Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3923. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju Občine Jesenice, stran 12438.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in spr.), v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 22. seji dne 9. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju Občine Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa namen, upravičence, ter postopek dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov (tudi drobirskih tokov in podorov), ter preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih na območju Občine Jesenice (v nadaljevanju odprava posledic zemeljskih plazov), kakor tudi nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
Območje zemeljskega plazu je zemljišče ali več zemljišč v zasebni lasti, na katerih je zaradi posledic zemeljskega plazu omejena ali onemogočena raba prostora, zemeljski plaz pa ob tem ogroža stanovanjske stavbe, stavbe za občasno prebivanje, nestanovanjske stavbe za izvajanje dejavnosti, nujne poti na zemljiščih ipd.
Ukrepi po tem odloku, ki so predmet sofinanciranja, so takšni hidrotehnični in geotehnični ukrepi, s katerimi se odpravijo posledice zemeljskih plazov, prepreči njihovo širjenje in doseže njihova ustalitev.
II. VIR SREDSTEV, NAMEN PORABE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva za dodeljevanje se zagotavljajo na podprogramu 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, na postavki 3031 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje.
Sredstva se dodeljujejo za ukrepe izvedene v preteklem koledarskem letu.
Pomoči po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
4. člen 
Da izpolnjuje formalne pogoje po tem odloku, mora biti zemeljski plaz v roku 30 dni po nastanku prijavljen Civilni zaščiti ali v aplikacijo e-plazovi ali na številko 112.
5. člen 
Sredstva za izvajanje ukrepov se dodelijo fizični osebi, ki je lastnik nepremičnine oziroma nepremičnin, na katerih je potrebno odpraviti posledice zemeljskega plazu in je investitor tega ukrepa.
Pravne osebe (gospodarske družbe in samostojni podjetniki, agrarne skupnosti, zadruge ipd.) niso upravičenci za sofinanciranje ukrepa, čeprav so lastniki nepremičnine ali udeleženci v investiciji.
6. člen 
Višina sredstev za izvedbo ukrepov se zagotovi na podlagi ocene neposredne škode zaradi posledic plazu na zemljišču. Oceno neposredne škode zagotovi občinska Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Jesenice.
Za izvedbo ukrepov za odpravo posledic zemeljskega plazu se enemu upravičencu za izvedbo celovitega ukrepa na zemljišču, lahko dodeli največ do 50 % potrebnih sredstev (neto), vendar največ 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov) sredstev.
DDV ni upravičen strošek in ni predmet sofinanciranja.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
7. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ skupne občinske uprave (Civilna zaščita) na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ in drugo področno zakonodajo.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Občine Jesenice in v občinskem glasilu.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– ime oziroma naziv in sedež občine
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
– rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen 
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– podatki o predmetu javnega razpisa
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa
– način določanja deleža razpoložljivih sredstev, ki ga prejme posamezni upravičenec (odstotni delež pokrivanja upravičenih stroškov projekta, v primeru, da višina prijavljenih ukrepov presega razpoložljiva sredstva)
– vzorec pogodbe
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti v postopku
– navedba vrste meril, način njihove uporabe in pomen posameznih meril
– navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
9. člen 
Župan za izvedbo razpisa imenuje tričlansko strokovno komisijo. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen 
Na podlagi odločitve strokovne komisije vodi upravni postopek pristojna uradna oseba (strokovni sodelavec s področja Civilne zaščite). Za vsa vprašanja postopka se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
Prejemniku sredstev se posreduje sklep o dodelitvi sredstev in se ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Osnutek pogodbe o sofinanciranju se upravičencu posreduje ob izdaji sklepa o dodelitvi sredstev.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. člen 
Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med neposrednim uporabnikom in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov prejemnika sredstev, davčna številka in TRR
– namen, za katerega so sredstva dodeljena
– višina dodeljenih sredstev
– terminski plan porabe sredstev
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2021
Jesenice, dne 9. decembra 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti