Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«, stran 11589.

  
Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III« (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2696.
2. 
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN 
Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18, 45/19 – obvezna razlaga, 65/20). Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: MOSG) in investicijska pobuda za območje OPPN so povzeti v Izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje pod številko 2020/32 v mesecu septembru 2021, in se s tem sklepom potrdijo.
3. 
Območje OPPN in predmet načrtovanja 
Območje OPPN se nahaja znotraj EUP SG-126 in leži nad cesto ter ga severno in južno zaključujeta dve pozidavi z individualnimi objekti.
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali njihove dele v katastrski občini 849 – Stari trg,
99/6, 99/2, 99/23, 104/4, 99/9, 99/8, 99/3, 104/5, 99/19, 99/18. Območje OPPN meri približno 7.300 m2 in se v času priprave OPPN lahko spremeni.
Z OPPN je predvidena gradnja eno in dvostanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami, gradnja gostinskih stavb ter gradnja komunalne infrastrukture in prometne navezave na obstoječe javno omrežje. Dostop v območje OPPN je preko JP 878281 (Pod gradom).
Pobudnik priprave OPPN je lastnik dela zemljišč in je hkrati potencialni investitor gradnje v območju OPPN.
Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto urejanja prostora SG-126 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje SG-126 je prikazano v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Potreba je izkazana kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.
Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 30. 6. 2021, na katerega smo med drugim poleg nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse lastnike zemljišč znotraj ureditvene enote Sg-126, se je izkazala potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del ureditvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN za del enote in ne celoto.
4. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. 
Vrsta postopka 
OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
6. 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v 20 mesecih od objave tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru, da bo v postopku treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša za najmanj en mesec v vsaki fazi.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza
Rok
1. Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN
3 mesece po objavi tega sklepa
2. Osnutek OPPN, pridobitev mnenj NUP iz 7. člena tega sklepa k osnutku OPPN
4 mesece po izboru strokovne rešitve
3. Dopolnjeni osnutek OPPN
4 mesece po pridobitvi mnenj k osnutku OPPN
4. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN in javna razgrnitev in javna obravnava
2 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
5. Predlog OPPN, pridobitev mnenj k predlogu OPPN
4 mesece po končani javni razgrnitvi 
6. Obravnava in sprejem predloga OPPN na mestnem svetu
3 mesece po pridobitvi mnenj k predlogu OPPN
7. 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le- teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
8. 
Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. člena tega sklepa na spletni strani MOSG.
MOSG pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
MOSG prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
Mestni svet MOSG sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– Geodetski načrt,
– Prikaz stanja prostora,
– Elaborat lastništva zemljišč,
– Strokovne rešitve prostorskih ureditev OPPN,
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta MOSG,
– Elaborat ekonomike,
– Hidrološko hidravlični elaborat oziroma geološko poročilo,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– Druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– Druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
10. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobudniki.
11. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani MOSG (https://www.slovenjgradec.si/Naro %C4 %8Dila-in-objave/Javna-obvestila) in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-0012/2021
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost