Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod, stran 12927.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 22. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod 
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine.«
2. člen 
Prviodstavek 6. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij OBO_C), ki vključuje tudi meteorno kanalizacijo in ostale stroške kot so stroški izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroški predhodnih raziskav in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroški pridobivanja zemljišč za opremljanje; drugi stroški nove komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja,
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij OBO_FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka obračunskih območij OBO_V) in
– obračunsko območje javnih površin (OBO_JP), ki vključuje tudi prostore za ravnanje z odpadki.«
3. člen 
Prviodstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako OBO_C in skupno površino gradbenih parcel 108.145,01 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 72.905,66 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako OBO_FK in skupno površino gradbenih parcel 131.192,48 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 83.817,26 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako OBO_V in skupno površino gradbenih parcel 108.145,01 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 72.905,66 m2.
– Obračunsko območje javnih površin z oznako OBO_JP in skupno površino gradbenih parcel 108.145,01 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov 72.905,66 m2
4. člen 
Drugiodstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
4.924.131,08
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
305.162,80
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
5.587,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
253.848,19
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
3.020.400,37
Fekalna kanalizacija
620.327,52
Vodovodno omrežje
565.705,42
Javne površine
146.210,78
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
6.889,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
0,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
0,00
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
0,00
Fekalna kanalizacija
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
Javne površine
0,00
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
0,00
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
4.924.131,08
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
305.162,80
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
5.587,00
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
253.848,19
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje 
3.020.400,37
Fekalna kanalizacija
620.327,52
Vodovodno omrežje
565.705,42
Javne površine
146.210,78
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
6.889,00
« 
5. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(3) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površina gradbenih parcel [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C
108.145,01
3.591.887,36
33,21
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
131.192,48
620.327,52
4,73
Vodovodno omrežje
OBO_V
108.145,01
565.705,42
5,23
Javne površine
OBO_JP
108.145,01
146.210,78
1,35
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
4.924.131,08
« 
6. člen 
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(4) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NOVE KOMUNALNE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Bruto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OBO_C
72.905,66
3.591.887,36
49,27
Fekalna kanalizacija
OBO_FK
83.817,26
620.327,52
7,40
Vodovodno omrežje
OBO_V
72.905,66
565.705,42
7,76
Javne površine
OBO_JP
72.905,66
146.210,78
2,00
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
4.924.131,08
« 
7. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka določa Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2021
Žalec, dne 15. decembra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti