Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec, stran 12933.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 22. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec 
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine in parkirišča.«
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C), ki vključuje tudi meteorno kanalizacijo in ostale stroške kot so stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja,
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V) in
– obračunsko območje javnih površin in parkirišč (OBO_JPP).«
3. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 41.780,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 21.536,01 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK_1 in skupno površino gradbenih parcel 41.780,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 18.346,47 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 41.780,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 18.346,47 m2.
– Obračunsko območje javnih površin in parkirišč z oznako OBO_JPP_1 in skupno površino gradbenih parcel 41.780,00 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 21.536,01 m2
4. člen 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
2.018.206,35
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
60.241,50
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
16.650,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
285.420,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
1.034.522,25
Fekalna kanalizacija
302.950,00
Vodovodno omrežje
197.727,60
Javne površine in parkirišča
25.695,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
95.000,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
Javne površine in parkirišča
0,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.018.206,35
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
60.241,50
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
16.650,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
285.420,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
1.034.522,25
Fekalna kanalizacija
302.950,00
Vodovodno omrežje
197.727,60
Javne površine in parkirišča
25.695,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
95.000,00
« 
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
41.780,00
1.491.833,75
35,71
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
41.780,00
302.950,00
7,25
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
41.780,00
197.727,60
4,73
Javne površine in parkirišča
OBO_JPP_1
41.780,00
25.695,00
0,62
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.018.206,35
« 
6. člen 
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C_1
21.536,01
1.491.833,75
69,27
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
18.346,47
302.950,00
16,51
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
18.346,47
197.727,60
10,78
Javne površine in parkirišča
OBO_JPP_1
21.536,01
25.695,00
1,19
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
2.018.206,35
« 
7. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2021
Žalec, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti