Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2021 z dne 3. 12. 2021

Kazalo

3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M), stran 11489.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o državni upravi (ZDU-1M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-279
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1M) 
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) se v 32.a členu vejica za besedo »medijev« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in verske svobode« pa se črta.
2. člen 
V 34.a členu se črta besedilo »informacijske družbe, elektronskih komunikacij,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) se:
1. v 9. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister),« nadomesti z besedo »Vlada«;
2. v 11. členu v devetem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedilom »službi Vlade Republike Slovenije, pristojni za elektronske komunikacije,«;
3. v 11.a členu v prvem, drugem, tretjem, četrtem, šestem, sedmem, osmem in devetem odstavku beseda »ministrstvo« v vseh sklonih in začetnicah nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije,« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;
4. v 14. členu v petem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za infrastrukturo, in ministrom, pristojnim za prostor,« nadomesti z besedo »Vlada«, beseda »pravilnik« pa z besedo »uredbo«;
5. v 24. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije,«;
6. v 26. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnice oziroma predstojnika službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe),«;
7. v 33. členu v šestem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije,«;
8. v 62. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;
9. v 115. členu v drugem odstavku v 5. točki besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;
10. v 120. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve,« nadomesti z besedo »Vlada«;
11. v 127. členu v petem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;
12. v 134. členu v desetem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje, in ministrom, pristojnim za notranje zadeve,« nadomesti z besedo »Vlada«;
13. v 135. členu v prvem odstavku besedi »ministra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;
14. v 160. členu v sedmem odstavku besedilo »Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovensko obveščevalno-varnostne agencije« nadomesti z besedo »Vlada«;
15. v 174. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije«;
16. v 181. členu v prvem in tretjem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedama »predstojnika službe«;
17. v 189.a členu v prvem odstavku za besedo »Ministrstva« doda besedilo »oziroma vladna služba«;
18. v 190. členu v petem odstavku za besedo »ministrstvo« doda besedilo »oziroma vladna služba«, beseda »pristojno« pa nadomesti z besedo »pristojna«;
19. v 226. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nadomesti z besedilom »predstojnika službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«, v drugem odstavku pa beseda »minister« z besedilom »predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«;
20. v 230. členu v tretjem odstavku besedilo »minister oziroma predstavniki ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom »predstojnik službe oziroma predstavniki službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«.
4. člen 
V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15) se:
1. v 14. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«, beseda »Ministrstvo« pa z besedo »Služba«;
2. v 15. členu v naslovu člena beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »službe«, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku pa beseda »Ministrstvo« z besedo »Služba«;
3. v 16. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«;
4. v 17. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«;
5. v 19. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedo »službi«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.
5. člen 
V Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A) se:
1. v 5. členu v osmem odstavku besedilo »Minister, pristojen za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: minister),« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)«;
2. v 7. členu v petem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«;
3. v 9. členu:
– v drugem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: služba)«;
– v tretjem odstavku beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«;
4. v 10. členu besedilo »organa, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcije za informacijsko družbo«;
5. v 11. členu:
– v prvem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Inšpekcija za informacijsko družbo«;
– v drugem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;
– v petem odstavku besedilo »Organ, pristojen za informacijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;
– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«.
6. v 12. členu:
– v prvem odstavku pred besedo »Inšpektor« doda besedilo »(1)«,
– doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, zagotovljeno pa je sodno varstvo v upravnem sporu.«.
6. člen 
V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12 in 109/12 – ZEKom-1) se:
1. v 33. členu v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«;
2. v 34. členu v prvem in četrtem odstavku beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«, v drugem odstavku pa beseda »ministrstvo« z besedo »služba«;
3. v 35. členu beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Služba«.
7. člen 
V Zakonu o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (Uradni list RS, št. 43/04) se v 5. členu v četrtem odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za informacijsko družbo«.
8. člen 
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11) se:
1. v 5. členu:
– v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti z besedilom »predstojnica oziroma predstojnik službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe)«, v drugem stavku pa beseda »minister« z besedama »predstojnik službe«;
– v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za elektronske komunikacije,« nadomesti z besedama »Predstojnik službe«;
– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z besedama »Predstojnik službe«;
2. v 10. členu v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije,« nadomesti z besedilom »službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«;
3. v 14. členu besedilo »ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedo »služba«.
9. člen 
V Zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) se:
1. v 42. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo«;
2. v 49. členu:
– v prvem odstavku besedilo »pristojno ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informacijsko družbo«;
– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«;
– v šestem odstavku besedilo »organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcija za informacijsko družbo«;
3. v 51. členu:
– v prvem odstavku besedilo »organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcija za informacijsko družbo«,
– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«.
10. člen 
V Zakonu o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) se v 3. členu 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Nosilci sektorjev kritične infrastrukture so posamezna ministrstva in službe Vlade Republike Slovenije, ki so odgovorni za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka Slovenije.«.
11. člen 
Naloge na področju verske svobode s 15. januarjem 2024 prevzame služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti. V tem roku služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti, od Ministrstva za kulturo prevzame dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je v letu začetka uporabe 32.a člena zakona za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za kulturo.
Naloge na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij petnajsti dan po uveljavitvi tega zakona prevzame Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. V tem roku Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo od Ministrstva za javno upravo prevzame ustrezne javne uslužbence, opremo in dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je v letu uveljavitve tega zakona za ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo.
12. člen 
Z dnem prevzema nalog v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za verske skupnosti, nadaljuje z vodenjem postopkov na področju prenesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.
Z dnem prevzema nalog v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo nadaljuje z vodenjem postopkov na področju prenesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.
13. člen 
Podzakonski predpisi in drugi akti se s spremenjenimi določbami zakonov uskladijo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada Republike Slovenije sprejme akt o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za verske skupnosti, s 15. januarjem 2024.
Akt o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kulturo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladi s 15. januarjem 2024.
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za javno upravo in Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami zakonov uskladita v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19);
– Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/18);
– Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (uradni list RS, št. 77/13);
– Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Uradni list RS, št. 17/18);
– Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 105/13);
– Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (Uradni list RS, št. 89/13);
– Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/15).
Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uveljavitve novih predpisov v skladu s spremenjenimi določbami zakonov.
15. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba 1. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2024, do takrat se uporablja 32.a člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21).
Št. 020-01/21-6/17
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EPA 2180-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti