Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan, stran 10781.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020) ter 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 6. dopisni seji dne 9. 11. 2021 od 15. ure do 11. 11. 2021 do 24. ure sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 36/16, v nadaljevanju: Pravilnik) se v 3. členu doda nova 4. točka, kakor sledi:
»4. pospeševanje dejavnosti bančništva – kritje stroškov poslovanja bančne poslovalnice ali bankomata.«
2. člen 
V celoti se spremeni 4. člen Pravilnika, kakor sledi:
»Sredstva za pospeševanje razvoja se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis ((UL L 352 z dne 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020) v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ki se uporablja do 31. 12. 2023.«
3. člen 
Doda se nov 15.a člen, kakor sledi:
»15.a člen 
Pospeševanje dejavnosti bančništva 
Namen ukrepa je kritje stroškov poslovanja bančne poslovalnice ali bankomata.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (ni pogoj, da so mikro in majhna podjetja, izjema od prvega odstavka 6. člena) in ki so registrirana za bančno dejavnost,
– navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Škocjan. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, kolikor ima poslovalnico ali bankomat v Občini Škocjan, v kateri zaposluje najmanj 1 osebo (velja le za poslovalnico) in opravlja bančno dejavnost na območju Občine Škocjan. Sredstva se lahko dodelijo le za bančne dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Škocjan. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, lahko poda vlogo za ta ukrep, ki se nanaša na poslovalnico ali bankomat v Občini Škocjan (izjema od drugega odstavka 6. člena),
– sredstva se dodelijo upravičencem za ukrep poslovanja banke, ki se izvaja na območju Občine Škocjan,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalne stroške v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep.
Intenzivnost pomoči:
– v višini največ do določenega zneska za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški dela zaposlenega v bančni poslovalnici na območju Občine Škocjan,
– administrativni stroški bančne poslovalnice ali bankomata na območju Občine Škocjan,
– obratovalni stroški bančne poslovalnice ali bankomata na območju Občine Škocjan.
Podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0009/2015
Škocjan, dne 12. novembra 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti