Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela, stran 11504.

  
Na podlagi desetega odstavka 24.a člena in tretjega odstavka 24.č člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik podrobneje določa opredelitev in registracijo dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanje varstva predšolskih otrok, za katere se izvajalci v skladu z zakonom vpišejo v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, ki ga vodi ministrstvo.
(2) Pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje za opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, ki ga izvaja varuh predšolskih otrok na domu in za opravljanje občasnega varstva otrok na domu, ki se izvaja kot osebno dopolnilno delo in pogoje.
(3) S tem pravilnikom se določajo storitve, ki po vsebini predstavljajo izvajanje posameznih dejavnosti za predšolske otroke in ki ne sodijo v dejavnost predšolske vzgoje ali izvajanje varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporablja zakonodaja iz prvega odstavka tega člena.
I. OPREDELITE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE IN REGISTRACIJA DEJAVNOSTI 
2. člen 
(dejavnost predšolske vzgoje) 
Dejavnost predšolske vzgoje obsega izvajanje programa za predšolske otroke in jo lahko opravljajo izvajalci, ki so kot pravne osebe v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, vpisane v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo kot javni ali zasebni vrtci in fizične osebe, ki so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, kot zasebni vzgojitelji.
3. člen 
(registracija dejavnosti v AJPES) 
(1) Za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje mora izvajalec iz prejšnjega člena pri Agenciji za javno pravne evidence Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AJPES) registrirati v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, dejavnost pod šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.
(2) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora dejavnost predšolske vzgoje registrirati kot glavno dejavnost.
II. OPREDELITEV VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK IN REGISTRACIJA VARSTVA 
4. člen 
(dejavnost varstva predšolskih otrok na domu) 
(1) Dejavnost varstva predšolskih otrok, ki se ne izvaja po programu za predšolske otroke, opravlja le fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, vpisana v register varuhov predšolskih otrok na domu pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.
(2) Varuh predšolskih otrok na domu se na podlagi izdane odločbe ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo v AJPES registrira kot podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost pod šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.
(3) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo objavi na svoji spletni strani podatke o imenu in priimku varuha predšolskih otrok ter o kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, ko prejme od AJPES-a obvestilo o opravljenem vpisu v poslovni register.
5. člen 
(delovanje varuha predšolskih otrok na domu) 
(1) Oseba, ki je pridobila odločbo ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo za opravljanje varstva predšolskih otrok na domu, opravlja varstvo otrok na svojem domu na naslovu, na katerem ima prijavljeno prebivališče.
(2) Varuh predšolskih otrok na domu lahko pri varovanju otrok izvaja tudi posamezne elemente programa za predšolske otroke.
6. člen 
(nezdružljivost vpisa v register varuhov in razvid izvajalcev javno veljavnih programov) 
Oseba, ki je vpisana v register varuhov predšolskih otrok, ne more biti hkrati vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov kot zasebni vzgojitelj ali kot ustanovitelj zasebnega vrtca.
III. STORITVE, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DEJAVNOST PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA ZA IZVAJANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK 
7. člen 
(storitve, ki se ne štejejo za dejavnost predšolskih vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok) 
(1) Storitve, ki jih izvajajo fizične osebe kot občasno varstvo predšolskih otrok na domu v skladu s predpisi, ki urejajo osebno dopolnilno delo in storitve pravnih oseb, ki organizirajo občasno varstvo predšolskih otrok na njihovem domu se ne štejejo za dejavnost izvajanja varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporabljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.
(2) Storitve varstva predšolskih otrok, ki jih izvajajo fizične in pravne osebe v poslovnih in drugih prostorih, tako, da na posameznega otroka ne presegajo pet ur tedensko, se ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje in zanje ne veljajo predpisi, ki urejajo obveznost vpisa izvajalca v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok.
(3) Za storitve, ki so namenjene predšolskim otrokom in se izvajajo tako, da njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok, se štejejo organizirane rojstnodnevne zabave za predšolske otroke, animacije in delavnice za predšolske otroke, različni tečaji za predšolske otroke in podobne storitve za otroke, če potekajo v popoldanskem času in na posameznega otroka ne presegajo pet ur tedensko in se zanje ne uporabljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se med storitve, ki se ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok, štejejo tudi storitve, ki trajajo dalj časa, če potekajo v času šolskih počitnic.
8. člen 
(občasno varstvo predšolskih otrok na domu kot osebno dopolnilno delo) 
(1) Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno lahko opravlja občasno varstvo predšolskih otrok na domu naročnika storitve.
(2) Za varstvo predšolskih otrok na domu, kot osebno dopolnilno delo, se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje. Oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo v AJPES priglasi opravljanje občasnega varstva otrok, tako kot to določa Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14).
(3) Če se za posameznika v inšpekcijskem postopku ugotovi, da na istem naslovu varuje skupino otrok, ki šteje do šest otrok, se šteje, da gre za fizično osebo, za katero velja obveznost vpisa varuha v register varuhov predšolskih otrok oziroma, če šteje skupina otrok sedem ali več otrok, se šteje, da gre za vrtec, za katerega velja obveznost vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.
9. člen 
(zavrnitev vpisa osebe, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo, v register varuhov in razvid izvajalcev javno veljavnih programov) 
Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo, ne more biti vpisan kot varuh predšolskih otrok v register varuhov predšolskih otrok ali v razvid izvajalcev javno veljavnih programov kot zasebni vzgojitelj oziroma kot ustanovitelj zasebnega vrtca.
IV. DOMNEVA, KO SE ŠTEJE, DA GRE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA ZA IZVAJANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK 
10. člen 
(domneva v primeru dvoma) 
(1) V primeru dvoma, ali fizična oziroma pravna oseba opravlja storitve, ki se v skladu s 7. členom tega pravilnika ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok, se šteje, da gre za vrtec ali izvajalca varuha predšolskih otrok.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja ne glede na dejavnost, ki jo ima izvajalec registrirano po standardni klasifikaciji dejavnosti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(obveščanje do vzpostavitev povezave med AJPES in ministrstvom) 
(1) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vzpostavi informacijsko povezavo do javno dostopne evidence AJPES najkasneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do vzpostavitve informacijske povezave med AJPES in ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo je varuh dolžan ministrstvo obvestiti o opravljenem vpisu v poslovni register, na podlagi izdane odločbe za opravljanje varstva otrok.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-61/2021
Ljubljana, dne 16. novembra 2021
EVA 2021-3330-0052
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost