Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

Kazalo

4070. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije, stran 12784.

  
Na podlagi šestega odstavka 268. člena, 362. člena ter 377. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 − ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), 7. člena Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljnjem besedilu: ZIUDSOL), 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/19; v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU), 30. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. 10. 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU), 8., 40. in 48. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12 in 47/12; v nadaljnjem besedilu: ZHKO-1), 6., 33. in 47. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZHKO-2), 7. člena Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUDPNP)ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17; v nadaljnjem besedilu: ZBS-1) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. način izračuna letnega nadomestila za opravljanje nadzora Banke Slovenije po ZBan-3, ZBS-1, ZIUDSOL, uredbi o izvajanju Uredbe 648/2012/EU ter ZIUDPNP;
2. zavezance za plačilo letnega nadomestila za nadzor Banke Slovenije ter takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljen in takse za dejanja v postopku odločanja;
3. takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj na podlagi:
– ZBan-3,
– Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 52) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),
– ZIUDSOL,
– uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU,
– ZHKO-1,
– ZHKO-2,
– ZIUDPNP;
4. takse za dejanja, ki jih opravi Banka Slovenije, kadar je pristojna za posamezna dejanja v postopku odločanja o zadevah, za katere je na podlagi Uredbe 1024/2013/EU pristojna Evropska centralna banka;
5. druge takse v skladu z določbami ZBan-3.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah aktov, navedenih v prejšnjem členu ter v predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
(2) Pojem »dovoljenje« se za namen 3. in 4. poglavja tega sklepa uporablja tudi za soglasje, odobritev, izvzetje in opustitev, kot so določeni v aktih iz 3. točke prejšnjega člena.
(3) Pojem »vzporedni postopki izdaje dovoljenja za kvalificirani delež« pomeni postopke, v katerih isti bodoči kvalificirani imetnik v okviru pridobitve neposrednega kvalificiranega deleža v kreditni instituciji s sedežem v eni sodelujoči državi članici namerava hkrati pridobiti tudi posredni kvalificirani delež v eni ali več kreditnih institucijah s sedežem v različnih sodelujočih državah članicah znotraj enotnega mehanizma nadzora, pri čemer je vsaj ena od kreditnih institucij banka s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(zavezanec za plačilo) 
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora (v nadaljnjem besedilu: letno nadomestilo) je subjekt, nad katerim Banka Slovenije izvaja nadzor oziroma pri nadzoru sodeluje v skladu z določbami aktov iz 1. točke 1. člena tega sklepa, in sicer:
1. banka;
2. hranilnica;
3. podružnica banke tretje države;
4. podružnica banke države članice;
5. odobreni finančni holding;
6. odobreni mešani finančni holding.
(2) V primeru, da oseba pridobi status zavezanca za plačilo letnega nadomestila znotraj posameznega koledarskega leta, se za plačilo letnega nadomestila upošteva njegov sorazmerni del glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije nad zavezancem.
(3) V primeru, da zavezancu status iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena preneha znotraj posameznega koledarskega leta in ima pravnega naslednika, ki je sam zavezanec za plačilo letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se letno nadomestilo za zadevnega zavezanca upošteva v njegovem sorazmernem delu glede na število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije pri njegovem pravnem nasledniku. Če zavezanec nima pravnega naslednika ali če ta ni sam zavezanec za plačilo letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena, se sorazmerni del letnega nadomestila porazdeli med vse zavezance za plačilo letnega nadomestila, ki so določeni v prvem odstavku tega člena, v skladu z metodologijo iz 4. člena tega sklepa.
(4) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja v postopku odločanja Banke Slovenije oziroma v primerih iz 4. točke 1. člena tega sklepa vložnik zahteve za izdajo dovoljenja v postopku odločanja Evropske centralne banke.
2. LETNO NADOMESTILO 
4. člen 
(izračun letnega nadomestila) 
(1) Skupno letno nadomestilo za posamezno koledarsko leto je enako dejanskim stroškom nadzora Banke Slovenije v tem letu, ki se zmanjšajo za prihodke iz taks, ki se zaračunavajo v zvezi s postopki za izdajo dovoljenj in postopki nadzora Banke Slovenije po ZBan-3.
(2) Dejanski stroški nadzora Banke Slovenije za posamezno koledarsko leto iz prejšnjega odstavka vključujejo:
1. stroške organizacijskih enot Banke Slovenije, ki so neposredno povezani z izvajanjem nadzora zavezancev iz prvega odstavka prejšnjega člena (neposredni stroški);
2. del stroškov ostalih organizacijskih enot Banke Slovenije, ki izvajajo administrativne storitve in podporo organizacijskim enotam iz prejšnje točke (posredni stroški).
(3) Znesek letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto se posameznemu zavezancu iz prvega odstavka prejšnjega člena določi na podlagi metodologije, ki je opredeljena v Prilogi tega sklepa.
5. člen 
(obvestilo zavezancu) 
(1) Znesek letnega nadomestila se zavezancu določi z računom, ki ga izda Banka Slovenije do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(2) Račun iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje:
1. višino dejanskih stroškov nadzora iz drugega odstavka prejšnjega člena;
2. višino celotnega letnega nadomestila za posamezno koledarsko leto iz prvega odstavka prejšnjega člena;
3. znesek letnega nadomestila, razdeljen na fiksni in variabilni del, ki ga mora plačati zavezanec.
3. TAKSE ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ 
6. člen 
(višina in izračun) 
(1) Višina taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj se določa v točkah.
(2) Vrednost točke po tem sklepu znaša 3 eure.
(3) Znesek takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenja se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno zahtevo in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti za plačilo takse.
(4) Obveznost za plačilo takse nastane z dnem vložitve zahteve.
7. člen 
(dovoljenja v zvezi z opravljanjem različnih funkcij) 
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z opravljanjem različnih funkcij znaša za:
1. dovoljenje za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije po 38. členu ZBan-3 200 točk;
2. dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke ali hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banke) po 41. členu ZBan-3 1600 točk;
3. dovoljenje za združitev funkcij komisije za tveganja in revizijske komisije po 51. členu ZBan-3 200 točk;
4. dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke po 56. členu ZBan-3 1600 točk;
5. dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke po 96. členu ZBan-3 1600 točk;
6. dovoljenje za opravljanje funkcije poslovodje podružnice banke tretje države po 138. členu ZBan-3 1600 točk.
8. člen 
(odobritev in izvzetje iz odobritve finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga) 
(1) Taksa za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga po 83. členu ZBan-3 oziroma 86. členu ZBan-3, za nadzor nad katerim je na konsolidirani podlagi pristojna Banka Slovenije, znaša 2400 točk.
(2) V primeru, da postopek odobritve po prejšnjem odstavku poteka skupaj s presojo primernosti kvalificiranega imetnika na podlagi 73. člena ZBan-3, znaša taksa za izdajo odobritve nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga po 83. členu ZBan-3, za nadzor nad katerim je na konsolidirani podlagi pristojna Banka Slovenije, 1800 točk.
(3) Taksa za posamezna dejanja v postopku za odobritev oziroma izvzetje iz odobritve nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga pomembnega nadzorovanega subjekta, kot je opredeljen po Uredbi 1024/2013/EU, s sedežem v Republiki Sloveniji ter za nadzor nad katerim je na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo 1024/2013/EU pristojna Evropska centralna banka, znaša 1000 točk.
9. člen 
(dovoljenja v zvezi s statusnim položajem) 
Taksa za izdajo dovoljenja za združitev ali delitev po 121. členu ZBan-3 znaša 2400 točk.
10. člen 
(dovoljenja v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom) 
(1) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s čezmejnim opravljanjem storitev in predstavništvom znaša za:
1. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke v tretji državi po 131. členu ZBan-3 1600 točk;
2. dovoljenje za ustanovitev podružnice banke tretje države v Republiki Sloveniji po prvem odstavku 137. člena ZBan-3 2400 točk;
3. dovoljenje za opravljanje posamezne dodatne storitve, ki niso navedene v že izdanem dovoljenju za ustanovitev podružnice banke tretje države v Republiki Sloveniji, po devetem odstavku 137. člena ZBan-3 800 točk;
4. dovoljenje za ustanovitev predstavništva banke tretje države po 141. členu ZBan-3 400 točk.
(2) Taksa v zvezi z obvestilom o nameri ustanovitve podružnice banke v drugi državi članici oziroma zahtevo za posredovanje obvestila pristojnemu organu države članice, v kateri namerava banka ustanoviti podružnico, po 126. členu ZBan-3 znaša 500 točk.
11. člen 
(dovoljenje v zvezi z ustanovitvijo dveh vmesnih EU nadrejenih oseb) 
(1) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z ustanovitvijo dodatne vmesne EU nadrejene osebe po 142. členu ZBan-3 znaša 800 točk.
(2) Taksa za izdajo dovoljenja v primeru skupine, za nadzor nad katero je na konsolidirani podlagi v skladu z Uredbo 1024/2013/EU pristojna Evropska centralna banka in vključuje pomemben nadzorovani subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, znaša 200 točk.
12. člen 
(dovoljenje v zvezi s kapitalskimi instrumenti) 
(1) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z vključitvijo instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz prvega pododstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU v izračun kapitala znaša 500 točk.
(2) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z vključitvijo kapitalskih instrumentov iz 52. in 63. člena Uredbe 575/2013/EU v izračun kapitala po 149. členu ZBan-3 znaša 500 točk.
(3) Taksa za obravnavo uradnega obvestila glede naknadnih izdaj oblik instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala po drugem pododstavku tretjega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU znaša 250 točk.
13. člen 
(dovoljenje za kvalificirano naložbo) 
Taksa za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo v finančno institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici po 223. členu ZBan-3 znaša 2400 točk.
14. člen 
(dovoljenje hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah) 
Taksa za izdajo dovoljenja hranilnici za opravljanje poslov v tujih valutah po 348. členu ZBan-3 znaša 800 točk.
15. člen 
(ugovor proti odredbi) 
Taksa za ugovor proti odredbi v skladu s pododdelkom 13.3.2. ZBan-3 znaša 400 točk.
16. člen 
(dovoljenje za uporabo notranjih pristopov in poenostavljene standardizirane metodologije) 
(1) Taksa za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih pristopov po Uredbi 575/2013/EU, kot so opredeljeni v 18. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3, znaša 2400 točk.
(2) Taksa za izdajo dovoljenja majhni in nekompleksni banki za uporabo poenostavljenega izračuna količnika neto stabilnega financiranja po 428.ai členu Uredbe 575/2013/EU znaša 500 točk.
17. člen 
(dovoljenja po zakonu, ki ureja hipotekarno in komunalno obveznico) 
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s posameznimi zahtevami po ZHKO-2 znaša za:
1. dovoljenje za program hipotekarnih oziroma program komunalnih obveznic po 6. členu ZHKO-2 800 točk;
2. dovoljenje za nadaljnje vključevanje hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic v izdajo hipotekarnih obveznic in komunalnih obveznic znotraj skupine po tretjem odstavku 25. člena ZHKO-2 200 točk;
3. dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika oziroma notranjega skrbnika kritnega premoženja po 33. členu ZHKO-2 400 točk;
4. dovoljenje za opravljanje poslov namestnika skrbnika kritnega premoženja po 33. členu v povezavi z 32. členom ZHKO-2 400 točk;
5. dovoljenje za prenos kritnega premoženja na drugega izdajatelja po 47. členu ZHKO-2 200 točk.
18. člen 
(dovoljenja po uredbi o izvajanju Uredbe 648/2012/EU) 
Taksa za uradno obvestilo nasprotne stranke za uporabo izjeme pri transakcijah znotraj skupine po 4., 9. ali 11. členu Uredbe 648/2012/EU znaša 500 točk.
19. člen 
(dovoljenja po ZIUDPNP) 
Taksa za odobritev dokumenta s ključnimi informacijami paketnega naložbenega produkta za male vlagatelje ali zavarovalnega naložbenega produkta po 7. členu Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 35), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), znaša 500 točk.
20. člen 
(dovoljenja po uradni dolžnosti) 
Taksa za odločanje o izdaji dovoljenja, ki ga Banka Slovenije izda po uradni dolžnosti, znaša 500 točk.
21. člen 
(ostala dovoljenja po ZBan-3 in uredbah EU) 
Taksa za izdajo posameznega dovoljenja po ZBan-3 in uredbah EU iz 1. člena tega sklepa, za katere taksa ni opredeljena v preostalih členih tega sklepa, znaša 500 točk.
4. TAKSE ZA DEJANJA V POSTOPKU ODLOČANJA 
22. člen 
(splošno) 
(1) Takse za posamezna dejanja Banke Slovenije v postopku odločanja o zadevah, za katere je na podlagi Uredbe 1024/2013/EU pristojna Evropska centralna banka za pomembne nadzorovane subjekte v evroobmočju, kot so opredeljeni po Uredbi 1024/2013/EU, vendar odločitve potekajo v okviru skupnih postopkov, kot določeno v 5. delu Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora nad Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (UL L št. 141 z dne 14. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 468/2014/EU), so določene v 23. in 24. členu tega sklepa.
(2) Takse za ostala posamezna dejanja Banke Slovenije v postopku odločanja o zadevah, ki se nanašajo na pomembne nadzorovane subjekte, kot so opredeljeni po Uredbi 1024/2013/EU in za katere je na podlagi navedene uredbe pristojna Evropska centralna banka, Banka Slovenije pa nudi pomoč pri pripravi in preverjanju v skladu s 6. delom Uredbe 468/2014/EU, se določijo v enaki višini kot takse za izdajo posameznih dovoljenj, kot so opredeljene v tem sklepu, razen če je za posamezno dovoljenje po tem sklepu določeno drugače.
23. člen 
(dovoljenja v zvezi z opravljanjem storitev) 
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z opravljanjem posameznih storitev po ZBan-3 znaša za:
1. dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po 31. členu v povezavi s 113. členom ZBan-3 3200 točk;
2. dovoljenje za opravljanje posamezne finančne storitve po 31. členu v povezavi s 119. členom ZBan-3 800 točk;
3. dovoljenje za opravljanje posamezne dodatne finančne storitve po 31. členu v povezavi s 119. členom ZBan-3 800 točk;
4. dovoljenje za opravljanje storitev v okviru postopka likvidacije banke po 98. členu ZBan-3 500 točk;
5. ponovno pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih, finančnih in dodatnih finančnih storitve po 100. členu ZBan-3 500 točk.
24. člen 
(dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži) 
(1) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži v banki znaša 2400 točk in se nanaša na vsa naslednja dovoljenja:
1. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža po prvem odstavku 67. člena ZBan-3;
2. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sporazuma o usklajenem delovanju po drugem odstavku 67. člena ZBan-3;
3. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi sklenitve kvalificiranega delničarskega sporazuma po tretjem odstavku 67. člena ZBan-3;
4. dovoljenje za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma za vsako nadaljnjo pridobitev delnic, na podlagi katere bi skupni delež presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, po četrtem odstavku 67. člena ZBan-3;
5. dovoljenje za novega udeleženca kvalificiranega delničarskega sporazuma po petem odstavku 67. člena ZBan-3;
6. dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža po 68. členu ZBan-3;
7. dovoljenje kvalificiranega imetnika za vsako nadaljnjo pridobitev delnic, na podlagi katere bi presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, po drugem odstavku 77. člena ZBan-3;
8. dovoljenje skupnih kvalificiranih imetnikov za vsako nadaljnjo pridobitev delnic, na podlagi katere bi skupni delež presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, po tretjem odstavku 77. člena ZBan-3.
(2) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži banke po prejšnjem odstavku velja za neposrednega bodočega kvalificiranega imetnika. Če zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža vključuje tudi posredne bodoče kvalificirane imetnike, se za vsakega posrednega bodočega kvalificiranega imetnika taksa poveča za 400 točk, do skupno (neposredni in posredni bodoči kvalificirani imetniki) največ 5600 točk.
(3) Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s kvalificiranimi deleži banke po prvem odstavku tega člena, ki vključuje samo posrednega imetnika, znaša 2400 točk. Če zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža vključuje še dodatne posredne bodoče kvalificirane imetnike, se za vsakega posrednega bodočega kvalificiranega imetnika taksa poveča za 400 točk, do skupno (posredni bodoči kvalificirani imetniki) največ 5600 točk.
(4) V primeru umika zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža zaradi potreb izvedbe vzporednih postopkov izdaje dovoljenja za kvalificirani delež v drugih sodelujočih državah članicah znotraj enotnega mehanizma nadzora je zavezanec za plačilo takse oproščen ponovnega plačila takse za odločanje o ponovni zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev predmetnega kvalificiranega deleža.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15, 72/17, 173/20, 92/21 − ZBan-3 in 159/21).
26. člen 
(uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za namen letnega nadomestila po določbah 2. poglavja tega sklepa se ta sklep prvič uporabi v letu 2022 za koledarsko leto 2021.
(3) Določbe 17. člena tega sklepa se začnejo uporabljati z začetkom uporabe ZHKO-2, do začetka njegove uporabe znaša taksa za izdajo dovoljenja v zvezi s posameznimi zahtevami po ZHKO-1, kot sledi:
1. za dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic po 8. členu ZHKO-1 3200 točk;
2. za dovoljenje za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra po 40. členu ZHKO-1 400 točk;
3. za dovoljenje za opravljanje poslov namestnika skrbnika kritnega registra po 40. členu v povezavi z 39. členom ZHKO-1 400 točk;
4. za dovoljenje za prenos kritnega premoženja na drugega izdajatelja po 48. členu ZHKO-1 200 točk.
(4) Ta sklep se ne uporablja za postopke izdaje dovoljenj po 3. in 4. poglavju tega sklepa, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, če je bila ob vložitvi zahteve obveznost plačila takse za izdajo dovoljenj določena v Sklepu o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15, 72/17, 173/20, 92/21 − ZBan-3 in 159/21) ali če obveznost plačila takse za izdajo dovoljenja ni obstajala.
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti