Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3613. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 10773.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. redni seji 20. 10. 2021 sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P R A V I L 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) se v 22. členu v prvem odstavku v 8. točki za besedo »spremstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »nege« pa doda besedilo »ožjega družinskega člana in sobivanja iz 40. člena pravil«.
2. člen 
V 22.a členu se v prvem odstavku za besedo »stroškov« doda besedilo »ter ne morejo sobivati ob zavarovani osebi iz 40. člena pravil, razen matere ob otroku, ki sicer biva pri materi v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje kazenskih sankcij«.
3. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti ima ženska tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo pod pogoji iz zakona, ki ureja zdravljenje neplodnosti in postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo.«.
4. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(1) Med stacionarnim bolnišničnim zdravljenjem ali zdraviliškim zdravljenjem, ki se izvaja na stacionarni način, ima zavarovana oseba pravico do sobivanja z enim od staršev, rejnikom, skrbnikom, zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če je zavarovana oseba:
– otrok do vključno 14. leta starosti;
– otrok do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja;
– oseba s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo;
– oseba s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.
(2) Sobivanje je 24-urna nastanitev s prenočitvijo in prehrano osebe, ki sobiva ob zavarovani osebi, in sicer v standardu nastanitve in prehrane iz petega odstavka 47. člena oziroma 110. člena pravil, ki velja za zavarovano osebo.
(3) Če izvajalec zaradi omejenih prostorskih zmogljivosti ne more zagotoviti pravice do sobivanja iz prvega odstavka tega člena, prednost pri nastanitvi presoja glede na zdravstveno stanje, starost in posebne potrebe zavarovane osebe ter glede na krajevno oddaljenost od prijavljenega prebivališča zavarovane osebe in osebe, ki lahko sobiva ob njej.
(4) Med stacionarnim bolnišničnim zdravljenjem ali zdraviliškim zdravljenjem, ki se izvaja na stacionarni način, ima mati, ki doji otroka, pravico, da je ob njej nastanjen otrok.«.
5. člen 
63. člen se črta.
6. člen 
V 135. členu se v drugem odstavku besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
7. člen 
136. člen se črta.
8. člen 
V 137. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »člana« dodata vejica in besedilo »sobivanja iz 40. člena pravil«.
9. člen 
V 138. členu se v prvem odstavku beseda »plače« črta.
V tretjem odstavku se:
– v 1. točki besedilo »sedem delovnih« nadomesti z besedo »deset«;
– v 2. točki besedilo »petnajst delovnih« nadomesti s številko »20«.
V četrtem odstavku se:
– v 1. točki besedilo »30 delovnih« nadomesti s številko »40«;
– v 2. točki besedilo »14 delovnih« nadomesti s številko »20«.
V šestem odstavku se beseda »plače« črta.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Zavarovanec iz 40. člena pravil, ki sobiva ob zavarovani osebi, ima pravico do nadomestila za sobivanje, ki se odmerja v enakem odstotku kot nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Kadar otrok uveljavlja pravico iz 50., 51. ali 52. člena pravil, starši nimajo pravice do nadomestila.«.
10. člen 
V 139. členu se v drugem odstavku:
– v 3. točki besedilo »ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »in sobivanja iz«;
– v 5. točki za besedo »člana« dodata vejica in besedilo »sobivanja iz 40. člena pravil«.
V tretjem odstavku se v 3. točki za besedo »člana« dodata vejica in besedilo »sobivanja iz 40. člena pravil«, besedilo »ter v primerih odsotnosti zaradi razlogov iz drugega in tretjega odstavka 40. člena pravil« pa črta.
11. člen 
V 196. členu se v tretjem odstavku besedilo »v primerih« nadomesti z besedilom »za sobivanje«.
12. člen 
V 197. členu se v drugem odstavku besedilo », ter predlagati spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo iz drugega odstavka 63. člena pravil, če je to potrebno« črta.
V petem odstavku se besedilo », spremstvo, če gre za slepo zavarovano osebo iz drugega odstavka 63. člena pravil,« črta.
13. člen 
V 224. členu se v prvem odstavku besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
14. člen 
V 225. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
15. člen 
V 227. členu se besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
16. člen 
V 228. členu se za besedilom »228.e« vejica nadomesti z besedo »ali«, besedilo »ali 228.g« pa črta.
17. člen 
V 228.a členu se v drugem odstavku v četrti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
18. člen 
V 228.b členu se v drugem odstavku v šesti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
19. člen 
V 228.c členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v drugi alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
20. člen 
V 228.d členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V šestem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
21. člen 
V 228.e členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V drugem odstavku se v tretji alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v četrti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
22. člen 
V 228.f členu se v prvem odstavku v četrti alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
23. člen 
228.g člen se črta.
24. člen 
V 229. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela se izplača na podlagi zahteve za njegovo povračilo oziroma izplačilo in podatkov z listine, katere obliko in vsebino določi zavod s splošnim aktom (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela), potrdila o prostovoljnem darovanju krvi, ki ga izstavi izvajalec, ki opravlja dejavnost jemanja krvi oziroma potrdila zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju, katerega vsebino določi zavod.«.
V četrtem odstavku se:
– v napovednem stavku za besedilom »kri,« doda besedilo »oziroma za obdobje sobivanja iz 40. člena pravil«;
– v prvi alineji za besedo »krvi« doda besedilo »oziroma potrdilo zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju«.
V šestem odstavku se v drugem stavku za besedo »obliki« doda besedilo »oziroma potrdilo zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju«.
25. člen 
V 229.a členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo »tretjega« doda besedilo »oziroma četrtega«.
26. člen 
V 231. členu se v prvem odstavku besedilo »razlogov iz drugega in tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »sobivanja iz«.
27. člen 
V 232. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavarovanec uveljavlja začasno zadržanost od dela zaradi sobivanja iz 40. člena pravil na podlagi potrdila zdravstvenega zavoda ali zdravilišča o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela.«.
28. člen 
V 247. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »izvirnik vozne karte ali drugega ustreznega dokazila« nadomesti z besedilom »vozno karto ali drugo ustrezno dokazilo«.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »izvirnik vozne karte ali drugega ustreznega dokazila« nadomesti z besedilom »vozno karto ali drugo ustrezno dokazilo«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
V četrtem odstavku se v 2. točki besedilo »izvirnik računa« nadomesti z besedo »račun«.
29. člen 
V 252. členu se v drugem odstavku v 3. točki v drugi alineji besedilo », 63.« črta.
30. člen 
V 256. členu se v tretjem odstavku v 6. točki besedilo »136.« nadomesti z besedilom »135.f«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
Postopki odločanja o pravici do povračila stroškov zdravstvene storitve oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovanimi celicami, ki je izvedena na podlagi 136. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem začnejo veljati te spremembe in dopolnitve, se končajo oziroma vodijo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P).
32. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2021-DI/4
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0114
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti