Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3615. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2022, stran 10776.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je župan Občine Brežice dne 16. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20, 28/21; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
januar–marec 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.955.159
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.624.140
70
DAVČNI PRIHODKI
4.402.736
700 Davki na dohodek in dobiček
4.106.193
703 Davki na premoženje
194.410
704 Domači davki na blago in storitve
123.579
706 Drugi davki in prispevki
–21.446
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.221.404
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
506.283
711 Takse in pristojbine
10.073
712 Globe in druge denarne kazni
16.094
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
31.724
714 Drugi nedavčni prihodki
657.230
72
KAPITALSKI PRIHODKI
9.371
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
9.371
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.321.648
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
763.784
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU 
1.557.864
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.250.699
40
TEKOČI ODHODKI
1.513.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
382.375
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.625
402 Izdatki za blago in storitve
1.052.927
403 Plačila domačih obresti
14.198
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
2.039.626
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.334.288
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
45.718
413 Drugi tekoči domači transferi
659.620
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.401.667
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.401.667
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.296.281
431 Investic. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 
2.278.726
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom 
17.555
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.)
704.460
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
425.000
55
ODPLAČILA DOLGA
425.000
550 Odplačila domačega dolga
425.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali + 
279.460
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–425.000
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–704.460
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2021
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 
0
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 410-0253/2021
Brežice, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
 
Po pooblastilu župana 
Mila Levec 
podžupanja Občine Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti