Uradni list

Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2021 z dne 28. 12. 2021

Kazalo

4151. Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), stran 13051.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-311
Ljubljana, dne 23. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-H) 
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) se v 2. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se dokončanje vseh zapiralnih del, izvedba dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik izvede do 31. decembra 2022, postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacija družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji, pa se izvede do 31. decembra 2023.«.
2. člen 
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena se za obdobje od 2022 do 2023 pripravi program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik 2019–2020 ter izvedba aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
3. člen 
V 7.a členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena sredstva, potrebna za izvajanje programa zapiranja rudnika, v letnih proračunih Republike Slovenije za naslednja leta znašajo največ do
– za leto 2022
4.200.000 eurov
– za leto 2023
4.500.000 eurov
– za leto 2024
200.000 eurov.
Ne glede na četrti odstavek tega člena Rudnik Trbovlje- Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji opravi vsa dejanja, potrebna za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika, ki jih v skladu z določbami 6. poglavja VI. dela Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) opravi nosilec rudarske pravice, zlasti pridobi odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, izroči Geološkemu zavodu Slovenije rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju rudarskih del, ki se nanašajo na izkoriščanje, najpozneje do 31. decembra 2023.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Program zapiranja rudnika za obdobje od 2022 do 2023 iz novega četrtega odstavka 4. člena zakona sprejme Vlada Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/21-4/10
Ljubljana, dne 15. decembra 2021
EPA 2114-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti