Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3618. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021, stran 10780.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni dne 11. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 195/20), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.369.010,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.566.760,50
70
DAVČNI PRIHODKI
2.566.760,50
700 Davki na dohodek in dobiček
2.345.096,00
703 Davki na premoženje
117.831,76
704 Domači davki na blago in storitve
103.832,74
71
NEDAVČNI PRIHODKI
274.863,27
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
200.870,20
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
5.160,00
714 Drugi nedavčni prihodki
67.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
509.363,31
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
55.190,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dol. sredstev
454.173,31
73
PREJETE DONACIJE
275.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
275.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
743.023,68
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
673.594,33
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
69.429,35
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.504.931,61
40
TEKOČI ODHODKI
1.025.877,58
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
189.028,68
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.377,24
402 Izdatki za blago in storitve
756.933,23
403 Plačila domačih obresti
5.066,77
409 Rezerve
42.471,66
41
TEKOČI TRANSFERI
1.162.921,39
410 Subvencije
100.073,56
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
604.194,21
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
188.963,85
413 Drugi tekoči domači transferi
269.689,77
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.270.132,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.384.927,97
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
46.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
46.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–135.920,85
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55 
DPLAČILA DOLGA
107.242,40
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–243.163,25
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
135.920,85
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
243.163,25
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 007-14/2021-9
Ljubno, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti