Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021, stran 10778.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 85/20 in 36/21) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2021 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2 proračuna 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.947.434
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.530.571
70
DAVČNI PRIHODKI
14.538.641
700 Davki na dohodek in dobiček
12.603.221
703 Davki na premoženje
1.630.420
704 Domači davki na blago in storitve
295.000
706 Drugi davki
10.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.991.930
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.617.630
711 Takse in pristojbine
25.000
712 Denarne kazni
370.200
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
379.200
714 Drugi nedavčni prihodki
2.599.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI
242.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
70.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
172.200
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.114.563
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
722.293
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
392.270
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
60.000
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada
0
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
60.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.042.189
40
TEKOČI ODHODKI
5.893.809
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.614.182
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
243.396
402 Izdatki za blago in storitve
3.831.431
403 Plačila domačih obresti
51.400
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.472.505
410 Subvencije
262.761
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.012.796
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
674.745
413 Drugi tekoči domači transferi
1.522.204
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.145.192
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.145.192
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
530.683
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
280.769
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
249.914
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
905.245
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
2.460.321
55
ODPLAČILA DOLGA
2.460.321
550 Odplačila domačega dolga
2.460.321
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.555.076
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.460.321
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–905.245
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2020 
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.555.076
« 
2. člen 
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 0 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2020
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti