Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), stran 11492.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-281
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-A) 
1. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) se za 36. členom dodajo novo 4.a poglavje in novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.č in 36.d člen, ki se glasijo:
»4.a Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka 
36.a člen 
(delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka) 
(1) Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:
– samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
– družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
– kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.
(2) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
(3) Upravičencu iz prvega odstavka tega člena se izgubljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole.
(4) Delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz tega člena je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
36.b člen 
(višina izplačila) 
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.
36.c člen 
(postopek izplačila) 
(1) Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec iz prvega odstavka 36.a člena tega zakona preko informacijskega sistema FURS predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 eurov.
(2) FURS za izvajanje nalog v zvezi s povračilom delno izgubljenega dohodka pridobiva, uporabi in obdeluje podatke iz dokazil o karanteni na domu, ki jih k vlogi predloži upravičenec. V primeru vloge za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole je upravičenec dolžan priložiti vlogi ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.
(3) Upravičencu nakaže FURS delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.
(4) V primeru podaljšanja ukrepa v skladu s 36.č členom tega zakona upravičenec iz prvega odstavka 36.a člena tega zakona prek informacijskega sistema FURS predloži vlogo v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022. V tem primeru nakaže FURS delno izgubljeni dohodek do desetega v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu.
36.č člen 
(trajanje ukrepa) 
(1) Ukrep iz tega poglavja velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021.
(2) Vlada lahko ukrep iz 36.a člena tega zakona podaljša s sklepom za obdobje največ šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
36.d člen 
(pogoji dodelitve državne pomoči) 
Ukrep iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (C (2021) 8442 final z dne 18. 11. 2021 in se lahko začne izvajati po njegovi odobritvi s strani Evropske komisije.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/21-74/26
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EPA 2209-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti