Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3609. Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja, stran 10647.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 6. avgusta 2015 objavil Smernice o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalna merila, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja, da ga organ za reševanje odobri v skladu s členom 52(7) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. pristojne organe iz točke (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010,
2. organe za reševanje iz točke (iv) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. Banko Slovenije, kadar v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju ZBan-3) v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami in hranilnicami, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju banke),
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje pri ocenjevanju ali načrt za reorganizacijo poslovanja izpolnjuje zahtevana minimalna merila, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organa za reševanje.
3. člen 
(Razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja (Uradni list RS, št. 50/16 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti