Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 12720.

  
Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu OPPN) ter potrdijo izhodišča za pripravo OPPN (Urbis d.o.o., september 2021).
(2) Izhodišča za OPPN so pripravljena v skladu s 108.  členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2). Pri oblikovanju izhodišč je bilo zagotovljeno sodelovanje zainteresirane javnosti.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve je veliko 970 m2 in obsega dele parcel št. 846/3 in 836/3 v k.o. Legen (851), ki spadajo v enoto urejanja prostora z oznako LE-13, ki imajo v Občinskem prostorskem načrtu določeno podrobnejšo namensko rabo prostora SK – površine podeželskega naselja.
(2) Območje ureditvenega območja se lahko v postopku izdelave OPPN spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
(3) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo na tem območju.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2 ter na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, strateških dokumentov, analize prostora, smernic nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč in pobude na predmetnem območju.
(2) OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
4. člen 
(postopek priprave in sprejetja OPPN) 
Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so:
Faza
Okvirni roki izvedbe aktivnosti
Priprava in uskladitev ter objava izhodišč, pobude in priprava sklepa o pripravi OPPN
november 2021
Pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje ter pridobitev konkretnih smernic NUP
30 dni
Pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) 
21 dni
Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila (nadaljnjem v besedilu OP) v primeru postopka CPVO
20 dni po pridobitvi CPVO odločbe in vseh potrebnih strokovnih podlag (v primeru CPVO tudi okoljskega poročila)
Pridobitev mnenj NUP na osnutek OPPN in uskladitev s pristojnimi nosilci urejanja prostora
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO)
20 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj z NUP
Javna obravnava ter razgrnitev dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO)
30 dni
Sprejetje stališč do pripomb in predlogov javnosti ter objava stališč na krajevno običajen način
15 dni po končani javni razgrnitvi
Priprava predloga OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve
Pridobitev mnenj NUP k predlogu 
30 dni
Priprava usklajenega predloga
15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora.
Sprejem usklajenega predloga OPPN na OS in objava v uradnem glasilu 
Glede na razpisane seje občinskega sveta
(2) Navedeni roki za priprave posameznih faz se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora (NUP):
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za območje Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne Občine Slovenj Gradec.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene in stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani Mestne Občine Slovenj Gradec.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali lastniki/investitorji.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0019/2021
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost