Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3614. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2021, stran 10775.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 19. redni seji dne 17. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o II. rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ Podskupina Kontov
Besedilo
Proračun leta 2021
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.797.095
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.455.990
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.403.381
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.678.960
703 Davki na premoženje
616.321
704 Domači davki na blago in storitve
108.100
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.052.609
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
473.704
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Denarne kazni
40.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
500
714 Drugi nedavčni prihodki 
528.405
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
170.380
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
82.600
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
87.780
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.170.725
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
687.025
741 Prejeta sredstva iz državne. proračuna iz sredstev proračuna EU
483.700
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.202.110
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.792.112
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
453.991
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.440
402 Izdatki za blago in storitve 
1.140.936
403 Plačila domačih obresti 
19.650
409 Rezerve 
102.095
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.874.541
410 Subvencije
124.680
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.210.610
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam
181.045
413 Drugi tekoči domači transferi 
358.206
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.340.457
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.340.57
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
195.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
144.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
51.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
I.-II.
–1.405.015
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j. p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.450.000
500 Domače zadolževanje 
1.450.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
275.775
550 Odplačila domačega dolga 
275.775
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–230.790
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.174.225
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.405.015
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
231.318
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2021
Braslovče, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti