog umaknjen ali sodišče predlog zavrže ali zavrne, pa plača takso predlagatelj. Ne glede na prejšnji stavek takso za določitev idealnih deležev solastnine na splošnih skupnih delih stavbe plača skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov iz sredstev rezervnega sklada, če je ta oblikovan.
(2) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, plača takso za postopek na prvi stopnji skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov iz sredstev rezervnega sklada, če je ta oblikovan, sicer pa lastnik stavbe oziroma vsak etažni lastnik stavbe v etažni lastnini. Če je predlog iz prejšnjega stavka umaknjen ali sodišče predlog zavrže ali zavrne, plača takso za postopek na prvi stopnji predlagatelj.
(3) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča in stavba v etažni lastnini nima rezervnega sklada ter v zemljiški knjigi niso vpisani vsi deli stavbe, plača takso za postopek na prvi stopnji predlagatelj. Če v zemljiški knjigi niso vpisani dejanski lastniki stavbe, ki ni v etažni lastnini, ali dejanski lastniki zemljišča pod stavbo, plača takso za postopek na prvi stopnji predlagatelj.
(4) Takso za ugotovitev obstoja še nevpisane izvedene pravice v postopku za vzpostavitev etažne lastnine ali v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča na prvi stopnji po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, plača tisti, v čigar korist je ugotovljena pravica.«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka, ugovora zaradi pobota ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, če ni v naslednjih točkah določeno drugače;«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. za postopek, ki se začne z vlogo, vloženo v elektronski obliki, ob vložitvi vloge v informacijski sistem, razen za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, za katerega nastane taksna obveznost ob oddaji predloga v informacijski sistem;«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se za besedilom »individualnih delovnih sporih« črta besedilo »zaradi izplačila denarnih terjatev iz delovnega razmerja«.
Dosedanja 4. točka se črta.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. za postopek za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij pred sodiščem prve stopnje, ki se začne po uradni dolžnosti, takrat, ko je sodna odločba vročena zavezancu za plačilo;«.
V dosedanji 9. točki, ki postane 10. točka, se za besedo »končana« dodata vejica in besedilo »če sodišče ne opravi zapuščinske obravnave, pa z vročitvijo sklepa o dedovanju dedičem«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
Dosedanja 12. točka, ki postane 13. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»13. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine, za postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča in za ugotovitev obstoja še nevpisane izvedene pravice po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča, pred sodiščem prve stopnje, s sklenitvijo sodne poravnave ali z vročitvijo odločbe, s katero se postopek na prvi stopnji konča;«.
Dosedanje 13. do 18. točka postanejo 14. do 19. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 20. točka, se doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. za takse po tarifnih številkah 10103, 10104, 10105 in 10106, ki jih mora plačati obdolženec, ki ima postavljenega zagovornika, ob pravnomočnosti odločbe sodišča o stroških postopka;«.
V dosedanji 20. točki, ki postane 22. točka, se za besedo »prepise« dodata vejica in besedilo »ki niso urejeni v 20. in 21. točki tega odstavka,«.
Dosedanja 21. točka postane 23. točka.
V petem odstavku se številka »20« nadomesti s številko »22«, številka »21« pa se nadomesti s številko »23«.
5. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku številka »19« nadomesti s številko »21« in črta beseda »razen«.
V četrtem odstavku se številka »20« nadomesti s številko »22«, številka »21« pa se nadomesti s številko »23«.
6. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse pretrga vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse. Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse se zadrži za čas, ko pristojni organ zaradi zakonskih razlogov ali teka sodnih postopkov ne more opraviti prisilne izterjave takse. Čas, ki je pretekel pred zadržanjem, se šteje v zastaralni rok, ki ga določa ta zakon.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zastaranje nastopi v desetih letih po zapadlosti takse v plačilo, razen če je bilo zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse zadržano. V tem primeru se čas zadržanja ne šteje v čas zastaralnega roka.«.
7. člen 
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi;
»(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije in organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Plačila sodnih taks je oproščena stranka za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
(4) V postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij je plačila sodnih taks oproščen center za socialno delo kot predlagatelj, otrok, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, in otrokov skrbnik.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
8. člen 
V 11. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika in fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik posameznik in kot poklic opravlja določeno dejavnost, v postopkih v zvezi z njuno dejavnostjo ter za pravne osebe glede plačila takse za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev za plačilo takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka oseba iz prejšnjega odstavka ne more biti oproščena plačila takse, ki znaša do vključno 44 eurov, če pa je taksa višja od 44 eurov, mora plačati najmanj 44 eurov takse, plačila preostalega dela takse pa je lahko oproščena.«.
V šestem odstavku se besedilo »je do celotne oprostitve plačila taks upravičena stranka« nadomesti z besedilom »sodišče v celoti oprosti plačila taks stranko«.
9. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika« nadomesti z besedilom »osebe iz tretjega odstavka prejšnjega člena«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– da so stranka in njeni polnoletni družinski člani, ki so podali soglasje iz prejšnje alineje, seznanjeni z vsemi informacijami iz enajstega odstavka 12.a člena tega zakona, objavljenimi na spletni strani sodišča, pri katerem stranka vlaga predlog;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če predlog ne vsebuje predpisanih podatkov in izjav, razen podatkov o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov iz tretjega in četrtega odstavka 12.a člena tega zakona ter podatkov o premoženju iz prve alineje prvega odstavka 12.b člena tega zakona, s katerim stranka dejansko ne more razpolagati, izjav stranke in njenih polnoletnih družinskih članov iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka ter podpisov polnoletnih družinskih članov stranke, sodišče ravna v skladu s pravili o nepopolnih vlogah, sicer pa odloči o predlogu.«.
10. člen 
V 12.a členu se za desetim odstavkom dodajo novi enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(11) Sodišče omogoči vsakemu posamezniku, čigar osebni podatki se obdelajo po prejšnjem ali tem členu, da se seznani z nameni obdelave osebnih podatkov, s pravno podlago obdelave po določbah tega zakona, s pravico do prijave pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov in njegovimi kontaktnimi podatki, s pravico, da od sodišča zahteva dostop do vsebine osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ter omejitev obdelave osebnih podatkov, s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, z rokom hrambe obdelanih osebnih podatkov in z imenom in kontaktnimi podatki sodišča ter kontaktnimi podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov sodišča.
(12) Zapis informacij iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani sodišča in vloži v ovitek iz prvega odstavka 14.b člena tega zakona. Sodišče o možnosti vpogleda v zapis iz prejšnjega stavka obvesti vse osebe, katerih osebni podatki so bili obdelani po prejšnjem ali tem členu ter niso podale soglasja in izjave po peti in šesti alineji drugega odstavka prejšnjega člena.
(13) Osebni podatki, ki so bili obdelani po prejšnjem ali tem členu, se hranijo pet let po pravnomočnem zaključku postopka, nato se izbrišejo.«.
11. člen 
V 12.b členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »pravicah« dodata vejica in besedilo »razen premoženja, s katerim stranka dejansko ne more razpolagati, če stranka izkaže upravičene razloge, zaradi katerih je razpolaganje s tem premoženjem omejeno in na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da jih stranka ni zakrivila po lastni volji«.
12. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku beseda »formalnega« nadomesti z besedo »materialnega«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi, če je ena ali več oseb oproščenih plačila sodnih taks na podlagi zakona.«.
13. člen 
V 14.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Listine in sklep iz prejšnjega odstavka lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, njeni družinski člani, katerih podatki so bili obdelani po določbah tega zakona, ter sodišče in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem svojih z zakonom določenih pristojnosti. Stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, lahko pregleduje vse listine in sklep iz prejšnjega odstavka, razen listin s podatki o njenih družinskih članih, njen družinski član pa lahko pregleduje samo listine s podatki o njem in zapisom informacij iz enajstega odstavka 12.a člena tega zakona. Po pregledu se morajo listine in sklep spet zapreti v posebni ovitek in na njem se označi, kdo in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks vloži pravna oseba.«.
14. člen 
V 15. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v postopku uspela, plača nasprotnik te stranke, razen če je oproščen plačila taks.
(3) Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti naloži plačilo taks nasprotniku stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v postopku uspela, razen če je oproščen plačila taks na podlagi zakona.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »Če stranka, ki je bila oproščena plačila taks« doda besedilo »s sodno odločbo«, za besedo »podlagi« pa se črta beseda »pravnomočnega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sodišče naloži plačilo taks iz drugega in četrtega odstavka tega člena s plačilnim nalogom iz prvega odstavka 34. člena tega zakona.«.
15. člen 
V 16. členu se v preglednici črta vrstica
»
nad 500.000
50.000
110
«. 
Besedilo pod preglednico se spremeni tako, da se glasi:
»Višine taks pri vseh vrednostih spornega predmeta so navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.«.
16. člen 
V 17. členu se v preglednici črtajo vrstice
»
5.000.000
10.000
10
25.000.000
25.000
11
50.000.000
50.000
8
nad 50.000.000
250.000
5
«. 
Besedilo pod preglednico se spremeni tako, da se glasi:
»Višine taks pri vseh vrednostih predmeta postopka so navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.«.
17. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku za besedo »tožbi« doda besedilo »in ugovoru zaradi pobota«.
18. člen 
21. člen se črta.
19. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(spori v zvezi z zakonito preživnino) 
Če se v sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine odloča v pravdnem postopku, se vrednost za plačilo takse izračuna tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas.«.
20. člen 
Za 33. členom se doda naslov novega V.A poglavja in novi 33.a člen, ki se glasita:
»V.A ELEKTRONSKO VLOŽENE VLOGE 
33.a člen 
(vložitev vloge za začetek postopka v elektronski obliki) 
Če lahko stranka vlogo za začetek postopka vloži v fizični ali elektronski obliki, se za postopek o tej vlogi, ki jo stranka vloži v elektronski obliki, plača taksa, določena v tarifnem delu tega zakona, znižana za 20 odstotkov, razen če ta zakon določa drugače.«.
21. člen 
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »izroči ali pošlje« nadomesti z besedo »izda«.
V četrtem in petem odstavku se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »izda«.
22. člen 
V 35. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedilo »v nadaljnjem roku 15 dni«.
23. člen 
V 36. členu se v drugem odstavku za besedo »zahtevek« doda besedilo »ali za ugovor zaradi pobota«.
24. člen 
V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sodišče po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb tega člena, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki jih predloži stranka, ki je upravičena do vrnitve takse.«.
25. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(nadzor nad izvajanjem predpisov o sodnih taksah) 
Nadzor nad izvajanjem predpisov o sodnih taksah opravljata:
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije v okviru notranjega nadzora javnih financ v skladu z zakonom, ki ureja javne finance,
– ministrstvo, pristojno za pravosodje, v okviru pristojnosti, ki jih določa zakon, ki ureja sodišča.«.
26. člen 
V preglednici 1.1 se tarifna številka 1112 spremeni tako, da se glasi:
»
1112
Postopek se konča: 
1. z umikom tožbe pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe, 
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, 
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 1111 se zniža na 
 
Opomba: če je pred tem postopkom zaradi istega predmeta spora tekel 
postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga, postopek za evropski plačilni nalog ali postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0
in je taksa po tarifni številki 1111 s količnikom 1,0 nižja od takse za postopek za izdajo naloga oziroma za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se taksa po tarifni številki 1111 namesto na količnik 1,0 zniža na višino takse za postopek za izdajo naloga oziroma za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
«. 
V opombi 1.1 se za točko b) doda nova točka c), ki se glasi:
»c) Takse, določene v preglednici 1.1, se plačujejo tudi v postopku s kolektivno tožbo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča okrožno sodišče. V postopku s kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča okrožno sodišče, se plačujejo polovične takse iz preglednice 1.1. V postopku s kolektivno tožbo in s kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča okrožno sodišče, se plačujejo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je določeno, da se plačujejo v rednem pravdnem postopku.«.
V dosedanji točki c), ki postane točka č), se beseda »tabeli« nadomesti z besedo »preglednici«.
27. člen 
Preglednica 1.2 in opomba 1.2 se črtata.
28. člen 
V preglednici 2.1 se v glavi preglednice v desnem stolpcu za besedo »ZST-1« doda besedilo »ali znesek takse«.
Pri tarifni številki 2111 se številka »0,9« nadomesti s številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2112 se v 1. točki besedilo »razpisom naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »0,3« pa se nadomesti s številko »0,36«.
Pri tarifni številki 2121 se številka »0,9« nadomesti s številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2122 se številka »0,45« nadomesti s številko »0,54«.
Pri tarifni številki 2131 se številka »0,3« nadomesti s številko »0,36«.
Pri tarifni številki 2132 se številka »0,9« nadomesti s številko »1,08«.
Pri tarifni številki 2133 se številka »0,6« nadomesti s številko »0,72«.
Pri tarifni številki 2134 se številka »0,72« nadomesti s številko »0,86«.
Pri tarifni številki 2141 se številka »10« nadomesti s številko »12«.
Opomba 2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 2.1:
a) Takse ne plača zavarovanec kot tožnik v socialnih sporih premoženjske narave.
b) V postopku o socialnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.«.
29. člen 
V preglednici 2.2 se pri tarifni številki 2211 številka »41« nadomesti s številko »49«.
Pri tarifni številki 2212 se v 1. točki besedilo »razpisom naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »14« pa se nadomesti s številko »17«.
Pri tarifni številki 2221 se številka »20« nadomesti s številko »24«.
Pri tarifni številki 2222 se številka »10« nadomesti s številko »12«.
Pri tarifni številki 2231 se številka »7« nadomesti s številko »8«.
Pri tarifni številki 2232 se številka »20« nadomesti s številko »24«.
Pri tarifni številki 2233 se številka »14« nadomesti s številko »17«.
Pri tarifni številki 2234 se številka »20« nadomesti s številko »24«.
Pri tarifni številki 2241 se številka »10« nadomesti s številko »12«.
V opombi 2.2 se za točko a) doda nova točka b), ki se glasi:
»b) Takse ne plača delavec kot tožnik v individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ki niso premoženjske narave.«.
Dosedanja točka b) postane točka c).
30. člen 
V preglednici 2.3 se pri tarifni številki 2311 številka »2,0« nadomesti s številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2312 se v 1. točki besedilo »razpisom naroka za glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi«, številka »0,7« pa se nadomesti s številko »0,8«.
Pri tarifni številki 2321 se številka »2,0« nadomesti s številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2322 se številka »1,0« nadomesti s številko »1,2«.
Pri tarifni številki 2331 se številka »0,7« nadomesti s številko »0,8«.
Pri tarifni številki 2332 se številka »2,0« nadomesti s številko »2,4«.
Pri tarifni številki 2333 se številka »1,4« nadomesti s številko »1,7«.
Pri tarifni številki 2334 se številka »1,6« nadomesti s številko »1,9«.
Opomba 2.3 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 2.3:
a) Takse ne plača delavec kot tožnik v individualnih delovnih sporih premoženjske narave.
b) V postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.
c) Takse, določene v preglednici 2.3, se plačujejo tudi v postopku s kolektivno tožbo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno sodišče. V postopku s kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno sodišče, se plačujejo polovične takse iz preglednice 2.3. V postopku s kolektivno tožbo in s kolektivno poravnavo po zakonu, ki ureja kolektivne tožbe, v katerem odloča delovno sodišče, se plačujejo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je določeno, da se plačujejo v postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave.
č) Taks iz prejšnje točke ne plača tožeča stranka.«.
31. člen 
V preglednici 3 se pri tarifni številki 3001 številka »50« nadomesti s številko »54«.
Pri tarifni številki 3002 se številka »16« nadomesti s številko »18«.
Pri tarifni številki 3003 se besedi »8 EUR« nadomestita z besedilom »10 % takse za postopek na prvi stopnji – najmanj 10 EUR«.
Pri tarifni številki 30011 se za besedilom »postopek o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije« dodata vejica in besedilo »ali postopek o zahtevi za izdajo potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti ali postopek o zahtevi za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo«.
Opomba 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 3:
a) Takso po tarifni številki 3002 je treba plačati v rednem pravdnem postopku ter v postopkih o delovnih in socialnih sporih.
b) Takse po tarifnih številkah 3004, 3006 in 3007 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopkih o delovnih in socialnih sporih, v vseh postopkih v upravnem sporu in v nepravdnih postopkih.
c) Takso po tarifni številki 3005 je treba plačati v rednem pravdnem postopku in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso spori v zadevah socialnega varstva.
č) Taksi po tarifnih številkah 3008 in 3009 je treba plačati v rednem pravdnem postopku ter v postopkih o delovnih in socialnih sporih.
d) Takso po tarifni številki 3009 je treba plačati za postopek o pritožbi zoper posebni sklep o stroških postopka in za postopek o pritožbi, vloženi samo zoper odločbo o stroških, ki jo je sodišče izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni številki 3009 ne plača.
e) Takso po tarifni številki 30010 je treba plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso spori v zadevah socialnega varstva.«.
32. člen 
Preglednica 4 se spremeni tako, da se glasi:
»4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE 
Tarifna številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
4011
Postopek o predlogu za izvršbo ali 
postopek o predlogu za nasprotno izvršbo ali 
postopek o zahtevi za naložitev plačila sodnih penalov
55 EUR
4012
Postopek o predlogu upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, ali 
postopek o predlogu za odlog izvršbe ali 
postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči sodišče, ali 
postopek o zahtevi za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe, ali 
postopek o predlogu za vpis hipoteke na podlagi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
30 EUR
4013
Postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
10 % takse za postopek na prvi stopnji – najmanj 30 EUR
4.0.2 Ugovorni postopek
4021
Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
55 EUR
4022
Postopek o drugih ugovorih, ki niso takse prosti
30 EUR
4.0.3 Pritožbeni postopek
4031
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi
125 EUR
4032
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, ali 
postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe
65 EUR
4033
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
33 EUR
4.0.4 Izredna pravna sredstva
4041
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
42 EUR
4042
Postopek o reviziji
125 EUR
4043
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 4042 se zniža na
83 EUR
«. 
V opombi 4 se v točki b) beseda »rodbinskega« nadomesti z besedo »družinskega«.
V točki č) se številka »4012« nadomesti s številko »4013«.
Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
»d) Za postopek za izdajo začasne odredbe v zadevah za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij ter za postopek za izdajo začasne odredbe po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, se taksa ne plača po tarifni številki 4013, temveč po tarifni številki 9115.«.
33. člen 
Preglednica 6.1 se spremeni tako, da se glasi:
»6.1 Splošne določbe
Tarifna 
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifni številki 6111, 6112 ali 6113
6.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
6111
Postopek v upravnem sporu na splošno
148 EUR
6112
Postopek za sodno varstvo po zakonu, ki ureja bančništvo, 
zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, 
zakonu, ki ureja prevzeme, 
zakonu, ki ureja revidiranje, 
zakonu, ki ureja zavarovalništvo, 
zakonu, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, ali 
zakonu, ki ureja ukrepe Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, na splošno
444 EUR
6113
Postopek za sodno varstvo po zakonu, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, na splošno
4.440 EUR
6114
Postopek se konča: 
1. z umikom tožbe pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe, 
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, 
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 6111, 6112 ali 6113 se zniža na
0,33
6.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
6121
Postopek na splošno
1,11
6122
Postopek se konča: 
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, 
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 6121 se zniža na
0,55
6.1.3 Izredna pravna sredstva
6131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,37
6132
Postopek o reviziji
1,11
6133
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 6132 se zniža na 
0,74
6134
Obnova postopka 
1,11
6.1.4 Začasno pravno varstvo
6141
Postopek o zahtevi za izdajo začasne odredbe
74 EUR
6142
Postopek o pritožbi zoper sklep o zahtevi za izdajo začasne odredbe
41 EUR
«. 
34. člen 
V preglednici 6.2 se tarifna številka 6212 spremeni tako, da se glasi:
»
6212
Postopek se konča: 
1. z umikom tožbe pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka za glavno obravnavo, če se pripravljalni narok ne opravi, če se odloča brez obravnave, pa pred izdajo odločbe, 
2. s sodbo na podlagi odpovedi, izdano najpozneje na prvem naroku za glavno obravnavo, 
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 6211 se zniža na
14 EUR
«. 
Za naslovom »6.2.3 Izredna pravna sredstva« se doda nova tarifna številka 6231, ki se glasi:
»
6231
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
7 EUR
«. 
Dosedanja tarifna številka 6231 postane tarifna številka 6232.
V dosedanji tarifni številki 6232, ki postane tarifna številka 6233, se številka »6231« nadomesti s številko »6232«.
Dosedanja tarifna številka 6233 postane tarifna številka 6234.
35. člen 
Preglednica 9.1 se spremeni tako, da se glasi:
»9.1 Splošne določbe ter nekateri postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
Tarifna 
številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 9111 do 9116
9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9111
Nepravdni postopek na splošno
35 EUR
9112
Postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze 
56 EUR
9113
Postopek za ugotovitev neobstoja zakonske zveze ali 
postopek za razveljavitev zakonske zveze ali 
postopek za razvezo zakonske zveze na predlog enega od zakoncev na splošno 
72 EUR
9114
Postopek za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva ali 
postopek za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih na splošno
45 EUR
9115
Postopek za izdajo začasne odredbe v zadevah za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij ali 
postopek za izdajo začasne odredbe po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, na splošno
30 EUR
9116
Postopek za postavitev otroka pod skrbništvo ali 
postopek za namestitev otroka v rejništvo na splošno
25 EUR
9117
Postopek se konča: 
1. z umikom predloga ali odstopom enega od zakoncev od predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze pred začetkom pripravljalnega naroka ali prvega naroka, če se pripravljalni narok ne opravi, 
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 9111, 9112, 9113, 9114, 9115 ali 9116 se zniža na
0,33
9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9121
Postopek na splošno 
0,7
9122
Postopek se konča: 
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, 
2. z umikom predloga za razvezo zakonske zveze ali predloga za sporazumno razvezo pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, 
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na
0,33
9.1.3 Izredna pravna sredstva
9131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,2
9132
Postopek o reviziji
0,7
9133
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata. 
 
Taksa po tarifni številki 9132 se zniža na
0,4
9134
Obnova postopka 
0,7
9.1.4 Posebne takse
9141
Postopek o ugovorih, ki niso takse prosti
1,0
9142
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste 
0,4
«. 
Opomba 9.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.1:
a) Takse po tarifnih številkah 9111 in 9117 do 9142 se plačujejo v vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej taksni tarifi posebej določene. Plačujejo se tudi v postopkih v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.
b) Takse po tarifnih številkah 9111 do 9116 se plačajo za vsak postopek, tudi za postopek za izdajo začasne odredbe, posebej. Če sodišče v istem postopku odloča o več zadevah, ki so posebej taksirane, se takse za posamezne zadeve seštejejo, razen v primerih iz naslednjih dveh točk.
c) Če se v postopku za sporazumno razvezo zakonske zveze odloča tudi o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih, se plača samo taksa za postopek za sporazumno razvezo zakonske zveze.
č) Za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih se plača ena taksa po tarifni številki 9114 tako v primeru, ko se v istem postopku odloča o vseh navedenih zadevah, kot v primeru, ko se odloča o eni, dveh ali treh od navedenih zadev.
d) Za postopek za spremembo sklepa o zadevi se plača enaka taksa kot za postopek odločanja o tej zadevi.
e) V postopku za razglasitev osebe, ki je pogrešana v vojni, za mrtvo, se takse ne plačajo.
f) Takse za pritožbeni postopek v postopku za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo ne plača tisti, zoper katerega je predlagana postavitev pod skrbništvo, oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
g) V nepravdnih postopkih je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.«.
36. člen 
V preglednici 9.2 se v glavi preglednice v desnem stolpcu za besedo »ZST-1« doda besedilo »ali znesek takse«.
37. člen 
V preglednici 9.4 se za tarifno številko 9421 doda nova tarifna številka 9422, ki se glasi:
»
9422
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
7 EUR
«. 
Za dosedanjo tarifno številko 9422, ki postane tarifna številka 9423, se doda nova tarifna številka 9424, ki se glasi:
»
9424
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 9423 se zniža na
10 EUR
«. 
Dosedanja tarifna številka 9423 postane tarifna številka 9425.
38. člen 
V preglednici 9.5 se pri tarifni številki 9512 beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.5.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo nove tarifne številke 9531, 9532 in 9533, ki se glasijo:
»
9531
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,4
9532
Postopek o reviziji
1,2
9533
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 9532 se zniža na
0,8
«. 
Dosedanja tarifna številka 9531 postane tarifna številka 9534.
39. člen 
V preglednici 9.6 se pri tarifni številki 9612 v 1. točki beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.6.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo nove tarifne številke 9631, 9632 in 9633, ki se glasijo:
»
9631
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,7
9632
Postopek o reviziji
2,1
9633
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 9632 se zniža na
1,4
«. 
Dosedanja tarifna številka 9631 postane tarifna številka 9634.
Opomba 9.6 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.6:
a) V delitvenem postopku je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.
b) Takse, določene v preglednici 9.6, se plačujejo tudi v postopku za prenehanje premoženjske skupnosti. V tem postopku se plačujejo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je določeno, da se plačujejo v nepravdnih postopkih.«.
40. člen 
V preglednici 9.7 se pri tarifni številki 9712 v 1. točki beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.7.3 Izredna pravna sredstva« se dodajo nove tarifne številke 9731, 9732 in 9733, ki se glasijo:
»
9731
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
33 EUR
9732
Postopek o reviziji
100 EUR
9733
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 9732 se zniža na
67 EUR
«. 
Dosedanja tarifna številka 9731 postane tarifna številka 9734.
41. člen 
V opombi 9.10 se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) Taksa po tarifni številki 91011, 91012, 91013 ali 91014 se plača tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (točka c)).«.
V točki c) se v 6. podtočki za besedo »dedovanju« doda besedilo »ali evropskega potrdila o dedovanju«.
Za 8. podtočko v točki c) se doda nova točka č), ki se glasi:
»č) Za takse po tarifnih številkah iz preglednice 9.10 ne velja določba 33.a člena tega zakona.«.
42. člen 
V preglednici 9.11 se pri tarifni številki 91112 v 1. točki beseda »razpisom« nadomesti z besedo »začetkom«.
Za naslovom »9.11.3 Izredna pravna sredstva« se doda nova tarifna številka 91131, ki se glasi:
»
91131
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
33 EUR
«. 
Dosedanja tarifna številka 91131 postane tarifna številka 91132.
V dosedanji tarifni številki 91132, ki postane tarifna številka 91133, se številka »91131« nadomesti s številko »91132«.
Dosedanja tarifna številka 91133 postane tarifna številka 91134.
43. člen 
Preglednica 9.12 se spremeni tako, da se glasi:
»9.12 Postopki po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanje pripadajočega zemljišča
Tarifna številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 91211 do 91213
9.12.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91211 
Postopek za vzpostavitev etažne lastnine 
150 EUR
91212
Postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča − glede na število posameznih delov stavbe: 
do vključno 3 posameznih delov
100 EUR
od 4 do vključno 50 posameznih delov
300 EUR
od 51 do vključno 100 posameznih delov
500 EUR
več kot 100 posameznih delov
700 EUR
91213
Ugotovitev obstoja še nevpisane izvedene pravice na posameznem delu ali na stavbi kot celoti ali na pripadajočem zemljišču
50 EUR
91214 
Postopek se konča: 
1. z umikom predloga pred začetkom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe, 
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 91211, 91212 oziroma 91213 se zniža na 
0,33
9.12.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
91221
Postopek na splošno
0,66
91222
Postopek se konča: 
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, 
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe. 
 
Taksa po tarifni številki 91221 se zniža na
0,33
9.12.3 Izredna pravna sredstva
91231
Postopek o predlogu za dopustitev revizije 
 
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
0,22
91232
Postopek o reviziji
0,66
91233
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata 
 
Taksa po tarifni številki 91232 se zniža na
0,44
91234
Obnova postopka
0,66
9.12.4 Posebne takse
91241
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste
30 EUR
«. 
Opomba 9.12 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.12:
a) Taksi po tarifnih številkah 91211 in 91214 se plačata posebej za vsak posamezni del stavbe, na katerem se vzpostavlja etažna lastnina. Če ima ista oseba v lasti ali solastnini več kot en posamezni del v isti stavbi, plača takso samo za dva dela. Za ugotovitev skupnih delov stavbe se taksa ne plača. Če se postopek konča z umikom predloga ali sodišče predlog zavrže ali zavrne, za odmero takse velja domneva, da je bil predlog vložen za en posamezni del stavbe. Takse po tarifnih številkah 91221, 91222 in 91241 se plačajo samo za en posamezni del stavbe.
b) Če se v postopku za vzpostavitev etažne lastnine vzpostavlja le solastninska pravica na skupnem delu oziroma skupnih delih stavbe, se plača desetina takse po tarifni številki 91211.
c) Če sodišče ugodi predlogu za ugotovitev pripadajočega zemljišča in stavba v etažni lastnini nima rezervnega sklada, se taksa po tarifni številki 91212 plača v sorazmerju z deležem posameznega taksnega zavezanca, če pa idealni deleži solastnine v zemljiški knjigi niso vpisani, se taksa razdeli na vse posamezne dele po enakih delih.
č) Taksa po tarifni številki 91212 se plača tudi v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ni v etažni lastnini.
d) Taksi po tarifnih številkah 91213 in 91214 se plačata za ugotovitev obstoja vsake posamezne izvedene pravice na vsakem posameznem delu ali na stavbi kot celoti ali na pripadajočem zemljišču. Če je vložena pritožba glede več takih pravic istega imetnika, se takse po tarifnih številkah 91221, 91222 in 91241 plačajo samo za eno pravico.
e) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča se plačajo tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.«.
44. člen 
V preglednici 10.1 se tarifni številki 10105 in 10106 spremenita tako, da se glasita:
»
10105
Izbiranje podatkov zaradi kopiranja na nosilec podatkov
8 EUR za vsake začete pol ure dela
10106
Kopiranje in izdaja nosilca podatkov
10 EUR
«. 
Tarifna številka 10107 se črta.
V opombi 10.1 se v točki a) za 1. podtočko doda nova 2. podtočka, ki se glasi:
»2. o vložitvi tožbe, če je predložitev potrdila o vložitvi tožbe z zakonom predpisana kot pogoj za uveljavljanje pravic v postopkih pred sodišči;«.
Dosedanji 2. in 3. podtočka postaneta 3. in 4. podtočka.
Točke b), c) in č) se spremenijo tako, da se glasijo:
»b) Ne plača se taksa po tarifni številki 10103:
1. za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku;
2. če je nižja od 4 eurov.
c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni plačana, razen če mora takso za preslikavo plačati obdolženec, ki ima postavljenega zagovornika.
č) Taksa po tarifni številki 10105 se prišteje taksi po tarifni številki 10106.«.
Za točko č) se doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Taksa po tarifni številki 10106 vključuje tudi skeniranje listin iz sodnega spisa ali iz zbirke listin.«.
45. člen 
V naslovu preglednice 10.2 se za besedo »knjig« doda besedilo »in javnih registrov«.
Za tarifno številko 10203 se doda nova tarifna številka 10204, ki se glasi:
»
10204
Overjeni izpis podatkov iz registra neposestnih zastavnih pravic – za vsako začeto stran
3,28 EUR
«. 
V opombi 10.2 se v točki a) besedilo »10202 in 10203« nadomesti z besedilom »10202, 10203 in 10204«.
46. člen 
V prilogi 1 se v napovednem stavku črta besedilo »pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov«.
V glavi preglednice se v tretjem stolpcu z leve za besedo »do« doda beseda »vključno«.
Za številko »500.000« se dodata besedi »ali več«.
47. člen 
V prilogi 2 se v napovednem stavku črta besedilo »pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov«.
V glavi preglednice se v tretjem in petem stolpcu z leve za besedo »do« doda beseda »vključno«.«
Za številko »1.000.000« se dodata besedi »ali več«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
48. člen 
(začeti postopki) 
(1) Takse za postopke in dejanja, glede katerih je taksna obveznost nastala do uveljavitve tega zakona, se plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi.
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za postopek ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se taksa po tem zakonu ne plača.
49. člen 
(začetek uporabe posameznih določb) 
(1) Določbe spremenjene šeste alineje drugega odstavka 12. člena, novega enajstega in dvanajstega odstavka 12.a člena in spremenjenega drugega odstavka 14.b člena zakona se začnejo uporabljati en mesec po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka sodišča objavijo zapis informacij iz novega enajstega odstavka 12.a člena zakona na svojih spletnih straneh.
50. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/21-1/11
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2148-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti