Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3617. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans, stran 10779.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans 
za leto 
2021
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.263.688
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.592.534
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.114.393
700
Davki na dohodek in dobiček
1.876.329
703
Davki na premoženje
176.643
704
Domači davki na blago in storitve
61.321
706
Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
478.141
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
214.216
711
Takse in pristojbine
3.800
712
Globe in druge denarne kazni
5.400
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
150
714
Drugi nedavčni prihodki
254.575
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
381.919
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
381.919
73
PREJETE DONACIJE 
3.300
  730
Prejete donacije iz domačih virov
3.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
285.935
  740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
285.935
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.437.391
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
976.215
  400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
148.362
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.503
402
Izdatki za blago in storitve
782.703
403
Plačila domačih obresti
3.647
409
Rezerve
17.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
932.846
  410
Subvencije
18.150
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
558.228
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
71.640
413
Drugi tekoči domači transferi
284.827
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.486.665
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.486.665
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
41.666
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
33.732
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.934
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–173.704
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
89.483
550
Odplačila domačega dolga
89.483
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–263.186
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–89.483
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
173.704
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
263.186
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2020-70
Kostanjevica na Krki, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti