Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2021 z dne 22. 12. 2021

Kazalo

3974. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B), stran 12608.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-303
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1B) 
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 41/21) se v 23. členu za besedilom, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljan Republike Slovenije do začetka uporabe tega zakona uporablja osebno izkaznico, izdano na podlagi Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11), ki ji poteče veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike Slovenije, če v tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega imena, prebivališča, datuma rojstva, spola ali EMŠO, če mu ni prenehalo državljanstvo Republike Slovenije in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.«.
2. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »devet mesecev po njegovi uveljavitvi« nadomesti z besedilom »28. marca 2022«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 213-06/21-2/12
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 2275-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina